bán tắc kè giống

#1
<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">chuy&ecirc;n cung cấp tắc k&egrave;,k&igrave; t&ocirc;m</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">B&Aacute;N KỲ T&Ocirc;M,TẮC K&Egrave; ( TH&Uacute; CƯNG )&nbsp;</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Chuy&ecirc;n cung cấp : sỉ &amp; lẻ</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;. D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất): C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">ĐT: 0982.101.754 :Mr Thanh An</span><br /><br /><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 17px">Thanhan2606@yahoo.com</span></font><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!</span><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thanh An
- Địa chỉ: TP HCM
- Điện thoại: 0982.101.754 - Fax:
- email: Thanhan2606@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH