bán tắc kè giống

#1
<div><br /></div><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp tắc k&egrave; n&uacute;i giống,k&igrave; t&ocirc;m.</span><br /><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Chuy&ecirc;n cung cấp v&agrave; thu mua.</span><br /><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">- Tắc k&egrave; n&uacute;i giống, thương phẩm.</span><br /><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">- Tắc k&egrave; kh&ocirc; d&ugrave;ng để ng&acirc;m rựu, l&agrave;m thuốc.</span><br /><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">- Đặc biệt cung cấp số luợng lớn cho c&aacute;c hộ nu&ocirc;i gia đ&igrave;nh,trang trại.</span><br /><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">- k&igrave; t&ocirc;m giống, nu&ocirc;i kiểng, nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn.</span><br /><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">G&iacute;a cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Địa chỉ li&ecirc;n hệ :</span></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><span style="-webkit-box-shadow: none !important">0933.759.037 Thanh An&nbsp;</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">0982.101.754</span></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><span style="-webkit-box-shadow: none !important" /><br /><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:Thanhan2606@yahoo.com">Thanhan2606@yahoo.com</a><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Cảm ơn đ&atilde; xem tin.</span></p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thanh An
- Địa chỉ: TP HCM
- Điện thoại: 0933.759.037 - Fax: 0982.101.754
- email: Thanhan2606@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH