Bán nhím

#1
<strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">-Nh&iacute;m con 2-3 th&aacute;ng gi&aacute; 2tr/ cặp<br /><br />-Nh&iacute;m lỡ 4-6 th&aacute;ng gi&aacute; 3tr/ cặp<br /><br />-Nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh gi&aacute; 4tr/cặp<br /><br />-Nh&iacute;m sinh sản gi&aacute; 6tr/cặp<br /><br />-Nh&iacute;m gia đ&igrave;nh bố mẹ dắt 1 con gi&aacute; 6,5 tr ( cả 3 con);&nbsp;</strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;<strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit">dắt 2 con gi&aacute; 7 tr ( cả 4 con)</strong></span><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;<span style="-webkit-box-shadow: none !important; background-color: white; font-family: Verdana; font-size: 17.5pt">- B&aacute;n cả đ&agrave;n 43 con (11 cặp sinh sản đang mang bầu v&agrave; dẫn con; c&ograve;n lại l&agrave; nh&iacute;m con, nh&iacute;m lứa) gi&aacute; 100tr.</span></p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Tuấn
- Địa chỉ: Thuận An - Bình Dương
- Điện thoại: 0650 3828669 - Fax:
- email: youandme1019@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH