BÁN NHÍM GIỐNG

  • Thread starter phuthopost
  • Ngày gửi
P

phuthopost

Guest
#1
<span style="font-size: large"><strong><span style="background-color: #ffffff"><span style="font-family: arial black,avant garde"><span style="color: #0000ff">&Aacute;N NH&Iacute;M GIỐNG </span></span></span></strong></span> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: center"><span style="font-size: large"><strong><em><span style="background-color: #ffffff"><span style="font-size: large"><span style="font-family: arial black,avant garde"><span style="color: #0000ff">(Nh&iacute;m bờm, t&ecirc;n khoa khọc Acanthion Subcritstatum) </span></span></span></span></em></strong></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: center"><span style="font-size: large"><strong><span style="background-color: #ffffff"><span style="font-size: large"><span style="font-family: arial black,avant garde"><span style="color: #0000ff">(Gh&eacute;p kh&aacute;c bố mẹ, &ocirc;ng b&agrave;&hellip; kh&ocirc;ng đồng huyết; &ldquo;F2,F3&rdquo; trở l&ecirc;n; </span></span></span></span></strong></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: center"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large"><strong>c&oacute; giấy tờ x&aacute;c định <span style="background-color: #ffffff">nguồn</span> gốc, giấy ph&eacute;p vận chuyển).</strong></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><br /></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large"><em><strong>Tư vấn chăn nu&ocirc;i, b&aacute;n chuyển giao con giống, kỹ thuật nu&ocirc;i Nh&iacute;m giống.</strong></em></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large"><em><strong>Chuy&ecirc;n cung cấp Nh&iacute;m gi&ocirc;́ng thuần chủng đầy đủ c&aacute;c loại:</strong></em></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large"><em><strong>*Nh&iacute;m từ 3 tới 5 th&aacute;ng tuổi.</strong></em></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large"><em><strong>*Nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh từ 10 th&aacute;ng tuổi trở l&ecirc;n.<br /></strong></em></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large"><em><strong>*Nh&iacute;m đ&atilde; sinh sản &iacute;t nhất một lần v&agrave; đang gh&eacute;p đ&ocirc;i.</strong></em></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large"><em><strong>*Nh&iacute;m đang chửa(Cam kết cho đến khi đẻ)</strong></em></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large"><em><strong>Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ để được b&aacute;o gi&aacute; hợp l&yacute; nhất.</strong></em></span></span></p><p><font size="4" color="#0000cc">(Nếu ai mua 04 cặp trở l&ecirc;n sẽ được khuyến mại 01 con) </font><br /></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large"><em><strong>A. Đ&ocirc;ng</strong></em></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: medium">Địa chỉ: Lũng H&ograve;a &ndash; Vĩnh Tường&ndash;Vĩnh Ph&uacute;c<br /></span></strong></span></p> <p class="p_last"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: medium">DD: 0932.257.086,0948.723.888</span></strong></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phan Minh Đông
- Địa chỉ: Lũng Hoà-Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 0948.723.888 - Fax:
- email: phuthopost@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH