bán tắc kè núi,rồng đất,kì nhông,.....

#1
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#111111" width="99%" style="color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; border-collapse: collapse"><tbody><tr><td class="navItemMain" align="left" style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt; width: 100%; height: 15px"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" bgcolor="#ffffff"><tbody><tr><td class="titleDangTin" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma; font-size: 10pt; color: #ff9900; font-weight: bold; width: 100%"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><td align="left" style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt; width: 100%"><span class="titleNew" style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial; font-size: 10pt; color: #008000; font-weight: bold">B&Aacute;N KỲ T&Ocirc;M,TẮC K&Egrave; ( TH&Uacute; CƯNG )</span>&nbsp;</td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt; width: 100%; height: 5px">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt; width: 100%; height: 13px"><div align="right"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%" style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><td class="navItemMain" align="left" style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt; width: 100%; height: 15px"><p class="MsoNormal" style="font-size: 9pt">Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i :Chuy&ecirc;n cung cấp .<br />-<strong>&nbsp;<span style="color: red">Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;.&nbsp;</span>D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.<br />- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại<br />-<span style="color: red">&nbsp;Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất):</span>&nbsp;C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.<br /></strong>Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.<br />Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;<br /><strong>ĐT:&nbsp;0982.101.754 &nbsp; &nbsp; &nbsp;:Mr tuấn kiệt<br /></strong></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 9pt">tuankiet7777@yahoo.com<br />&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="font-size: 9pt">C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!</p><p class="MsoNormal" style="font-size: 9pt">&nbsp;</p></td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuấn kiệt
- Địa chỉ: tp hcm
- Điện thoại: 0982101754 - Fax:
- email: tuankiet7777@yahoo.com
 

#2
BÁN KỲ TÔM,TẮC KÈ ( THÚ CƯNG )

Chuyên cung cấp :
- Tắc kè núi con tươi sống và khô. Dùng để ngâm rượu thuốc.
- Đặt biệt cung cấp tắc kè giống cho các hộ chăn nuôi trang trại
- Kỳ tôm ( Rồng Đất): Có đủ size lớn nhỏ để nuôi làm kiểng. Và phục vụ làm món
- kì đà nuôi giống,ăn thịt.
ăn đặt biệt cho các nhà hàng quán ăn.
Giá cả phải chăng, giao hàng tận nơi.
Quí vị có nhu cầu vui lòng liên hệ:
ĐT: 0982.101.754 :Mr tuấn kiệt

tuankiet7799@gmail.com


Cám ơn đã xem tin!
 
Last edited:
#3
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-collapse: collapse; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 14px; color: #000000; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px; text-align: left"><tbody><tr style="-webkit-box-shadow: none !important"><td class="navItemMain" align="left" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt; width: 641px; height: 15px"><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 9pt">Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i :Chuy&ecirc;n cung cấp .<br />-<strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;<span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: red">Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;.&nbsp;</span>D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.<br />- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại<br />-<span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: red">&nbsp;Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất):</span>&nbsp;C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.<br /></strong>Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.<br />Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;<br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">ĐT:&nbsp;0982.101.754 &nbsp; &nbsp; &nbsp;:Mr tuấn kiệt<br /></strong></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 9pt">tuankiet7777@yahoo.com<br />&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 9pt">C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!</p></td></tr></tbody></table><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/91922-ban-tac-ke-nui-rong-dat-ki-nhong-#ixzz1uTV47pZL">http://agriviet.com/home/threads/91922-ban-tac-ke-nui-rong-dat-ki-nhong-#ixzz1uTV47pZL</a></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuấn kiệt
- Địa chỉ: tp hcm
- Điện thoại: 0982101754 - Fax:
- email: tuankiet7777@yahoo.com
 
#4
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: inherit"><tbody><tr style="-webkit-box-shadow: none !important"><td align="left" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt; width: 648px"><span class="titleNew" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Verdana, Tahoma, Arial; font-size: 10pt; color: #008000; font-weight: bold">B&Aacute;N KỲ T&Ocirc;M,TẮC K&Egrave; ( TH&Uacute; CƯNG )</span>&nbsp;</td></tr></tbody></table>&nbsp;<div align="right" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: inherit"><tbody><tr style="-webkit-box-shadow: none !important"><td class="navItemMain" align="left" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt; width: 641px; height: 15px"><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt">Chuy&ecirc;n cung cấp :<br />-<strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;<span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: red">Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;.&nbsp;</span>D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.<br />- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại<br />-<span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: red">&nbsp;Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất):</span>&nbsp;C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.<br /></strong>Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.<br />Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;<br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">ĐT:&nbsp;0982.101.754 &nbsp; &nbsp; &nbsp;:Mr tuấn kiệt<br /></strong></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt">tuankiet7777@yahoo.com<br />&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt">C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!</p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt">&nbsp;</p></td></tr></tbody></table></div><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/91923-ban-tac-ke-tuoi-kho-ki-tom-#ixzz1v2KU3gT0">http://agriviet.com/home/threads/91923-ban-tac-ke-tuoi-kho-ki-tom-#ixzz1v2KU3gT0</a></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuấn kiệt
- Địa chỉ: tp hcm
- Điện thoại: 0982101754 - Fax:
- email: tuankiet7777@yahoo.com
 
#6
<div>B&Aacute;N KỲ T&Ocirc;M,TẮC K&Egrave; ( TH&Uacute; CƯNG )&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>Chuy&ecirc;n cung cấp :</div><div>- Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;. D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.</div><div>- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại</div><div>- Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất): C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n</div><div>- k&igrave; đ&agrave; nu&ocirc;i giống,ăn thịt.</div><div>&nbsp;ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.</div><div>Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.</div><div>Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;</div><div>ĐT: 0982.101.754 &nbsp; &nbsp; &nbsp;:Mr tuấn kiệt</div><div><br /></div><div>tuankiet7799@gmail.com</div><div>&nbsp;</div><div><br /></div><div>C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuankiet
- Địa chỉ: tp hcm
- Điện thoại: 0982101754 - Fax:
- email: tuankiet7799@gmail.com
 
#7
<div class="content" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><div id="post_message_277605" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px"><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word">B&Aacute;N KỲ T&Ocirc;M,TẮC K&Egrave; ( TH&Uacute; CƯNG )&nbsp;<br /><br />Chuy&ecirc;n cung cấp :<br />- Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;. D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.<br />- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại<br />- Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất): C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n<br />- k&igrave; đ&agrave; nu&ocirc;i giống,ăn thịt.<br />ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.<br />Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.<br />Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;<br />ĐT: 0982.101.754 :Mr tuấn kiệt<br /><br /><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:tuankiet7799@gmail.com">tuankiet7777@yahoo.com</a><br /><br /><br />C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!<br /><br /></blockquote></div></div><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/91923-ban-tac-ke-tuoi-kho-ki-tom-#ixzz1wn6fgFGf">http://agriviet.com/home/threads/91923-ban-tac-ke-tuoi-kho-ki-tom-#ixzz1wn6fgFGf</a></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuấn kiệt
- Địa chỉ: tp hcm
- Điện thoại: 0982101754 - Fax:
- email: tuankiet7777@yahoo.com
 

#8
<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">chuy&ecirc;n cung cấp tắc k&egrave;,k&igrave; t&ocirc;m</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">B&Aacute;N KỲ T&Ocirc;M,TẮC K&Egrave; ( TH&Uacute; CƯNG )&nbsp;</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Chuy&ecirc;n cung cấp : sỉ &amp; lẻ</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;. D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất): C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">ĐT: 0982.101.754 :Mr tuấn kiệt</span><br /><br /><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" href="mailto:tuankiet7777@yahoo.com">tuankiet7777@yahoo.com</a><br /><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuấn kiệt
- Địa chỉ: tp hcm
- Điện thoại: 0982101754 - Fax:
- email: tuankiet7777@yahoo.com
 
#9
<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">chuyên cung cấp tắc kè,kì tôm</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">BÁN KỲ TÔM,TẮC KÈ ( THÚ CƯNG ) </span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Chuyên cung cấp : sỉ & lẻ</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Tắc kè núi con tươi sống và khô. Dùng để ngâm rượu thuốc.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Đặt biệt cung cấp tắc kè giống cho các hộ chăn nuôi trang trại</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Kỳ tôm ( Rồng Đất): Có đủ size lớn nhỏ để nuôi làm kiểng. Và phục vụ làm món ăn đặt biệt cho các nhà hàng quán ăn.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Giá cả phải chăng, giao hàng tận nơi.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Quí vị có nhu cầu vui lòng liên hệ: </span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">ĐT: 0982.101.754 :Mr tuấn kiệt</span><br /><br /><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" href="mailto:tuankiet7777@yahoo.com">tuankiet7777@yahoo.com</a><br /><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Cám ơn đã xem tin!</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuấn kiệt
- Địa chỉ: tp hcm
- Điện thoại: 0982101754 - Fax:
- email: tuankiet7777@yahoo.com
Cho cái giá đi bác ơi
 
#13
<h2 class="posttitle icon" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px">chuy&ecirc;n cung cấp tắc k&egrave;,k&igrave; t&ocirc;m</h2><div class="content" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><div id="post_message_280356" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px"><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word">B&Aacute;N KỲ T&Ocirc;M,TẮC K&Egrave; ( TH&Uacute; CƯNG )&nbsp;<br /><br />Chuy&ecirc;n cung cấp : sỉ &amp; lẻ<br />- Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;. D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.<br />- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại<br />- Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất): C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.<br />Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.<br />Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;<br />ĐT: 0982.101.754 :Mr tuấn kiệt<br /><br /><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:tuankiet7777@yahoo.com">tuankiet7777@yahoo.com</a><br /><br /><br />C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!</blockquote></div></div><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuankiet
- Địa chỉ: tp hcm
- Điện thoại: 0982101754 - Fax:
- email: tuankiet7777@yahoo.com
 
#15
<h2 class="posttitle icon" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px">chuy&ecirc;n cung cấp tắc k&egrave;,k&igrave; t&ocirc;m</h2><div class="content" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><div id="post_message_280359" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px"><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word">B&Aacute;N KỲ T&Ocirc;M,TẮC K&Egrave; ( TH&Uacute; CƯNG )&nbsp;<br /><br />Chuy&ecirc;n cung cấp :<br />- Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;. D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.<br />- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại<br />- Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất): C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.<br />Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.<br />Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;<br />ĐT: 0982.101.754 :Mr tuấn kiệt<br /><br /><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:tuankiet7777@yahoo.com">tuankiet7777@yahoo.com</a><br /><br /><br />C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!<br /></blockquote></div></div><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuấn kiệt
- Địa chỉ: tp hcm
- Điện thoại: 0982.101.754 - Fax:
- email: tuankiet7777@yahoo.com
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH