BÁN NHÍM GIỐNG VÀ NHÍM BỐ MẸ VỚI SỐ LƯỢNG LỚN! TRẠI NHÍM 6 TRỪNG

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM 6 TRỪNG
- Địa chỉ: ADEQDQ
- Tel, Fax: ::: FaX 0957133964
- email: DQEQDFQDQD
================================

<p align="justify"><span style="color: red"><span style="font-size: large"><span style="font-size: small"><span style="font-weight: bold"><span style="font-size: large"><span style="color: red">Hiện tại trại nh&iacute;m của ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể cung cấp nh&iacute;m số lượng lớn d&ugrave;ng để l&agrave;m giống và nhím b&ocirc;́ mẹ </span></span><span style="color: red"><img border="0" src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/69.gif" /></span></span><br /> <span style="color: red; font-weight: bold"> <img border="0" src="http://photo.zing.vn/zp/gallery/detail.2530182.html" /> <table border="0" width="600" class="ncode_imageresizer_warning" id="ncode_imageresizer_warning_3"> <tbody> <tr> <td class="td1" style="width: 20px"><img border="0" src="http://www.5giay.vn/images/statusicon/wol_error.gif" /></td> <td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 642x481.</td> </tr> </tbody> </table> <img border="0" src="http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q32008/2008/10/23/11/16551224781047.JPG" /></span><br /> <br /> <span style="color: red; font-weight: bold"> <img border="0" src="http://photo.zing.vn/zp/gallery/detail.2530181.html" /></span><br /> <span style="color: red; font-weight: bold"> <table border="0" width="600" class="ncode_imageresizer_warning" id="ncode_imageresizer_warning_2"> <tbody> <tr> <td class="td1" style="width: 20px"><img border="0" src="http://www.5giay.vn/images/statusicon/wol_error.gif" /></td> <td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 642x481.</td> </tr> </tbody> </table> <img border="0" src="http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q32008/2008/10/23/11/54271224781043.JPG" /></span><br /> <span style="color: red; font-weight: bold">C&oacute; lẽ c&oacute; nhiều người sẽ thắc mắc nh&iacute;m c&oacute; g&igrave; đặc biệt <img border="0" src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/02.gif" /></span><br /> <span style="color: red; font-weight: bold">Sau đ&acirc;y l&agrave; một v&agrave;i b&agrave;i viết sẽ gi&uacute;p ae ch&uacute;ng ta hiểu r&otilde; hơn về n&oacute; </span><br /> </span></span></span><br /> <span style="color: red">Nu&ocirc;i nh&iacute;m - Nh&agrave;n nhưng hốt bạc :</span> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5giay.vn/redirector.html?url=http%3A%2F%2Fwww.quangngai.gov.vn%2Fquangngai%2Ftiengviet%2Fbangtin%2F2005%2F6937%2F">http://www.quangng...ngtin/2005/6937/</a><br /> <br /> <span style="color: red">T&aacute;c dụng của thịt nh&iacute;m : </span><br /> <br /> <span style="font-style: italic; font-weight: bold">Thịt nh&iacute;m nạc ngon, kh&ocirc;ng hề c&oacute; mỡ. C&aacute;c bộ phận cơ thể nh&iacute;m đều c&oacute; thể d&ugrave;ng l&agrave;m thuốc, nhưng nu&ocirc;i nh&iacute;m c&ograve;n dễ hơn cả nu&ocirc;i lợn, thậm ch&iacute; c&oacute; thể nu&ocirc;i cả tr&ecirc;n s&acirc;n thượng nh&agrave; cao tầng. </span><br /> <span style="font-style: italic; font-weight: bold">Hiện nay ở Việt Nam, thịt nh&iacute;m đ&atilde; hiếm v&igrave; nh&iacute;m trong thi&ecirc;n nhi&ecirc;n bị săn bắt kh&aacute; nhiều. D&acirc;n s&agrave;nh ăn vẫn ca tụng thịt nh&iacute;m l&agrave; ngon ngọt, gi&agrave;u đạm, rất nạc, chắc v&agrave; thơm, hơi giống thịt lợn rừng. Kh&ocirc;ng chỉ ngon miệng người ăn, nh&iacute;m c&ograve;n l&agrave; vị thuốc qu&yacute;, nhiều c&ocirc;ng dụng. Mật nh&iacute;m d&ugrave;ng chữa đau mắt, đau lưng v&agrave; xoa b&oacute;p chấn thương. Thịt, ruột gi&agrave;, gan v&agrave; cả ph&acirc;n nh&iacute;m d&ugrave;ng chữa bệnh phong nhiệt. &quot;Bản thảo cương mục&quot; của L&yacute; Thời Tr&acirc;n cho biết: dạ d&agrave;y nh&iacute;m vị ngọt, t&iacute;nh h&agrave;n, kh&ocirc;ng độc; được sử dụng l&agrave;m thuốc chữa bệnh dạ d&agrave;y ở người. Theo GS-TSKH Đỗ Tất Lợi, dạ d&agrave;y nh&iacute;m c&ograve;n c&oacute; thể giải độc, m&aacute;t m&aacute;u, chữa l&ograve;i dom, di mộng tinh, n&ocirc;n mửa, kiết lỵ ra m&aacute;u... Người Trung Quốc rất coi trọng những c&ocirc;ng dụng n&agrave;y v&agrave; thường xuy&ecirc;n t&igrave;m mua dạ d&agrave;y nh&iacute;m... Xem chi tiết tại: </span><br /> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5giay.vn/redirector.html?url=http%3A%2F%2Fagriviet.com%2Fnews_detail224-c54-s49-p2-Nuoi_nhim_-_nghe_moi_dang_hot_bac.html">http://agriviet.co...ang_hot_bac.html</a><br /> <br /> <img border="0" src="http://photo.zing.vn/zp/gallery/detail.2530178.html" /> <table border="0" width="600" class="ncode_imageresizer_warning" id="ncode_imageresizer_warning_1"> <tbody> <tr> <td class="td1" style="width: 20px"><img border="0" src="http://www.5giay.vn/images/statusicon/wol_error.gif" /></td> <td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 642x481.</td> </tr> </tbody> </table> </p> <p><img border="0" src="http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q32008/2008/10/23/11/29641224781024.JPG" /></p> <p><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: small"><span style="color: darkorange">Nếu anh chị em c&oacute; nhu cầu, xin đừng ngần ngại li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i. </span></span><br /> <span style="font-size: small"><span style="color: darkorange">Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng tư vấn v&agrave; cung cấp cho c&aacute;c bạn c&aacute;c loại nh&iacute;m giống&nbsp; với chất lượng tốt nhất.</span></span> <img border="0" src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/14_002.gif" /><br /> <span style="font-size: small; font-weight: bold">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span><br /> <span style="font-weight: bold"><span style="font-style: italic; font-size: large"><span style="color: red">Trại nh&iacute;m 6 Trừng</span></span></span><br /> <span style="font-size: medium; font-weight: bold"><span style="color: blue">Địa chỉ :C7/27 khu phố 3,thị trấn T&acirc;n T&uacute;c,huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh TP.HCM</span></span><br /> <span style="font-size: medium; font-weight: bold"><span style="color: blue">ĐT: (08) 37.603.549</span></span><br /> <span style="font-size: medium; font-weight: bold"><span style="color: #0000ff">DĐ: 0957.133.964 (A.S&aacute;u)</span></span><br /> <span style="color: blue; font-weight: bold"><br /> </span><span style="color: red; font-weight: bold"><br /> <span style="font-size: medium"><span style="font-style: italic; color: black">Xin ch&acirc;n thành cảm ơn sự ủng h&ocirc;̣ của các bạn trong thời gian qua đ&ocirc;́i với Nhím 6 Trừng, r&acirc;́t mong nh&acirc;̣n được sự đóng góp ý ki&ecirc;́n của mọi người trong thời gian tới đ&ecirc;̉ n&acirc;ng cao ch&acirc;́t lượng. Th&acirc;n.</span></span></span></p>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH