BÁN NHÍM GIỐNG

  • Thread starter Ngô Văn Hải
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Ngô Văn Hải

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngô Văn Hải
- Địa chỉ: Thôn Tam Tảo-Phú Lâm-Tiên Du-Bắc Ninh
- Tel, Fax: 01655208662 ::: FaX
- email: alwayslangnghe_thinhngovan_pcbn@yahoo.com.vn
================================

<strong><font face="Times New Roman">CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG </font></strong><strong>T&sup1;I B&frac34;C NINH</strong><br /><strong><font face="Times New Roman">TRẠI NH&Iacute;M HẢI L&Acirc;M<br /></font></strong><font face="Times New Roman"><strong>--------------------------- </strong><br /></font><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong><br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><span class="text1">Kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ được cung cấp b&iacute; quyết v&agrave; t&agrave;i liệu chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m sinh sản miễn ph&iacute; khi mua nh&iacute;m giống tại cơ sở nh&iacute;m giống của ch&uacute;ng t&ocirc;i tại Bắc Ninh.&nbsp;Cơ sở của ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;chuy&ecirc;n cung cấp cho b&agrave; con chăn nu&ocirc;i&nbsp;c&aacute;c loại nh&iacute;m giống đ&atilde; được chọn lọc(Th&iacute;ch nghi với điều kiện chăn nu&ocirc;i tại Miền Bắc).</span> <br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&oacute; cung cấp c&aacute;c <strong>t&agrave;i liệu cần thiết nhất</strong> cho chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m hậu bị, nh&iacute;m sinh sản: <strong><em>C&aacute;c đặc điểm sinh học; Kỹ thuật nu&ocirc;i nh&iacute;m</em> </strong>(Của chuy&ecirc;n gia h&agrave;ng đầu: <strong>GS Nguyễn L&acirc;n H&ugrave;ng, Nguyễn Trung Vệ&hellip;</strong>)&hellip;<strong>; Tư vấn cụ thể về kỹ thuật, kinh nghiệm nu&ocirc;i nh&iacute;m hậu bị, nh&iacute;m sinh sản đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.</strong><br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>H&atilde;y đến với cơ sở chăn nu&ocirc;i, mua, b&aacute;n, tư vấn kỹ thuật nu&ocirc;i nh&iacute;m &ldquo;</strong></font><strong>tr&sup1;i Nh&Yacute;m b&ecirc;m h&para;I l&copy;m&rdquo;</strong><font face="Times New Roman"><strong> </strong><br /></font><font face="Times New Roman"><strong>&ldquo;Chất lượng- Hiệu quả v&agrave; An to&agrave;n&rdquo;</strong> l&agrave; phương ch&acirc;m phục vụ của ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br /></font><strong><font face="Times New Roman">Đến với CƠ SỞ &ldquo;</font></strong><strong>tr&sup1;i Nh&Yacute;m b&ecirc;m h&para;I l&copy;m</strong><strong><font face="Times New Roman">&rdquo; ch&uacute;ng t&ocirc;i, bạn sẽ ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m về chất lượng </font></strong><strong>nh&iacute;m gi</strong><strong><font face="Times New Roman">ố</font></strong><strong>ng</strong><strong><font face="Times New Roman">, </font></strong><strong>ch</strong><strong><font face="Times New Roman">ấ</font></strong><strong>t l</strong><font face="Times New Roman"><strong>ư</strong><strong>ợ</strong></font><strong>ng</strong><strong><font face="Times New Roman"> phục vụ v&agrave; về </font></strong><strong>t</strong><strong><font face="Times New Roman">ươ</font></strong><strong>ng lai ph&aacute;t tri</strong><strong><font face="Times New Roman">ể</font></strong><strong>n</strong><font face="Times New Roman"><strong> đ&agrave;n nh&iacute;m của <em>Bạn.</em></strong><br /></font><font face="Times New Roman"><strong><em>H&Atilde;Y ĐẾN VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I:</em></strong><br /></font><strong><font face="Times New Roman">CƠ SỞ &ldquo;</font></strong><strong>tr&sup1;i Nh&Yacute;m b&ecirc;m h&para;I l&copy;m</strong><strong><font face="Times New Roman">&rdquo;<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></strong><strong>LI&pound;N H&Ouml;: 02413713201 &ndash; 01655208662<br /></strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH