BÁN RẮN RÁO TRÂU HỔ HÈO SỈ VÀ LẺ

#1
<address><font color="#0000cc" size="4">Hện tại m&igrave;nh&nbsp;đang cung cấp một số lượng lớn rắn hổ h&egrave;o con v&agrave; lớn </font></address><address><font color="#0000cc" size="4">cho những anh em c&oacute; nhu cầu chăn nu&ocirc;i với m&ocirc; h&igrave;nh&nbsp;lớn v&agrave; nhỏ!</font></address><address><font color="#0000cc" size="4">Ở trại ch&uacute;ng em lu&ocirc;n lu&ocirc;n l&uacute;c n&agrave;o cũng sảng s&agrave;ng c&oacute; v&agrave; phục vụ con giống cho qu&yacute; anh chị.Nếu anh chi em n&agrave;o c&oacute; nhu cầu chăn nu&ocirc;i xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ.&nbsp;</font></address><address><font color="#0000cc" size="4">Mọi&nbsp;&yacute; kiến thắc mắt hoặc trao&nbsp;đổi kinh nghiệm: ch&uacute;ng em&nbsp;sẻ&nbsp;nhiệt t&igrave;nh giải&nbsp;đ&aacute;p&nbsp;đồng thời cũng xin trao&nbsp;đổi c&ugrave;ng qu&yacute; anh chị gần xa.</font></address><address><font color="#0000cc" size="4">Ch&uacute;ng em sẻ phục&nbsp;vụ qu&yacute; anh chị nhiệt t&igrave;nh. </font></address><address><font color="#0000cc" size="4">Mua B&aacute;n với gi&aacute; cả hợp l&yacute;. Thuận mua vừa b&aacute;n sẻ l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng qu&yacute; anh chị!</font></address><address><font color="#0000cc" size="4">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: A Th&ocirc;ng 01269673952 - 0944993518 </font></address><address><font color="#0000cc" size="4">yahoo: </font><a href="mailto:chi_thong@yahoo.com"><font color="#0000cc" size="4">chi_thong@yahoo.com</font></a></address><address><font color="#0000cc" size="4">Email: </font><a href="mailto:nguyenchithong01@gmail.com"><font color="#0000cc" size="4">nguyenchithong01@gmail.com</font></a> </address>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn chí thông
- Địa chỉ: THÁP MƯÒI ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 0944993518
- email: nguyenchithong01@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH