• Bán men vi sinh nguyên liệu

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 19/2/13

  1. 0938948887 Guest

   <div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <p class="p_first">https://sites.google.com/site/menvisinhbioonne/home</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small">Chúng t&ocirc;i <strong>chuy&ecirc;n sản xu&acirc;́t và ph&acirc;n ph&ocirc;́i</strong> các sản ph&acirc;̉m như <span style="text-decoration: underline"><strong>men vi sinh</strong></span>, <span style="text-decoration: underline"><strong>men ti&ecirc;u hóa s<span style="font-size: small">&ocirc;́ng</span></strong></span> ch&acirc;́t lượng cao, gi&uacute;p <strong><span style="text-decoration: underline">tăng cường khả năng ti&ecirc;u h&oacute;a</span>, <span style="text-decoration: underline">hạn chế bệnh tật cho vật nu&ocirc;i</span></strong><span style="font-size: small"> v<span style="font-size: small">à</span></span> <strong><span style="text-decoration: underline">cải thiện m&ocirc;i trường sống cho động vật nu&ocirc;i thủy sản</span>.</strong><br /><br /><br /><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #0000cd"><strong>* Men ti&ecirc;u hóa s<span style="font-size: small">&ocirc;́ng </span></strong></span></span></span><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000cd"><strong>Digest One</strong></span></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #0000cd"><strong>: </strong></span></span>sản phẩm vi sinh đa d&ograve;ng, giúp <span style="text-decoration: underline"><strong>hạn chế vi khuẩn c&oacute; hại trong đường ruột</strong>, <strong>chuyển ho&aacute; thức ăn hiệu quả</strong></span>.Tiết ra một số chất kh&aacute;ng sinh, enzym hay ho&aacute; chất để <span style="text-decoration: underline"><strong>k&igrave;m h&atilde;m hay ti&ecirc;u diệt mầm bệnh, tăng năng suất, ch&acirc;́t lượng vật nu&ocirc;i</strong></span>.<br /></span></p> <div style="text-align: center"><span style="font-size: small"><img border="0" src="http://menvisinh.org/sites/default/files/styles/large/public/field/image/digest_one_0.jpg" /><br /></span></div> <p><span style="font-size: small">T&ecirc;n sản ph&acirc;̉m: <span style="font-size: medium"><span style="color: #0000cd"><strong>Digest One</strong></span></span>.<br /></span><span style="font-size: small">+ Th&agrave;nh phần:</span></p> <ul><li> <span style="font-size: small">Lactobacillus plantarum</span></li><li> <span style="font-size: small">Bacillus subtilis</span></li><li> <span style="font-size: small">Pediococcus acidilactici</span></li><li> <span style="font-size: small">Enzyme protease, amylase, cellulase</span></li></ul><p><span style="font-size: small">+ Mật độ: 10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> cfu/gam</span><br /><br /><span style="font-size: small">+ C&ocirc;ng dụng:</span></p> <ul><li> <span style="font-size: small">Gi&uacute;p cho vật nu&ocirc;i<strong> <span style="text-decoration: underline">ti&ecirc;u h&oacute;a tốt thức ăn</span></strong></span></li><li> <span style="text-decoration: underline"><strong><span style="font-size: small">Hạn chế bệnh đường ruột, ti&ecirc;u chảy tr&ecirc;n vật nu&ocirc;i</span></strong></span></li></ul><p><span style="font-size: small">+ C&aacute;ch d&ugrave;ng:</span></p> <ul><li> <span style="font-size: small">3-5 gam/ 1kg thức ăn, cho ăn li&ecirc;n tục trong suốt vụ nu&ocirc;i</span></li></ul><p><span style="font-size: small">+ Đ&oacute;ng g&oacute;i: 10-25kg/bao</span><br /><span style="font-size: small">+ Bảo quản: nhiệt độ thường, tr&aacute;nh ẩm ướt, &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp<br /></span><br /><span style="font-size: small"><span style="color: #0000cd"><strong>Đơn giá: xin vui lòng li&ecirc;n h&ecirc;̣:<br /> Mr T&acirc;n: sđt: 0938.948.887<br /> Email: <span style="font-size: small">tanbioone@gmail.com</span></strong></span><br /><br /><span style="text-decoration: underline">* <span style="color: #0000cd"><strong>Men xử l&yacute; ao nu&ocirc;i thủy sản</strong></span> </span></span><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000cd"><strong>Top Enro</strong></span></span></span></span><span style="font-size: small">: chế phẩm sinh học <span style="font-size: small">đa d<span style="font-size: small">òng</span></span>, giúp <span style="text-decoration: underline"><strong>cải thiện m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i t&ocirc;m, c&aacute;</strong>, <strong>l&agrave;m s<span style="font-size: small">ạch,</span> ổn định chất lượng nước</strong></span> v&agrave; nền đ&aacute;y trong ao nu&ocirc;i, tăng năng su&acirc;́t, ch&acirc;́t lượng.</span></p> <div style="text-align: center"><span style="font-size: small"><img border="0" src="http://menvisinh.org/sites/default/files/styles/large/public/field/image/top_enro_0.jpg" /><br /></span></div> <p><span style="font-size: small">T&ecirc;n sản ph&acirc;̉m: <span style="font-size: medium"><span style="color: #0000cd"><strong>Top Enro</strong></span></span><br /></span><span style="font-size: small">+ Th&agrave;nh phần:</span></p> <ul><li> <span style="font-size: small">Bacillus subtilis</span></li><li> <span style="font-size: small">Pediococcus acidilactici</span></li><li> <span style="font-size: small">Paracoccus denitrificans </span></li><li> <span style="font-size: small">Enzyme protease, amylase, cellulase</span></li></ul><p><span style="font-size: small">+ Mật độ: 10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> cfu/gam </span><br /><span style="font-size: small"> + C&ocirc;ng dụng: </span></p> <ul><li> <span style="font-size: small">Gi&uacute;p <span style="text-decoration: underline"><strong>l&agrave;m sạch m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i</strong></span></span></li><li> <span style="text-decoration: underline"><strong><span style="font-size: small">Ph&acirc;n hủy m&ugrave;n b&atilde; hữu cơ trong ao nu&ocirc;i</span></strong></span></li></ul><p><span style="font-size: small">+ C&aacute;ch d&ugrave;ng:</span></p> <ul><li> <span style="font-size: small">100-200 gam/1000m3 nước, d&ugrave;ng định kỳ 5-7 ng&agrave;y/lần</span></li><li> <span style="font-size: small">Ao nước bị &ocirc; nhiễm, d&ugrave;ng liều gấp đ&ocirc;i</span></li></ul><p><span style="font-size: small">+ Đ&oacute;ng g&oacute;i: 10-25kg/bao</span><br /><br /><span style="font-size: small"> + Bảo quản: nhiệt độ thường, tr&aacute;nh ẩm ướt, &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp<br /></span><br /><br /><span style="font-size: small"> <span style="color: #0000cd"><strong>Đơn giá: xin vui lòng li&ecirc;n h&ecirc;̣:<br /> Mr T&acirc;n: sđt: 0938.948.887<br /> Email: </strong></span></span><span style="font-size: small"><span style="color: #0000cd"><strong><span style="font-size: small">tanbioone@gmail.com</span></strong></span></span><br /><span style="font-size: small"><span style="color: #0000cd"><strong> </strong></span>Ngo<span style="font-size: small">ài ra<span style="font-size: small"> ch<span style="font-size: small">úng t<span style="font-size: small">&ocirc;i c<span style="font-size: small">òn <span style="font-size: small">cung c<span style="font-size: small">&acirc;́p m<span style="font-size: small">&ocirc;̣t s<span style="font-size: small">&ocirc;́ s<span style="font-size: small">ản ph<span style="font-size: small">&acirc;̉m vi sinh <span style="font-size: small">đ<span style="font-size: small">ơn d<span style="font-size: small">òng nh<span style="font-size: small">ư:<br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://menvisinh.org/content/bacillus-subtilis">Bacillus subtilis</a><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://menvisinh.org/content/bacillus-megaterium">Bacillus megaterium</a><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://menvisinh.org/content/bacillus-licheniformis">Bacillus licheniformis<br /></a>Lactobacillus plantarum<br /> Lactobacillus acidophilus<br /> ...<br /> Với ch&acirc;́t lượng t&ocirc;́t và giá thành cạnh tranh.<br /><br /> Tham khảo th&ecirc;m th&ocirc;ng tin sản ph&acirc;̉m tại: <span style="color: #0000cd">http://menvisinh.org</span></span></p> <p><br /><span style="font-size: small"><strong>Sản ph&acirc;̉m được sản xu&acirc;́t bởi: </strong><br /><span style="color: #0000cd">Trung t&acirc;m ứng dụng men vi sinh BioOne đặt tại QL1- KCN Suối Dầu-Kh&aacute;nh H&ograve;a.<br /> Địa chỉ: 12 Tản Vi&ecirc;n- P.Phước H&ograve;a- Nha trang<br /> Điện thoại: +84-0583.74.3<span style="font-size: small">9.39</span> ( M<span style="font-size: small">iss Ho<span style="font-size: small">ài)</span></span><br /> Fax: +84-0583743434<br /> Website: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.bioone.vn/">www.Bioone.vn</a> </span></span><br /><br /><span style="font-size: small"><span style="color: #0000cd"><strong> M<span style="font-size: small">ọi chi ti<span style="font-size: small">&ecirc;́t xin vui l<span style="font-size: small">òng li<span style="font-size: small">&ecirc;n h<span style="font-size: small">&ecirc;̣,<br /> Mr <span style="font-size: small">T<span style="font-size: small">&acirc;n<br /> s<span style="font-size: small">đt: 0938.948.887<br /> email: </span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span><span style="font-size: small"><span style="color: #0000cd"><strong><span style="font-size: small">tanbioone@gmail.com</span></strong></span></span></p> <p class="p_last"><span style="color: #ffffff"><span style="text-decoration: underline"><strong>men vi sinh, bán men vi sinh, men vi sinh nguy&ecirc;n li&ecirc;̣u, bán men nguyen lieu, men tieu hóa,<br /> men vi sinh, bán men vi sinh, men vi sinh nguy&ecirc;n li&ecirc;̣u, bán men nguyen lieu, men tieu hóa,<br /> men vi sinh, bán men vi sinh, men vi sinh nguy&ecirc;n li&ecirc;̣u, bán men nguyen lieu, men tieu hóa,<br /> men vi sinh, bán men vi sinh, men vi sinh nguy&ecirc;n li&ecirc;̣u, bán men nguyen lieu, men tieu hóa,<br /> men vi sinh, bán men vi sinh, men vi sinh nguy&ecirc;n li&ecirc;̣u, bán men nguyen lieu, men tieu hóa,</strong></span></span></p> <div> <div><strong><span style="text-decoration: underline">men vi sinh</span>, <span style="text-decoration: underline">bán men vi sinh</span>, <span style="text-decoration: underline">men vi sinh nguy&ecirc;n li&ecirc;̣u</span>, <span style="text-decoration: underline">bán men nguyen lieu</span>, <span style="text-decoration: underline">men tieu hóa</span>, <span style="text-decoration: underline">Men sử lí nước</span>, <span style="text-decoration: underline">men sử lí ao nu&ocirc;i</span>, <span style="text-decoration: underline">bán men nguy&ecirc;n li&ecirc;̣u</span>, <span style="text-decoration: underline">cung c&acirc;́p men vi sinh</span>, <span style="text-decoration: underline">sản xu&acirc;́t men vi sinh</span>, <span style="text-decoration: underline">c&acirc;̀n bán men vi sinh</span>, <span style="text-decoration: underline">men vi sinh đơn dòng</span>, <span style="text-decoration: underline">men vi sinh đa dòng</span>,<span style="text-decoration: underline"> vi sinh đơn dòng</span>, <span style="text-decoration: underline">vi sinh đa dòng</span>, <span style="text-decoration: underline">men đơn dòng</span>, <span style="text-decoration: underline">men đa dòng</span>, <span style="text-decoration: underline">bán men</span>, <span style="text-decoration: underline">bán vi sinh</span>, <span style="text-decoration: underline">sản su&acirc;́t vi sinh</span>, <span style="text-decoration: underline">sản xu&acirc;́t men</span>, <span style="text-decoration: underline">bán men t&ocirc;́t</span>, <span style="text-decoration: underline">men vi sinh ch&acirc;́t lượng cao</span>, <span style="text-decoration: underline">bán men vi sinh giá rẻ</span>, <span style="text-decoration: underline">cung c&acirc;́p men t&ocirc;́t</span></strong></div> </div></div> </div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: mr Tân
   - Địa chỉ: NT
   - Điện thoại: 0938948887 - Fax: 0938948887
   - email: tanbioone@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...