bán tắc kè giống

#1
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">chuy&ecirc;n cung cấp tắc k&egrave;,k&igrave; t&ocirc;m</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">B&Aacute;N KỲ T&Ocirc;M,TẮC K&Egrave; ( TH&Uacute; CƯNG )&nbsp;</span><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">Chuy&ecirc;n cung cấp : sỉ &amp; lẻ</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">- Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;. D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">- Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất): C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">ĐT: 0982.101.754 :Mr tuấn kiệt</span><br /><br /><a rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="mailto:tuankiet7777@yahoo.com">tuankiet7777@yahoo.com</a><br /><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tuấn kiệt
- Địa chỉ: TPHCM
- Điện thoại: 0982101754 - Fax:
- email: tuankiet7799@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH