bán nhím giống

  • Thread starter trần công quý
  • Ngày gửi
T

trần công quý

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần công quý
- Địa chỉ: thanh chương -nghệ an
- Tel, Fax: ::: FaX 0383926627 .d đ . 0988571057
- email: trancongquy@gmail.com
================================

<p>&nbsp;- hiệp h&ocirc;i ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nh&iacute;m giống b&aacute;n với nhiều loại lớn b&eacute; kh&aacute;c nhau . </p><p>- loại 2 -3 th&aacute;ng tuổi .</p><p>-loại 5 -6 th&aacute;ng tuổi </p><p>- loại 8-9 th&aacute;ng tuổi </p><p>-loại bố mẹ.</p><p>-c&oacute; giấy ph&eacute;p đk của chi cục kiểm l&acirc;m cấp .&nbsp;</p><p>- c&oacute; nhiều loại nhưng số lượng ko nhiều . c&aacute; nh&acirc;n hoặc trang trại n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua h&atilde;y li&ecirc;n hệ với chung t&ocirc;i . ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; hưỡng dẫn kỹ thuật d&acirc;y dựng chuồng trại v&agrave; hưỡng dẫn chăm s&oacute;c , c&oacute; tặng quyển s&aacute;ch kỹ thuật nu&ocirc;i nh&iacute;m sinh sản , nh&iacute;m thịt . nếu ai c&oacute; nhu cầu bao ti&ecirc;u sản phẩm chung t&ocirc;i nhận ti&ecirc;u thụ .</p><p>H&atilde;y liien hệ số đt : 0383926627 : d đ . 0988571057&nbsp; găp anh Qu&yacute;</p>
 

C

cau ut

Guest
#3
bac cha cho caj ja' j` ca?
lan sau len thj cho caj gia em con bjt de tham khao? nhe
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH