Bán Saponin - Lưu Huỳnh Việt

#1
<h3 style="font: 10px/normal Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="4"><em>Ch&agrave;o mọi người</em> !</font></h3><h3 style="font: 10px/normal Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="4">&nbsp;<font color="#0066ff">C&ocirc;ng ty Lưu Huỳnh Việt hiện đang c&oacute; sẵn 55 tấn Saponin dạng bột, mọi người c&oacute; nhu cầu mua xin li&ecirc;n hệ trực tiếp nh&eacute;, đảm bảo h&agrave;ng chất lượng tốt, nguồn gốc xuất xứ r&otilde; r&agrave;ng, gi&aacute; cả cực kỳ cạnh tranh.</font></font></h3><h3 style="font: 10px/normal Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="4">&nbsp;<em>Th&ocirc;ng tin sản phẩm</em>: <strong><font color="#ff0033">Saponin dạng bột</font></strong></font></h3><h3 style="font: 10px/normal Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="4">&nbsp;<em>Số lượng</em>: <strong><font color="#ff6600">55 tấn</font></strong></font></h3><h3 style="font: 10px/normal Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="4">&nbsp;<em>Đơn gi&aacute;</em>: <strong><font color="#ff3333">11.000vnđ/kg</font></strong> (<em>gi&aacute; giao tại kho b&ecirc;n b&aacute;n</em>)</font></h3><h3 style="font: 10px/normal Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="4">Li&ecirc;n hệ người b&aacute;n: <strong><font color="#990033">Diệu (Windy) - 0949 808 890</font></strong></font></h3><h3 style="font: 10px/normal Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="4" /></h3><h3 style="font: 10px/normal Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="4">Xin cảm ơn!</font></h3><p style="font: 10px/normal Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Philip KEL
- Địa chỉ: Công Ty Lưu Huỳnh Việt
- Điện thoại: 0949808680 - Fax:
- email: kingelong2@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH