BAN PHAN BÓN TRÙNG QUẾ

  • Thread starter viet tam
  • Ngày gửi
V

viet tam

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY PHÂN BÓN MIỀN ĐÔNG
- Địa chỉ: ĐỒNG XOÀI BÌNH PHƯỚC
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: VEHONGUYEN@YAHOO.COM
================================

<p><font color="#33ff33" size="3"><font color="#ff3300">K&Iacute;NH CH&Agrave;O QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG</font></font></p><p><font color="#ff0000"><strong><font size="3">C&Ocirc;NG TY PH&Acirc;N B&Oacute;N MIỀN Đ&Ocirc;NG</font></strong> <font size="2">CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N SẢN XUẤT V&Agrave; B&Aacute;N PH&Acirc;N B&Oacute;N TR&Ugrave;NG QUẾ. <strong><font color="#33ff33"><em><u>KH&Ocirc;NG SỬ DỤNG C&Aacute;C</u></em> </font><em><u><font color="#33ff33">H&Oacute;A CHẤT, KH&Aacute;NG SINH, ĐẠM TRONG PH&Acirc;N L&Agrave; TỰ NHI&Ecirc;N DO</font> <font color="#66ff00">TR&Ugrave;NG QUẾ</font></u></em></strong><font color="#66ff00"> <em><u><strong>SẢN&nbsp;SINH RA</strong></u></em></font>.&nbsp;RẤT TH&Iacute;CH HỢP CHO C&Aacute;C LOẠI RAU CỦ NHƯ: GI&Aacute;, HẸ, CẢI, C&Agrave; CHUA, ỚT... C&Acirc;Y ĂN QUẢ NHƯ: CH&Ocirc;M CH&Ocirc;M, NH&Atilde;N, THANH LONG, BƯỞI... C&Acirc;Y C&Ocirc;NG NGHIỆP NHƯ: CAO SU, C&Agrave; PH&Ecirc;... C&Aacute;C VI SINH VẬT, TR&Ugrave;NG QUẾ TRONG PH&Acirc;N L&Agrave;M CHO TƠI SỐP Đ&Aacute;T, CẢI THIỆN Đ&Aacute;T, K</font></font></p><p><font color="#ff0000" size="2">NẾU QU&Yacute; KH&Aacute;CH C&Oacute; NHU CẦU LI&Ecirc;N HỆ: ĐT <strong>0909.579.837</strong> GẶP VỆ</font></p><p><em><font color="#0000ff" size="2">LƯU &Yacute;: C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐANG CẦN NH&Agrave; PH&Acirc;N PHỐI, ĐẠI L&Yacute; TR&Ecirc;N TO&Agrave;N QUỐC</font></em></p>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH