Bán Nhím Giống

  • Thread starter Nguyá»…n Văn Bình
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Văn Bình

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Bình
- Địa chỉ: 125 Ấp 1, Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
- Tel, Fax: 01655 234 689 ::: FaX 064 3878 183
- email:
================================

<span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px"><p align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; line-height: normal; text-align: center"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><strong><span style="font-size: x-large">CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG</span></strong></span></p><p align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; line-height: normal; text-align: center"><span style="font-family: 'times new roman'; font-size: large"><strong><br /></strong></span></p><p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; line-height: normal; text-align: left"><strong><span style="font-size: large">Gh&eacute;p kh&aacute;c Bố Mẹ - kh&ocirc;ng đồng huyết;</span></strong></p><p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; line-height: normal; text-align: left"><strong><span style="font-size: large">Nh&iacute;m c&oacute; giấy tờ x&aacute;c định nguồn gốc do cục kiểm l&acirc;m cấp.</span></strong></p><p align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; line-height: normal; text-align: center"><span style="font-family: 'times new roman'; font-size: large"><strong><br /></strong></span></p><p align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: center"><strong><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'times new roman'">-------------------</span></span></strong></p><p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; line-height: normal; text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'times new roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: x-large">&nbsp;<strong>1. Nh&iacute;m giống: 2 th&aacute;ng tuổi</strong>, cai sữa, t&aacute;ch mẹ. Trọng lượng khoảng 2-2,4 kg/con (tuỳ đực, c&aacute;i).</span></span></p><p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; line-height: normal; text-align: justify"><span style="font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>2. Nh&iacute;m giống: 3-4 th&aacute;ng tuổi</strong>. Trọng lượng khoảng 3-4 kg/con (tuỳ đực, c&aacute;i).&nbsp;</span></p><p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-indent: 36pt; line-height: normal; text-align: justify"><span style="font-size: x-large"><strong>3. Nh&iacute;m giống: 5-7 th&aacute;ng tuổi</strong>. Trọng lượng khoảng 5-7 kg/con (tuỳ đực, c&aacute;i).&nbsp;</span></p><p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-indent: 36pt; line-height: normal; text-align: justify"><span style="font-size: x-large"><strong>4. Nh&iacute;m giống: 8,9 th&aacute;ng tuổi trở l&ecirc;n</strong>&nbsp;đến trưởng th&agrave;nh. Trọng lượng khoảng 8,9 kg/con trở l&ecirc;n (tuỳ đực, c&aacute;i).&nbsp;</span></p><p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-indent: 36pt; line-height: normal; text-align: justify"><span style="font-size: x-large"><span style="font-size: large"><strong>5. Nh&iacute;m Bố Mẹ: 12 th&aacute;ng trở l&ecirc;n</strong>:&nbsp;</span><strong><span style="font-weight: normal">Trọng lượng khoảng 12-15 kg/con</span></strong></span></p><p align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-indent: 36pt; text-align: center"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><strong><br /></strong></span></p><p align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: center"><strong><span style="font-size: x-large">LI&Ecirc;N HỆ: 01655 234 689 (Anh B&igrave;nh) - 064 3878 183</span></strong></p><p align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: center"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><strong><span style="font-size: x-large">Địa chỉ: 125 Ấp 1, Bưng Riềng, Xuy&ecirc;n Mộc, B&agrave; Rịa Vũng T&agrave;u</span></strong></span></p></span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH