Bán Nhím Kiểng giá rẻ cực sock ..... mại zô

  • Thread starter ban_nhim_kieng
  • Ngày gửi
B

ban_nhim_kieng

Guest
#1
<strong style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">Hy ch&agrave;o c&aacute;c bạn !! Hiện nay nh&iacute;m kiểng đang l&agrave; tr&agrave;o lưu mới về c&aacute;c &quot;p&eacute; iu &quot; được nu&ocirc;i trong nh&agrave;.<br /></strong><br /><font color="#ff0000" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><font size="4" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">-Bạn đang c&ocirc; đơn ?!! Vậy h&atilde;y &quot; sắm &quot; 1 p&eacute; nh&iacute;m về l&agrave;m người bạn nhỏ để vui đ&ugrave;a v&agrave; c&oacute; thể tr&uacute;t bầu t&acirc;m sự khi c&ocirc; đơn chẳng hạn.</font></font><img border="0" title="26 002" class="inlineimg" style="border: 0px; max-width: 100%; vertical-align: bottom; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important" src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/26_002.gif" /><font color="#ff0000" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><font size="4" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><br /></font></font><br /><font size="4" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><font color="#ff0000" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">-Bạn đang y&ecirc;u?!! Vậy sao 2 bạn kh&ocirc;ng c&ugrave;ng nu&ocirc;i 1 cặp nh&iacute;m giống như đang x&acirc;y dựng t&igrave;nh iu của 2 bạn ng&agrave;y c&agrave;ng lớn hơn, v&agrave; nếu cặp đ&ocirc;i nhỏ của bạn sinh baby th&igrave; thế n&agrave;o nhỉ ?!!&nbsp;</font></font><img border="0" title="04" class="inlineimg" style="border: 0px; max-width: 100%; vertical-align: bottom; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important" src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/04.gif" /><font size="4" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><font color="#ff0000" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><br /></font></font><br /><font size="4" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><font color="#ff0000" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><br />Nh&iacute;m kiểng rất hiền , l&ocirc;ng hơi hơi nhọn nhưng do được m&igrave;nh &quot;huấn luyện&quot; từ nhỏ n&ecirc;n mấy bạn c&oacute; thể ẵm gọn tr&ecirc;n tay rất dễ thương m&agrave; mấy em &iacute; vẫn ko x&ugrave; l&ocirc;ng.</em></font></font><img border="0" title="13 002" class="inlineimg" style="border: 0px; max-width: 100%; vertical-align: bottom; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important" src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/13_002.gif" /><br /><br /><font color="#800080" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><font size="4" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">V&agrave; đ&acirc;y l&agrave; gi&aacute; nh&iacute;m cực rẻ của mềnh c&aacute;c bạn tham khảo nh&eacute; :</strong></font></font><br /><strong style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><font size="4" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">+m&agrave;u muối ti&ecirc;u :280k/1cặp<br />+m&agrave;u trắng :300k/1cặp<br />+m&agrave;u socola :310k/1cặp<br />+m&agrave;u v&agrave;ng.cam :400k/1cặp<br />ngo&agrave;i ra m&igrave;nh con b&aacute;n nh&iacute;m c&aacute;i trưởng th&agrave;nh nữa nh&eacute;.tấc cả đều mang bầu v&agrave; đều tr&ecirc;n 6 th&aacute;ng..sinh sản tốt<br />+m&agrave;u trắng+socola :350k/1con<br />+m&agrave;u v&agrave;ng :400k/1con<br />+m&agrave;u Cam :500k/1con<br />+m&agrave;u b&ocirc;ng tuyết :350k/1con<br />c&oacute; số lượng lớn nh&eacute;.ưu ti&ecirc;n những bạn mở shop...hoặc trang trại<br />mua nhiều sẻ FiX nhiệt t&igrave;nh<br /><br /><font color="#FF8C00" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">ĐT:<font size="7" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">01265555161</font>...</font><font size="6" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><font color="#000000" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><font color="#ff0000" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">Địa chỉ 91/13 Nguyễn Hồng Đ&agrave;o p.14 Q.t&acirc;n b&igrave;nh<br /></font></font></font><br /><font size="4" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><font color="#000000" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><font size="7" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">anh em anh gh&eacute; qua up gi&ugrave;m m&igrave;nh ph&aacute;t nh&eacute;!sẻ trả lễ 100%<br /><font size="5" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><font color="#ff0000" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">sau đ&acirc;y l&agrave; nh&iacute;m nh&agrave; mềnh n&egrave;!!!</font></font></font></font></font></font></strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hồ Anh Vũ
- Địa chỉ: 91/13 Nguyễn Hồng Đào - P14 -Tân Bình
- Điện thoại: 01265555161 - Fax:
- email: ken.vip1010@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH