BÁN NHÍM GIỐNG CHẤT LƯỢNG - UY TÍN

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cá nhân
- Địa chỉ: 9a p T Thới Nhất, Q 12, tp HCM
- Tel, Fax: ::: FaX 0918416839
- email:
================================

<p><span class="style1"><font size="2"><font color="#000000">cung cấp c&aacute;c loại Nh&iacute;m giống, Nh&iacute;m bố mẹ đang sinh sản v&agrave; nhận chuyển giao c&ocirc;ng nghệ,&nbsp;<span class="style1"> </span></font><font color="#000000">kỹ thuật nu&ocirc;i Nh&iacute;m, m&ocirc; h&igrave;nh chuồng trại </font></font></span><a class="style1" href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://goipoohxinh.com.vn/" target="_blank"><font color="#088108" size="2">chăn</font></a><span class="style1"><font color="#000000" size="2"> nu&ocirc;i đạt hiệu quả. C&oacute; giấy tờ xuất trại hợp lệ do Cục Kiểm L&acirc;m cấp, gi&aacute; cả phải chăng. Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch&nbsp; c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ 0918416839 (A. Thuyết). Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng&nbsp; cung cấp cho qu&yacute; kh&aacute;ch c&aacute;c loại Nh&iacute;m giống với chất lượng tốt nhất</font></span></p>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH