bán tắc kè giống

#1
<span style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">chuy&ecirc;n cung cấp tắc k&egrave;,k&igrave; t&ocirc;m</span><br /><span style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">B&Aacute;N KỲ T&Ocirc;M,TẮC K&Egrave; ( TH&Uacute; CƯNG )&nbsp;</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Chuy&ecirc;n cung cấp : sỉ &amp; lẻ</span><br /><span style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;. D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.</span><br /><span style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại</span><br /><span style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất): C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.</span><br /><span style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.</span><br /><span style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">ĐT: 0982.101.754 :Mr tuấn kiệt</span><br /><br /><a style="color: #088108; text-decoration: none; font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" href="mailto:tuankiet7777@yahoo.com">tuankiet7777@yahoo.com</a><br /><br /><br /><span style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!</span><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuan kiệt
- Địa chỉ: tphcm
- Điện thoại: 0982101754 - Fax:
- email: tuankiet7777@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH