Bán quả vải thiều Thanh Hà

#1
<p>Vải Thiều Thanh H&agrave; - Hải Dương của Việt Nam Nam.Vai l&agrave; một loại tr&aacute;i c&acirc;y ngon gi&agrave;u vitamin, gi&agrave;u năng lượng (ngọt ng&agrave;o) khu vực nhiệt đới, trồng ở miền Bắc Việt Nam.sản xuất phần lớn hơn ở Thanh H&agrave; (Hải Dương) v&agrave; Lục Ngạn (Bắc Giang). Vải Thiều Thanh H&agrave; (huyện Thanh H&agrave;, tỉnh Hải Dương) l&agrave; ngon nhất. Ngo&agrave;i ra, vải Lục Ngạn (Bắc Giang) kh&ocirc;ng tốt như vải Thanh H&agrave;, c&aacute;c hạt lớn hơn, thịt mỏng, kh&ocirc;ng thơm như Vải Thiều Thanh H&agrave;, nhưng lớn hơn diện t&iacute;ch trồng, với nguồn cung cấp dồi d&agrave;o, năng suất cao hơn ..<br /> Hiện nay (giữa th&aacute;ng S&aacute;u / 2012) ở Thanh H&agrave;, Vải Thiều trong vườn c&oacute; gi&aacute; 0.5-0.7USD/kg xuất khẩu .. Li&ecirc;n hệ h&agrave;ng h&oacute;a mua ở mức 1 đội 9 lang Thanh, Thanh H&agrave;: &Ocirc;ng DoDacMach, Điện thoại di động: 01224227163<br /> Email: lapdodac@yahoo.com.vn </p> <p>Vai Thieu Thanh Ha - , HaiDuo<font face="Times New Roman">ng of Vietnam Nam.Vai is a fruit delicious rich in vitamins, rich energy (sweetness) area tropical, planting in North Vietnam. production More most in Thanh Ha (Hai Duong) and Luc Ngan (Bac Giang) . Vai Thieu Thanh Ha (Thanh Ha district, Hai Duong province) is the most delicious. In addition, the fabric Luc Ngan (Bac Giang) not as good as fabric Thanh Ha, the larger particles, flesh thin, flavorless as Vai Thieu Thanh Ha, but larger growing area, with abundant supplies, higher productivity more ..</font></p><font face="Times New Roman"> <p>Currently (mid-June / 2012) in Thanh Ha, Vai Thieu in garden is priced 0.5-0.</p></font><p>7<font face="Times New Roman">USD/kg for export.. Contact merchandise purchased at level 1 team nine lang Thanh, Thanh Ha: Mr. DoDacMach, Mobile Phone: </font>01224227163</p> <font face="Times New Roman"><p>EMail: lapdodac@yahoo.com.vn</p></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ Đắc Lập
- Địa chỉ: Hoàng Mai-Hà Nội
- Điện thoại: 0975656589 - Fax:
- email: lapdodac@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH