BÁN SẢN PHẨM THÔNG MINH XỬ LÝ CẢI TẠO AO NUÔI THỦY SẢN

  • Thread starter trongtien_2608
  • Ngày gửi
T

trongtien_2608

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 11.5pt; background-color: white"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">1. Th&agrave;nh phần</span></strong><span style="font-size: 7pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 2.9pt; text-align: justify; text-indent: 11.5pt; background-color: white"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">T&ecirc;n gọi: Tricholoroisocyanuric acid</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 2.9pt; text-align: justify; text-indent: 11.5pt; background-color: white"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">C&ocirc;ng thức ho&aacute; học: C3H3N3O3Cl3</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">L&agrave; ho&aacute; chất mang t&iacute;nh hữu cơ</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 2.9pt; text-align: justify; text-indent: 11.5pt; background-color: white"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">2. C&ocirc;ng dụng</span></strong><span style="font-size: 7pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 2.9pt; text-align: justify; text-indent: 11.5pt; background-color: white"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">Ti&ecirc;u diệt c&aacute;c vi sinh vật có hại&nbsp;trong nước. Ph&ograve;ng chống bệnh tật cho gia s&uacute;c, gia cầm, c&aacute;, t&ocirc;m. Diệt vi khuẩn, vi r&uacute;t, k&yacute; sinh tr&ugrave;ng g&acirc;y bệnh.</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 2.9pt; text-align: justify; text-indent: 11.5pt; background-color: white"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">Ph&ograve;ng ngừa v&agrave; kiểm so&aacute;t dịch bệnh. Diệt trừ nấm mốc, k&yacute; sinh tr&ugrave;ng v&agrave; c&aacute;c m&ugrave;i h&ocirc;i thối nhanh ch&oacute;ng tr&ecirc;n đồ d&ugrave;ng, m&aacute;y m&oacute;c v&agrave; c&aacute;c thiết bị y tế, chăn m&agrave;n, quần &aacute;o, nh&agrave; xưởng&hellip;</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 2.9pt; text-align: justify; text-indent: 11.5pt; background-color: white"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">Khử tr&ugrave;ng m&ocirc;i trường nơi gần b&atilde;i r&aacute;c, v&ugrave;ng lũ lụt, thi&ecirc;n tai&hellip; Khử khuẩn nước sinh hoạt, y tế, cộng đồng. L&agrave;m tăng &ocirc;xy trong nước v&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m thay đổi nồng độ pH của nước.</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 2.9pt; text-align: justify; text-indent: 11.5pt; background-color: white"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">Đ&oacute;ng g&oacute;i dạng vi&ecirc;n n&eacute;n, c&oacute; phản ứng sủi từ dưới l&ecirc;n đem lại hiệu quả xử l&yacute; cao. An to&agrave;n cho người sử dụng, th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường.</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HÀ TRỌNG TIẾN
- Địa chỉ: 24 Quán Tre Quận 12 TPHCM
- Điện thoại: 0933660455 - Fax:
- email: hatrongtien@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH