Bán rau sạch

  • Thread starter Công Ty Nông Nghiệp SÆ¡n Trường
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công Ty Nông Nghiệp Sơn Trường

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty Nông Nghiệp Sơn Trường
- Địa chỉ: 325 Khu 6 Quán Toan, Hải Phòng, Việt Nam
- Tel, Fax: 0318603162 ::: FaX 0313850888
- email: vudinhhaiktm@yahoo.com
================================

<p><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH N&Ocirc;NG NGHIỆP SƠN TRƯỜNG</strong></p><strong><table cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" border="0"><tbody><tr><td valign="top" align="left"><p><strong><em>Văn ph&ograve;ng ch&iacute;nh</em></strong></p><p><strong>Đ/c</strong>: 325 Khu 6 Qu&aacute;n Toan, Hải Ph&ograve;ng, Việt Nam</p><p><strong>Tel</strong>: 0316803162, 0974575295 ( Mr. Hải)</p><p><strong>Fax</strong>: (84)-0313850888</p></td></tr></tbody></table></strong><strong><p>Email:rausachsontruong@yahoo.com&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p></strong><p>&nbsp;</p><span /><p align="center">THƯ CH&Agrave;O B&Aacute;N RAU, CỦ SẠCH</p><p align="center"><span /></p><p><em>C&ocirc;ng ty TNHH N&ocirc;ng Nghiệp Sơn Trường xin cảm ơn sự tri &acirc;n của qu&yacute; kh&aacute;c h&agrave;ng trong suốt 19 năm x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đ&atilde; qua. Hiện nay ngo&agrave;i lĩnh vực ch&iacute;nh chủ đạo l&agrave; X&acirc;y dựng cầu cảng, b&ecirc; t&ocirc;ng thương phẩm, bu&ocirc;n b&aacute;n sắt th&eacute;p vật liệu x&acirc;y dựng &hellip; hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i mở th&ecirc;m lĩnh vực mới l&agrave; Sản xuất rau sạch.</em></p><p><em>Hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; 600 ha đất chuy&ecirc;n trồng c&aacute;c loại rau của quả sạch v&agrave; c&acirc;y phục vụ chế biến thức ăn chăn nu&ocirc;i, xuất khẩu. Với diện t&iacute;ch rất lớn n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i chủ động ho&agrave;n to&agrave;n trong vấn đề sản xuất. C&aacute;c loại sản phẩm rau, củ n&agrave;y đ&aacute;p ứng những ti&ecirc;u chuẩn khắt khe nhất của Việt Nam v&agrave; khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;. H&agrave;ng ng&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp ra ngo&agrave;i thị trường khoảng 20-30 tấn/ng&agrave;y c&aacute;c loại rau củ đ&atilde; qua sơ chế v&agrave; được trồng, chăm s&oacute;c, bảo quản, chế biến theo quy tr&igrave;nh VietGap. Trong thời gian tới c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp ổn định ra thị trường 100 tấn/ng&agrave;y rau, củ sạch mỗi ng&agrave;y. C&aacute;c sản phẩm rau củ sạch n&oacute;i tr&ecirc;n phục vụ đảm bảo ti&ecirc;u chuẩn VSAT v&agrave; l&agrave; sản phẩm thiết yếu h&agrave;ng ng&agrave;y của người Việt Nam, đ&acirc;y cũng l&agrave; nguồn rau, củ rất thuận lợi cho xuất khẩu. </em></p><p><em>C&aacute;c loại sản phẩm rau:</em></p><p><em>1, Rau ăn l&aacute; ( Cải bắp, s&uacute;p lơ xanh, s&uacute;p lơ trắng, ngon b&iacute;, cải thảo, mồng tơi, rau rền, rau ng&oacute;t, rau muống, cải ngọt, cải th&igrave;a, cải ngồng&hellip;)</em></p><p><em>2, Rau ăn quả (Đậu đỗ, ớt, c&agrave; chua, c&agrave; cheri, dưa chuột, b&iacute; xanh, b&iacute; đỏ&hellip;)</em></p><p><em>3, Rau ăn củ ( Su h&agrave;o, cải củ, khoai sọ, khoai t&acirc;y)</em></p><p><em>4, Rau gia vị (H&uacute;ng H&agrave; Nội, H&uacute;ng l&aacute;ng, rau x&agrave; l&aacute;ch, rau răm, h&uacute;ng quế, kinh giới, t&iacute;a t&ocirc;, h&uacute;ng t&eacute;p, cần t&acirc;y, tỏi t&acirc;y, m&ugrave;i ta, th&igrave; l&agrave;, m&ugrave;i t&agrave;u, răng cưa, dớp c&aacute;&hellip;)</em></p><p><em>Hơn nữa do chủ động về diện t&iacute;ch, giống, ph&acirc;n b&oacute;n, con người&hellip; ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể sản xuất theo đơn đặt h&agrave;ng c&aacute;c sản phẩm n&ocirc;ng nghiệp kh&aacute;c.</em></p><p><em>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhưu cầu t&igrave;m những đối t&aacute;c xuất nhập khẩu v&agrave; ti&ecirc;u thụ &nbsp;c&aacute;c sản phẩm rau, củ, quả v&agrave; thức ăn phục vụ chăn nu&ocirc;i với tinh thần hợp t&aacute;c ổn định, l&acirc;u d&agrave;i bền vững, tin cậy.</em></p><p><em>Rất mong được sự hợp t&aacute;c của c&aacute;c đơn vị quan t&acirc;m.</em></p><p><em>Xin tr&acirc;n trọng cảm ơn!</em></p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH