• Bán Nhím giống, Nhím trưởng thành, Nhím thương phẩm – Tại Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 28/6/11

  1. 0986289368 Nhà nông nghiệp dư

   <span style="font-size: medium; color: #008000"><font size="3">Hiệp hội chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m Huyện Đại Từ - Th&aacute;i Nguy&ecirc;n chuy&ecirc;n cung cấp nh&iacute;m thuần giống cho nhưng ai c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i để sinh sản:</font></span><span style="font-family: '"><br /><span style="color: #000080"><br /><strong>- Người mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c sinh sản, x&acirc;y dựng chuồng trại khoa học, th&iacute;ch ứng với địa phương. Đ&atilde; được đ&uacute;c kết trong nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nu&ocirc;i v&agrave; t&agrave;i liệu để tham khảo th&ecirc;m.</strong><br /><br /><strong>- Giao h&agrave;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tận nh&agrave;</strong>. </span><span style="color: #000000">(điều kiện kh&aacute;ch h&agrave;ng phải tới thăm trại hoặc chuyển tiền cọc qua ng&acirc;n h&agrave;ng trước khi nhận h&agrave;ng)</span><em><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #000000"><br /></span></span></em><span style="color: #000080"><br /><strong>- Cung cấp nh&iacute;m giống ( hướng dẫn kỷ thuật nu&ocirc;i sinh sản)</strong></span></span><br /><strong><span style="color: #000080"><span style="font-family: '">- Cung cấp nh&iacute;m thương phẩm chất lượng cao</span></span></strong><span style="font-family: '"><br /><br /><span style="color: #008000">AI c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:</span></span><br /><font size="4"><span style="font-size: large"><strong><span style="font-family: '"><span style="color: #008000">Long Thắm</span><br />DD: 0977.163.107<br />ĐTB: 02803.506.112</span></strong></span><br /></font><em><span style="text-decoration: underline"><span style="font-family: '">Địa chỉ:</span></span></em><strong><span style="color: #008000"><span style="font-family: '"> Đội 18 &ndash; X&atilde; H&ugrave;ng Sơn &ndash; Huyện Đại Từ - Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</span></span></strong><span style="font-family: '"><br /><br /></span>
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Long Thắm
   - Địa chỉ: Đội 18 hùng sơn Đại từ thái nguyên
   - Tel, Fax: ::: FaX 02803.506.112
   - email: luan02021985@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...