• bán tắc kè giống

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 16/11/12

  1. LThanhAn Nhà nông nghiệp dư

   <div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp tắc k&egrave; n&uacute;i giống,k&igrave; t&ocirc;m.</span></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Chuy&ecirc;n cung cấp v&agrave; thu mua.</span><br /><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">- Tắc k&egrave; n&uacute;i giống, thương phẩm.</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">- Tắc k&egrave; kh&ocirc; d&ugrave;ng để ng&acirc;m rựu, l&agrave;m thuốc.</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">- Đặc biệt cung cấp số luợng lớn cho c&aacute;c hộ nu&ocirc;i gia đ&igrave;nh,trang trại.</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">- k&igrave; t&ocirc;m giống, nu&ocirc;i kiểng, nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn.</span><br /><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">G&iacute;a cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Địa chỉ li&ecirc;n hệ :</span><br /><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">0982.101.754 &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span>Thanh An&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /><a style="color: #088108; text-decoration: initial; -webkit-box-shadow: none !important" href="mailto:Thanhan2606@yahoo.com">Thanhan2606@yahoo.com</a><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Cảm ơn đ&atilde; xem tin.<br />&nbsp;</span></span></p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /><br /></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Thanh An
   - Địa chỉ: TP HCM
   - Điện thoại: 0982.101.754 - Fax:
   - email: Thanhan2606@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...