bán răng mực lớn bằng quả trứng

  • Thread starter tri
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

tri

Guest
#1
<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; t&agrave;u c&aacute; đ&aacute;nh bắt xa bờ cần b&aacute;n tất cả c&aacute;c mặt h&agrave;ng hải sản tươi cho c&ocirc;ng ty xuất khẩu,vựa hải sản,c&ocirc;ng ty hải sản,ph&acirc;n phối hải sản sỉ v&agrave; lẻ cho nh&agrave; h&agrave;ng,c&aacute; nh&acirc;n với gi&aacute; tận gốc:</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&aacute; ch&igrave;a v&ocirc;i:125.000,</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&aacute; b&ograve; h&ograve;m:140.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&aacute; b&ograve; da (l&agrave;m sạch):90.000(size 600g -&gt;1.2kg)</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&aacute; sơn đ&aacute;(size t&ugrave;y chọn):95.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&aacute; tắc k&egrave;:60.000,</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&aacute; nanh heo:80.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&aacute; mai:40.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&aacute; b&ograve; da sữa l&agrave;m sạch:50.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&aacute; mao ếch:90.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&aacute; ch&igrave;nh biển:90.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&aacute; m&uacute; b&ocirc;ng:120.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&aacute; m&uacute; đen:120.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&aacute; m&uacute; đỏ sao chấm nhỏ:170.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&aacute; bớp:140.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&aacute; mặt quỷ:300.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">t&ocirc;m mũ ni trắng:190.000(x&ocirc;)</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">t&ocirc;m mũ ni trắng:230.000(size 200g up)</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">t&ocirc;m h&ugrave;m b&ocirc;ng sống:900.000(800g up)</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">t&ocirc;m thẻ,t&ocirc;m s&uacute;,t&ocirc;m c&agrave;ng đỏ,</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">t&ocirc;m c&agrave;ng xanh:300.000/kg (20 -&gt;25 con)</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">Mực kh&ocirc; loại 1(8 con/kg):400,000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">Mực 1 nắng:160.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">răng mực:85.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&aacute; tầm:60.000(3kg-&gt;5kg/con)</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">mực ống kh&ocirc;ng ng&acirc;m nước(5-&gt;10con/kg):65.000,size (5-&gt;3con/kg):90.000,size (1-&gt;2con/kg):110.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">mực l&aacute; kh&ocirc;ng ng&acirc;m:170.000 (size 500g up)</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">mực nang kh&ocirc;ng ng&acirc;m nước:120.000(size 500g up)</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">mực tuộc:90.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&aacute; đuối:65.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&agrave;ng ghẹ đ&aacute;:150.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&agrave;ng ghẹ dĩa:250.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&agrave;ng ghẹ b&ocirc;ng,c&agrave;ng ghẹ l&ocirc;ng:250.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&agrave;ng ghẹ gi&oacute;:140.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&agrave;ng cua:120.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">c&agrave;ng bagi:120.000</span></em></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp cua gạch,cua thịt,đu&ocirc;ng dừa,c&aacute; ăn cho c&ocirc;ng ty xuất khẩu như c&aacute; ph&egrave;n r&acirc;u,c&aacute; đục,c&aacute; lưỡi tr&acirc;u,c&aacute; b&atilde; trầu,c&aacute; s&ograve;ng,c&aacute; cu,c&aacute; hanh,c&aacute; bặc m&aacute;,c&aacute; nục b&ocirc;ng,c&aacute; hố,c&aacute; tuyết,c&aacute; đổng cờ,đổng c&aacute;t,đổng sộp,đổng qu&eacute;o số lượng lớn,d&egrave; mực,đầu mực.c&aacute; mập,c&aacute; nh&aacute;m,c&aacute; bống tượng...</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:146 b&agrave;nh văn tr&acirc;n,phường 7,quận t&acirc;n b&igrave;nh,TPHCM,</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">khu 4a cảng c&aacute; long hải,th&agrave;nh phố vũng ta&ugrave; </span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif">0903066500 hoặc 0923114302 tr&iacute;</span><span style="font-size: 0pt; border: 1pt none black; padding: 0in; background-color: black"> </span><span style="font-size: 0pt; border: 1pt none black; padding: 0in; background-color: black"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt"><strong><em><span style="font-size: 13pt">&nbsp;</span></em></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tri
- Địa chỉ: 146 bành văn trân phường 7 quân tân bình
- Điện thoại: 0903066500 - Fax:
- email: trilove2003vn@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH