• Bán Phân- Bounce Back, Rapid Raiser, Dynamic Lifter

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 13/9/08

  1. dynamic Nhà nông nghiệp dư

   Bán Phân- Bounce Back, Rapid Raiser

   NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT <st1:country-region w:st="on"><st1>NAM</st1></st1:country-region><o></o>
   DNTN-TM ĐỨC VIỆT (VIETRADE)<o></o>
   110 trần Hữu Trang, F10, Q. Phú Nhuận<o></o>
   Tel: 08-38440783 Fax: 08-39912874<o></o>
   Hotline: 0918202051 (A. )<o></o>
   Email: buiquangco@gmail.com
   <o></o><o></o><o></o>
   RAPID RAISER
   ,
   BOUNCE BACK<o></o> PHÂN BÓN HỮU CƠ ĐẬM ĐẶC SỐ 1 CỦA ÚC

   MỨC CHẤT LƯỢNG

   <table style="border: medium none ; border-collapse: collapse;" class="MsoTableGrid" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 221.4pt;" colspan="2" valign="top" width="369">RAPID RAISER
   4:3:2<o></o>


   </td><td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 221.4pt;" colspan="2" valign="top" width="369">BOUNCE BACK<o></o>
   3:2:2
   </td></tr><tr><td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 111.9pt;" valign="top" width="187">Nitrogen(N)</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 109.5pt;" valign="top" width="183">
   4.0%
   </td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 111.9pt;" valign="top" width="187">Nitrogen(N)</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 109.5pt;" valign="top" width="183">
   3.0%
   </td></tr><tr><td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 111.9pt;" valign="top" width="187">Phosphorus(P)</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 109.5pt;" valign="top" width="183">
   3.0%
   </td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 111.9pt;" valign="top" width="187">Phosphorus(P)</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 109.5pt;" valign="top" width="183">
   2.0%
   </td></tr><tr><td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 111.9pt;" valign="top" width="187">Potassium(K)</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 109.5pt;" valign="top" width="183">
   1.5%
   </td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 111.9pt;" valign="top" width="187">Potassium(K)</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 109.5pt;" valign="top" width="183">
   1.7%
   </td></tr><tr><td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 111.9pt;" valign="top" width="187">Calcium(Ca)</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 109.5pt;" valign="top" width="183">
   7.0%
   </td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 111.9pt;" valign="top" width="187">Calcium(Ca)</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 109.5pt;" valign="top" width="183">
   7.0%
   </td></tr><tr><td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 111.9pt;" valign="top" width="187">Magnesium(Mg)</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 109.5pt;" valign="top" width="183">
   0.7%
   </td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 111.9pt;" valign="top" width="187">Magnesium(Mg)</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 109.5pt;" valign="top" width="183">
   0.65%
   </td></tr><tr><td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 111.9pt;" valign="top" width="187"><st1><st1:city w:st="on">Sulphur</st1:city></st1>(S<o></o>)</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 109.5pt;" valign="top" width="183">
   2.0%
   </td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 111.9pt;" valign="top" width="187"><st1><st1:city w:st="on">Sulphur</st1:city></st1>(S)</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 109.5pt;" valign="top" width="183">
   2.0%
   </td></tr><tr><td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 111.9pt;" valign="top" width="187">Iron(Fe)</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 109.5pt;" valign="top" width="183">
   0.2%
   </td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 111.9pt;" valign="top" width="187">Iron(Fe)</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 109.5pt;" valign="top" width="183">
   0.2%
   </td></tr><tr><td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 111.9pt;" valign="top" width="187">Zinc(Zn)</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 109.5pt;" valign="top" width="183">
   0.04%
   </td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 111.9pt;" valign="top" width="187">Zinc)Zn)</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 109.5pt;" valign="top" width="183">
   0.035%
   </td></tr><tr><td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 111.9pt;" valign="top" width="187">Copper(Cu)</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 109.5pt;" valign="top" width="183">
   0.0006%
   </td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 111.9pt;" valign="top" width="187">Copper(Cu)</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 109.5pt;" valign="top" width="183">
   0.0006%
   </td></tr><tr><td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 111.9pt;" valign="top" width="187">Manganese(Mn)</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 109.5pt;" valign="top" width="183">
   0.05%
   </td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 111.9pt;" valign="top" width="187">Manganese(Mn)</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 109.5pt;" valign="top" width="183">
   0.05%
   </td></tr><tr><td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 111.9pt;" valign="top" width="187">Boron</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 109.5pt;" valign="top" width="183">
   0.004%
   </td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 111.9pt;" valign="top" width="187">Boron</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 109.5pt;" valign="top" width="183">
   0.003%
   </td></tr><tr><td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 221.4pt;" colspan="2" valign="top" width="369">
   Chất hữu cơ: Trên 53%

   </td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 221.4pt;" colspan="2" valign="top" width="369">
   Chất hữu cơ: Trên 45%

   </td></tr></tbody></table>
   <link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5CQUANGC%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:598955394; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1624068436 -1901416414 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l0:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} --> </style>Rapid Raiser(N đỏ)Bounce Back(N xanh) được sản xuất theo qui trình tiên tiến nhất của Úc, chất lượng cao dạng viên với những đặc tính như sau:
   - Giúp cây trồng phát triển mạnh, phòng chống các loại sâu bệnh.<o></o>
   - Tan chậm trong đất nhờ có thêm chất Zeolite.<o></o>
   - Tuyệt đối không mang mầm bệnh, không gây cháy lá.<o></o>
   - Làm cho đất thông thoáng.<o></o>
   - Kích thích hệ vi sinh vật, trùn đất phát triển.<o></o>
   - Ra hoa và trái chín đều.<o></o>
   - Không gây ô nhiễm cho môi trường.<o></o>


   HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG<o></o>   <table style="border: medium none ; border-collapse: collapse;" class="MsoTableGrid" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 221.4pt;" valign="top" width="369">Cây công nghiệp: Tiêu, cà phê, trà, ca cao, cao su…</td><td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 221.4pt;" valign="top" width="369">Bón lót 0.3 – 0.5kgs/cây<o></o>
   Bón kinh doanh 0,5 – 1kgs/cây/năm vào đầu và cuối mùa mưa.
   </td></tr><tr><td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 221.4pt;" valign="top" width="369">Hoa các loại: Hồng, hướng dương, đồng tiền, cẩm chướng, phong lan, địa lan…</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 221.4pt;" valign="top" width="369">50 – 100grs/bụi/cây/năm, 5 – 10grs/chậu d=30cm, 500 – 1000kgs/ha</td></tr><tr><td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 221.4pt;" valign="top" width="369">Hoa màu: bắp cải, súp lơ, rau các loại, hành, khoai, cà chua, ớt…</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 221.4pt;" valign="top" width="369">Bón lót 100 – 300kgs/ha</td></tr><tr><td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 221.4pt;" valign="top" width="369">Cây ăn quả các loại: Nhãn, sầu riêng, cam, quýt, sapôchê, thanh long, nho, xoài ổi chôm chôm, mãng cầu…</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 221.4pt;" valign="top" width="369">Bón lót 0.3 – 0.5kgs/cây<o></o>
   Bón kinh doanh 0,5 – 1kgs/cây/năm vào đầu và cuối vụ.
   </td></tr><tr><td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 221.4pt;" valign="top" width="369">Cây lương thực: lúa, bắp, mì…</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 221.4pt;" valign="top" width="369">Bón lót 100 – 150kgs/ha/vụ</td></tr><tr><td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 221.4pt;" valign="top" width="369">Bãi cỏ, sân golf, công viên</td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 221.4pt;" valign="top" width="369">400 – 600kgs/ha trước khi trồng. bón chăm sóc 200kgs/ha/năm</td></tr><tr><td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 221.4pt;" valign="top" width="369">Mía
   </td><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 221.4pt;" valign="top" width="369">200 – 300kgs/ha/vụ</td></tr></tbody></table>
   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   File Chi tiết về sản phẩm xin xem tại >>> http://www.agriviet.com/uploads/qcbb/commcat_0807_2.pdf[/quote]
    
   Last edited: 31/5/09
   Đang tải...
  2. binhle

   binhle Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   6
   Đã được thích:
   0
   gia phan bon

   cho minh gia cac loai tren dc kg?
    
  3. Up len trang
    
  4. miki

   miki Guest

   vui lòng liên hệ qua e-mail với chúng tôi về giá của các sản phẩm trên. Thanks !
    
  5. dynamic

   dynamic Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   23
   Đã được thích:
   0
   Trả lời.

   Quý vị nào có nhu cầu về giá và thông tin thêm về sản phảm của chúng tôi xin vui lòng để lại địa chỉ email, chúng tôi chỉ thông báo giá qua email.
   Trân trọng!
    
  6. ruaconbm122

   ruaconbm122 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   118
   Đã được thích:
   6
   Nghề nghiệp:
   Cán bộ ăn bám
   xin báo giá cho mình qua ruaconbm122@yahoo.com Thanhks!
    
  7. linhchinano

   linhchinano Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   38
   Đã được thích:
   0
   Có loại nào hàm lượng NPK cao hơn 1 xíu ko bác?
    
  8. manh khuong

   manh khuong Guest

   Xin cho biết mõi bao nhỏ bao nhiêu kg? giá thành bao nhiêu, có bán lẻ như 1 kg? vì mình muốn trồng trên cây lan, email: manhkhuongvl@gmail.com
   Cảm ơn
    
  9. Amateur-NongDan

   Amateur-NongDan Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   5
   Đã được thích:
   0
   báo giá cho mình nha loại Bounce Back(N xanh) caycanhbinhphuoc@gmail.com cảm ơn bạn
    
  10. npmc_ct

   npmc_ct Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   14
   Đã được thích:
   0
  11. thamcuong

   thamcuong Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   231
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Marketing
   Ủng hộ bác 1 phiếu ! Mai mốt có làm chương trình KM nhớ đến tớ nhe , hehe:mad:
    
   Last edited: 26/4/10

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...