Bán Nhím giống, nhím thịt

#1
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Ng&agrave;y 9 th&aacute;ng 04 năm 2013</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">B&aacute;n nh&iacute;m giống, nh&iacute;m thịt.</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Ch&agrave;o c&aacute;c Bạn! Trại nh&iacute;m OSAKA ở Gia Ph&uacute; &ndash; Gia Viễn &ndash; Ninh B&igrave;nh chuy&ecirc;n b&aacute;n c&aacute;c loại nh&iacute;m Bờm, đầy đủ giấy tờ theo quy định của Nh&agrave; nước.</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Loại hơn&nbsp;8 th&aacute;ng tuổi, trọng lượng: hơn 6 Kg/con.gi&aacute; từ 150.000 đồng/Kg đến 200.000đ/Kg.</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Cung cấp ổn định cho c&aacute;c Nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn khoảng tr&ecirc;n 150 Kg/th&aacute;ng.</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Xuyển: 0913 672 457, email: xuyenthanhnienvn@gmail.com</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Đình Xuyển
- Địa chỉ: Gia Phú - Gia Viễn - Ninh Bình
- Điện thoại: 0913 672 457 - Fax:
- email: xuyenthanhnienvn@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH