• Bán Nhím Giống - Thịt Rẻ Khánh Hòa

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 7/8/12

  1. kanbean1010 Nhà nông nghiệp dư

   <span style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; background-color: #fafafa">Cơ sở Nh&iacute;m giống - Thịt chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại nh&iacute;m gi&aacute; rẻ.</span><br /><span style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; background-color: #fafafa">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp nh&iacute;m giống c&aacute;c loại từ 2kg đến 10 kg, được b&aacute;n theo cặp.</span><br /><span style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; background-color: #fafafa">Nh&iacute;m c&oacute; nguồn gốc v&agrave; giấy tờ đầy đủ. Gi&aacute; cả c&ograve;n c&oacute; thể thương lượng, sẻ giảm gi&aacute; khi mua từ 2 cặp trở l&ecirc;n. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẻ tư vấn, hướng dẫn chi tiết c&aacute;ch chăn nu&ocirc;i v&agrave; l&agrave;m chuồng trại.</span><br /><span style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; background-color: #fafafa">Địa chỉ li&ecirc;n hệ:Trung 3 - X&atilde; Di&ecirc;n Điền - huyện Di&ecirc;n Kh&aacute;nh- kh&aacute;nh h&ograve;a</span><br /><span style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; background-color: #fafafa">Gặp Cường .</span><br /><span style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; background-color: #fafafa">Điện Thoại: .01683496707</span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đại Cường
   - Địa chỉ: Xã Diên Điền - huyện Diên Khánh- khánh hòa
   - Điện thoại: 01683496707 - Fax:
   - email: Endless_Love_Immortal@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...