Bán Nhím giống, nhím thịt

#1
<font face="Times New Roman" size="3" /><font face="Times New Roman" size="3"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt">Ch&agrave;o c&aacute;c Bạn! Trại nh&iacute;m Ho&agrave;ng Viện ở Gia Ph&uacute; &ndash; Gia Viễn &ndash; Ninh B&igrave;nh chuy&ecirc;n b&aacute;n c&aacute;c loại nh&iacute;m Bờm, đầy đủ giấy tờ theo quy định của Nh&agrave; nước.</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt">Loại từ 2 đến 3 th&aacute;ng tuổi, tr&ecirc;n 2 Kg/con, gi&aacute; 2.000.000 đồng/cặp.</p></font><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Loại hơn 10 th&aacute;ng tuổi: b&aacute;n theo trọng lượng, gi&aacute; 220.000 đồng/Kg.</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Cung cấp ổn định cho c&aacute;c Nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn khoảng tr&ecirc;n 150 Kg/th&aacute;ng.</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Xuyển: 0913 672 457, email: xuyenhd_nhim@yahoo.com.vn</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Duy Hiển
- Địa chỉ: Trại cá Đồng Gôi - Gia Phú - Gia Viễn - Ninh Bình
- Điện thoại: 0913 672 457 - Fax:
- email: hiendauyn@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH