BÁN NHÍM

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cá nhân
- Địa chỉ: q12, tp H C M
- Tel, Fax: ::: FaX 0918416839
- email:
================================

<font color="#6666ff" size="3">cung cấp c&aacute;c loại Nh&iacute;m giống, Nh&iacute;m bố mẹ đang sinh sản v&agrave; nhận chuyển giao c&ocirc;ng nghệ, kỹ thuật nu&ocirc;i Nh&iacute;m, m&ocirc; h&igrave;nh chuồng trại </font><a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://goipoohxinh.com.vn/" target="_blank"><font color="#6666ff" size="3">chăn</font></a><font color="#6666ff" size="3">nu&ocirc;i đạt hiệu quả. C&oacute; giấy tờ xuất trại hợp lệ do Cục Kiểm L&acirc;m cấp, gi&aacute; cả phải chăng. Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ 0918416839 (A. Thuyết). Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng cung cấp cho qu&yacute; kh&aacute;ch loại Nh&iacute;m giống với chất lượng tốt nhất. Cảm ơn bạn đ&atilde; đọc tin n&agrave;y<br /><br /><br /><!-- / message --><!-- edit note --></font>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH