Bán nhím

#1
<p><font color="#0000ff" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px"><font color="#0000ff" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><font size="5" style="-webkit-box-shadow: none !important">BẢNG GI&Aacute; NH&Iacute;M GIỐNG TH&Aacute;NG 1-2012&nbsp;</font><br /></strong></strong></strong><br /></strong></font></p><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br />-Nh&iacute;m con 2-3 th&aacute;ng gi&aacute; 2tr/ cặp<br /><br />-Nh&iacute;m lỡ 4-6 th&aacute;ng gi&aacute; 3tr/ cặp<br /><br />-Nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh gi&aacute; 4tr/cặp<br /><br />-Nh&iacute;m sinh sản gi&aacute; 6tr/cặp<br /><br />-Nh&iacute;m gia đ&igrave;nh bố mẹ dắt 1 con gi&aacute; 6,5 tr ( cả 3 con);&nbsp;</strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"> <strong style="-webkit-box-shadow: none !important">dắt 2 con gi&aacute; 7 tr ( cả 4 con)</strong></span><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<span style="background-color: white; font-family: Verdana; font-size: 17.5pt">- B&aacute;n cả đ&agrave;n 43 con (11 cặp sinh sản đang mang bầu v&agrave; dẫn con; c&ograve;n lại l&agrave; nh&iacute;m con, nh&iacute;m lứa) gi&aacute; 100tr.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 24pt"></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Tuấn
- Địa chỉ: Thuận An - Bình Dương
- Điện thoại: 0650 3828669 - Fax:
- email: youandme1019@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH