bán nấm linh chi và thảo dược quý

  • Thread starter linhchihoanglong
  • Ngày gửi
L

linhchihoanglong

Guest
#1
<p><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p><strong>Bảng ph&acirc;n loại 6 loại linh chi (lục bảo linh chi) l&agrave; của L&yacute; Thời Tr&acirc;n (1595).&nbsp; &nbsp;<br /><br />1. Thanh chi hay Long chi, m&agrave;u xanh vị chua, t&iacute;nh b&igrave;nh, kh&ocirc;ng độc; chủ trị s&aacute;ng mắt, bổ gan kh&iacute;, an thần, tăng tr&iacute; nhớ <br />2. Hồng chi, X&iacute;ch chi hay Đơn chi, m&agrave;u đỏ vị đắng, t&iacute;nh b&igrave;nh, kh&ocirc;ng độc; tăng tr&iacute; nhớ, dưỡng tim, bổ trung, chữa trị tức ngực <br />3. Ho&agrave;ng chi hay Kim chi, m&agrave;u v&agrave;ng vị ngọt, t&iacute;nh b&igrave;nh, kh&ocirc;ng độc; an thần, &iacute;ch t&igrave; kh&iacute; <br />4. Bạch chi hay Ngọc chi, m&agrave;u trắng vị cay, t&iacute;nh b&igrave;nh, kh&ocirc;ng độc; &iacute;ch phổi, th&ocirc;ng mũi, cường &yacute; ch&iacute;, an thần, chữa ho nghịch hơi. <br />5. Hắc chi hay Huyền chi, m&agrave;u đen vị mặn, t&iacute;nh b&igrave;nh, kh&ocirc;ng độc; trị chứng b&iacute; tiểu, &iacute;ch thận kh&iacute; <br />6. Tử chi hay Mộc chi, m&agrave;u t&iacute;m vị ngọt, t&iacute;nh &ocirc;n, kh&ocirc;ng độc; trị đau nhức khớp xương, g&acirc;n cốt <br /><br />&nbsp; &nbsp; Hiện nay ở VN đ&atilde; t&igrave;m thấy 5/6 loại linh chi kể tr&ecirc;n (thiếu thanh chi), v&agrave; chưa ai b&aacute;n c&aacute;c giống n&agrave;y ra thị trường.<br /><br /><br /></strong><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><strong>T&aacute;c dụng của nấm linh chi vui l&ograve;ng nhấp chuột</strong><font size="5"> :</font></font><a href="http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Suc-khoe/525094/nhung-tac-dung-phu-chua-biet-cua-nam-linh-chi.htm"><font color="#800080" face="Times New Roman" size="5">http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Suc-khoe/525094/nhung-tac-dung-phu-chua-biet-cua-nam-linh-chi.htm</font></a></p><font size="5"><font face="Times New Roman">Hoặc <a href="http://vietbao.vn/Suc-khoe/Nam-Hong-chi-Da-Lat-chua-duoc-benh-hiem-ngheo/70077842/248/"><font color="#800080">http://vietbao.vn/Suc-khoe/Nam-Hong-chi-Da-Lat-chua-duoc-benh-hiem-ngheo/70077842/248/</font></a><br /></font></font><p><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">Bảng Gi&aacute; Nấm<br /></font></font></strong><font face="Times New Roman"><font size="5">1.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font size="5">Hồng chi, X&iacute;ch chi hay Đơn chi<font face="Times New Roman">: <strong>330.000 /kg</strong></font></font><br /><font face="Times New Roman"><font size="5">2.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font size="5">Hắc chi hay Huyền chi<font face="Times New Roman">: <strong>410.000 /kg</strong></font></font><br /><font face="Times New Roman"><font size="5">3.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font size="5">Tử chi hay Mộc chi : theo thời gi&aacute; <br /></font><font face="Times New Roman"><font size="5">4.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font size="5">Thanh chi hay Long chi : rất hiếm (theo thời gi&aacute;)<br /></font><font face="Times New Roman"><font size="5">5.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font size="5">nấm linh chi đỏ, nấm chỉ đỏ(linh chi việt nam (rừng) :<strong>1.810.000 /kg</strong></font><br /><font face="Times New Roman"><font size="5">6.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font size="5">bạch chi : theo thời gi&aacute;<br /></font><font size="5">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="5"><font face="Times New Roman">ngo&agrave;i ra cơ sở c&ograve;n cung cấp: <strong>nấm Lim Xanh</strong> l&agrave; loại nấm rất hiếm . <strong>3.700.000 kg</strong>.<br /></font></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="5"><font face="Times New Roman">Nấm Ch&acirc;n C&ograve; : loại 1 <strong>: 410.000/ kg. (x&ocirc;)<br /></strong></font></font><font size="5">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman"><font size="5">Ch&acirc;n c&ograve; loại 2 : <strong>550.000/kg</strong></font><br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font face="Times New Roman">Chuối hột rừng<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><font face="Times New Roman"><strong>chuối hột tươi </strong><strong>18.000/1kg</strong><strong> ,chuối hột phơi kh&ocirc; </strong><strong>75.000/1kg</strong></font><strong> </strong><br /><font face="Times New Roman"><strong>qu&yacute; kh&aacute;ch đặt h&agrave;ng số lượng 100kg trở l&ecirc;n chỉ c&oacute; 17.000/k</strong><strong>g</strong><strong> (chuối tươi)v&agrave; 71.000/kg chuối kh&ocirc;</strong></font><strong> </strong><strong>.<br /></strong>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>C&acirc;y mật nh&acirc;n: tươi 20.000 /kg kh&ocirc; 50.000 /kg<br /></strong>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>C&acirc;y kim cương :1200.000 kg</strong><strong><br /></strong><strong><br /></strong><strong><font face="Times New Roman">qu&yacute; c&ocirc;ng ty , doanh nghiệp,kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</font></strong><strong> </strong><br /><font face="Times New Roman"><strong>Khu vực HCM : Ho&agrave;ng </strong><strong>Long</strong></font><br /><font face="Times New Roman"><strong>Sdt: </strong><strong>0</strong><strong>937.865.879</strong></font><br /><font face="Times New Roman"><strong>Email: </strong><strong>linhchihonglong@gmail.com</strong></font><br /><strong><font face="Times New Roman">Khu vực T&acirc;y Nguy&ecirc;n</font></strong><strong> </strong><br /><strong><font face="Times New Roman">C&ocirc; Nghĩa </font></strong><br /><font face="Times New Roman"><strong>Trần ph&uacute;</strong><strong>, Bảo </strong><strong>l</strong><strong>ộc</strong><strong>, L&acirc;m Đồng</strong></font><strong> </strong><br /><strong><font face="Times New Roman">Đt : </font></strong><br /><font face="Times New Roman"><strong>Dđ :</strong><strong>0168.273.1266</strong></font><br /><font face="Times New Roman"><strong>Email :</strong><strong>linhchihonglong@gmail.com</strong></font><br /><strong><font face="Times New Roman">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o</font></strong><strong> </strong><strong><br /></strong><br /><strong>P/S</strong><strong> </strong><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết bảng gi&aacute; tr&ecirc;n l&agrave; gi&aacute; rẻ nhất việt nam(2012)<br /></strong><strong><span /></strong><font face="Times New Roman"><strong><em>Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận đặt h&agrave;ng qua c&aacute;c h&igrave;nh thức sau:</em></strong><br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">- <strong>Email:</strong>&nbsp;<strong>linhchihonglong@gmail.com</strong><br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">- <strong>Điện thoại: </strong>0937.865.879 (ho&agrave;ng long)<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman"><strong>Mục 2: THANH TO&Aacute;N V&Agrave; GIAO H&Agrave;NG</strong><br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman"><strong>1. Thanh to&aacute;n trực tiếp</strong><br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman"><strong>Địa chỉ:</strong> cơ sở nấm Ho&agrave;ng Long th&ocirc;n 3 lộc nam,bảo l&acirc;m,l&acirc;m đồng<br /></font><font face="Times New Roman">Tel: <strong>0168.273.1266<br /></strong></font>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font face="Times New Roman">Tại hcm: </font></strong>Chi nh&aacute;nh T&Acirc;N B&Igrave;NH &ndash; <strong>Ng&acirc;n h&agrave;ng Phương Đ&ocirc;ng</strong> (OCB) Địa chỉ: 435G &ndash; 435H <strong>Ho&agrave;ng Văn Thụ</strong>, P.4 , Q.T&acirc;n B&igrave;nh, Tp.Hồ Ch&iacute; Minh Ph&ograve;ng giao dịch BẢY HIỀN <strong>... tel : </strong><strong>0165.224.2249 :Ho&agrave;ng Hải</strong><br /><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman"><strong>2. Thanh to&aacute;n qua Ng&acirc;n h&agrave;ng</strong><br /></font><ul><li class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><em>Quy tr&igrave;nh mua h&agrave;ng như sau:</em><br /></font></li><li class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><em>Qu&yacute; kh&aacute;ch thanh to&aacute;n trước gi&aacute; trị đơn h&agrave;ng cho ch&uacute;ng t&ocirc;i th&ocirc;ng qua t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng</em><br /></font></li></ul><font face="Times New Roman"><strong>6/ NG&Acirc;N H&Agrave;NG THƯƠNG MẠI &Aacute; CH&Acirc;U (ACB BANK)</strong><br /></font><font face="Times New Roman" /><br /><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman"><strong>Chủ t&agrave;i khoản : Ho&agrave;ng Minh Việt</strong><br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Ng&acirc;n H&agrave;ng:&nbsp;<strong>NG&Acirc;N H&Agrave;NG ACB &nbsp;VĂN LANG</strong><br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Số t&agrave;i khoản :<strong>105122429.<br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>3/ NG&Acirc;N H&Agrave;NG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)</strong><br /></font><font face="Times New Roman" /><br /><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman"><strong>Chủ t&agrave;i khoản : </strong><strong>Ho&agrave;ng Minh Việt</strong><br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Ng&acirc;n H&agrave;ng: <strong>NG&Acirc;N H&Agrave;NG TECHCOMBANK L&Ecirc; ĐỨC THỌ,G&Ograve; VẤP,HCM</strong><br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Số t&agrave;i khoản :<strong>140.24420829.018</strong><br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman"><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết mang lại dịch vụ tốt nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể xem c&aacute;c th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n Website. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết cung cấp c&aacute;c th&ocirc;ng tin đầy đủ nhất cho Qu&yacute; kh&aacute;ch để Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể c&oacute; sự đ&aacute;nh gi&aacute; đầy đủ nhất về sản phẩm giống như khi Qu&yacute; kh&aacute;ch xem h&agrave;ng tận nơi.</strong><strong><br /></strong></font><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><font face="Times New Roman"><strong>- Đối với Qu&yacute; kh&aacute;ch ở xa c&oacute; kh&oacute; khăn trong việc xem x&eacute;t sản phẩm v&agrave; nhận h&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết vận chuyển h&agrave;ng đến Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng theo c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; sau:</strong><strong><br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>&bull; &nbsp; Chất lượng h&agrave;ng đảm bảo.</strong><strong><br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>&bull; &nbsp; Đ&uacute;ng thời gian.</strong><strong><br /></strong></font><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><p><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HOÀNG LONG
- Địa chỉ: lâm đồng
- Điện thoại: 0937865879 - Fax:
- email: linhchihoanglong@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH