Bán Nhím

cuongtruei

Nhà nông nghiệp dư
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: 112 Ấp Tiên Phong, xã Long Hoà, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương
- Tel, Fax: 0917768880-0909125399
- email: cuongtruei@gamil
================================

<div style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ffffff"><p><span style="line-height: 21px"><span style="font-size: large"><strong><span style="background-color: #ff6600"><span style="color: #ff6600"><span style="background-color: #ffffff">Trang trại&nbsp;</span></span></span></strong></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; line-height: 21px"><strong><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 13px"><span style="font-size: x-large"><span style="background-color: #ff6600"><span style="color: #ff6600"><span style="background-color: #ffffff">Nh&iacute;m&nbsp;</span></span></span></span><strong><span style="font-size: x-large"><span style="background-color: #ff6600"><span style="color: #ff6600"><span style="background-color: #ffffff">Trung Cường</span></span></span></span></strong></span></strong></span></p><p><span style="line-height: 21px"><span style="font-size: large"><strong><span style="background-color: #ff6600"><span style="color: #ff6600"><span style="background-color: #ffffff">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n Nh&iacute;m với&nbsp;số lượng lớn, từ 2 th&aacute;ng tuổi, nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh đến dang sinh sản, nh&iacute;m thịt.</span></span></span></strong></span></span></p><p><span style="line-height: 21px"><span style="font-size: large">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng trao đổi kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c sinh sản, x&acirc;y dựng chuồng trại khoa học hợp l&yacute; &ndash; th&iacute;ch ứng với từng địa phương, đ&atilde; được ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&uacute;c kết nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong chăn nu&ocirc;i.</span></span></p><p><span style="font-size: large">- Đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc của Nh&iacute;m, Trang trại c&oacute; hợp đồng kinh tế v&agrave; xuất ho&aacute; đơn nếu c&oacute; y&ecirc;u cầu mua số lượng lớn</span></p><p><span style="font-size: large">- Gi&aacute; cả rất hợp l&yacute; cho nh&agrave; n&ocirc;ng dễ đầu tư v&agrave; đạt hiểu quả kinh tế cao</span></p><p><span style="line-height: 21px"><span style="font-size: large">- Thu mua lai sản phẩm con giống.</span></span></p><p><span style="font-size: medium"><span style="line-height: 21px"><span style="font-size: large"><strong>Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp&nbsp;</strong></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; line-height: 21px"><strong><span style="background-color: #ff6600"><span style="color: #ff6600"><span style="background-color: #ffffff">&nbsp;nh&iacute;m thịt c&ograve;n sống tận nơi cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng ở khu vực S&agrave;i G&ograve;n, B&igrave;nh Dương, Đồng NAi,&nbsp;</span></span></span></strong></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; line-height: 21px"><strong>Heo Rừng giống v&agrave; thịt...</strong></span></p><p><span style="line-height: 21px"><span style="font-size: large">Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute;&nbsp;điều kiện, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin mời&nbsp;đến thăm quan trang trại để &nbsp;trao đổi kinh nghiệm v&agrave;&nbsp;học hỏi kỹ thuật&nbsp;chăn nuoi. Xin chan thanh cảm ơn !!!</span></span></p><p><span style="font-size: large">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: x-large">H&atilde;y li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i:</span></p><p><span style="font-size: x-large">Trang Trại Nh&iacute;m&nbsp;</span><strong><span style="font-size: x-large">Trung Cường</span></strong></p><p><span style="font-size: medium"><span style="font-size: x-large">ĐC: 112 Ấp Ti&ecirc;n Phong, x&atilde; Long Ho&agrave;, huyện Dầu Tiếng, B&igrave;nh Dương -&nbsp;</span><span style="font-size: 13px"><span style="font-size: x-large">ĐT: 0917768880-0909125399 (anh H&ugrave;ng - chi Nga)</span><span style="font-size: x-large">&nbsp;</span></span></span></p></div>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH