BÁN TẮC KÈ

#1
<div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <p style="text-align: left" class="p_first"><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/zob1322916610.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_zob1322916610.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/hpe1322916703.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_hpe1322916703.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/hjo1322916597.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_hjo1322916597.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/ivl1322916779.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_ivl1322916779.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/wmi1322916615.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_wmi1322916615.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/bgh1322916625.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_bgh1322916625.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/edd1322916705.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_edd1322916705.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/axz1322916824.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_axz1322916824.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/aib1322916846.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_aib1322916846.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/hje1322916862.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_hje1322916862.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/vxn1322916876.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_vxn1322916876.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/cml1322916888.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_cml1322916888.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/wcd1322916914.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_wcd1322916914.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/wof1322916930.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_wof1322916930.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/yke1322917019.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_yke1322917019.jpg" /></a></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="text-decoration: underline">Cơ sở 1:</span>119 TAM TRINH- MAI ĐỘNG- HO&Agrave;NG MAI- H&Agrave; NỘI.</strong></span><span style="font-size: xx-large"><br /></span> <span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>LH: Mrs XU&Acirc;N - ĐT: 097.487.0000</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p> <div style="text-align: justify"> <p style="text-align: left"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="text-decoration: underline">Cơ sở 2:</span> TH&Ocirc;N H&Oacute;P- X&Atilde; MỸ PH&Uacute;C- H.MỸ LỘC- NAM ĐỊNH.</strong></span><span style="font-size: xx-large"><br /><span style="color: #008000"><strong>LH: B&Aacute;C MẠC - ĐT: </strong></span></span><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>0350.3818.159- 0945.370.300</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; TRONG NHIỀU NĂM QUA, <span style="color: #008000"><span style="color: #000000">TRANG TRẠI C&Ocirc;N TR&Ugrave;NG THANH XU&Acirc;N L&Agrave;</span> </span></span><span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">TRANG TRẠI </span></span></strong></span><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">ĐẦU TI&Ecirc;N TẠI MIỀN BẮC</span> </span><span style="color: #000000">Đ&Atilde; TẠO DỰNG ĐƯỢC MỘT HƯỚNG ĐI MỚI, MỘT M&Ocirc; H&Igrave;NH L&Agrave;M KINH TẾ GIỎI V&Agrave; Đ&Atilde; MANG LẠI NGUỒN THU NHẬP KH&Aacute; CAO CHO B&Agrave; CON TRONG CẢ NƯỚC.</span></strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"> TRONG QU&Aacute; TR&Igrave;NH CHĂN NU&Ocirc;I CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; KH&Ocirc;NG NGỪNG NGHI&Ecirc;N CỨU RA NHỮNG KỸ THUẬT MỚI NHẰM TIẾT KIỆM RẤT NHIỀU CHI PH&Iacute;, DIỆN T&Iacute;CH CHUỒNG TRẠI CŨNG NHƯ C&Ocirc;NG SỨC, THỜI GIAN CỦA NGƯỜI CHĂN NU&Ocirc;I.</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; L&Acirc;U NAY DẾ M&Egrave;N Đ&Atilde; ĐƯỢC ĐƯA V&Agrave;O C&Aacute;C QU&Aacute;N NHẬU, NH&Agrave; H&Agrave;NG, KH&Aacute;CH SẠN HOẶC CUNG CẤP CHO GIỚI NU&Ocirc;I CHIM CẢNH, C&Aacute; CẢNH, G&Agrave; CHỌI... VỚI SỐ LƯỢNG RẤT LỚN. NGO&Agrave;I RA CH&Uacute;NG C&Ograve;N ĐƯỢC&nbsp; D&Ugrave;NG L&Agrave;M NGUỒN THỨC ĂN CH&Iacute;NH CHO TẮC K&Egrave; V&Agrave; BỌ CẠP... </span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I NU&Ocirc;I NHỮNG&nbsp; ĐỐI TƯỢNG N&Agrave;Y THEO MỘT QUY TR&Igrave;NH KH&Eacute;P K&Iacute;N V&Agrave; &Aacute;P DỤNG THEO M&Ocirc; H&Igrave;NH AN TO&Agrave;N SINH HỌC VỚI MỤC Đ&Iacute;CH L&Agrave; TIẾT KIỆM CHI PH&Iacute; V&Agrave; ĐEM LẠI NHỮNG SẢN PHẨM SẠCH TỚI TAY NGƯỜI TI&Ecirc;U D&Ugrave;NG. VỚI QUY M&Ocirc; NG&Agrave;Y C&Agrave;NG LỚN MẠNH HIỆN NAY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I</span> <span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">THU MUA LẠI TO&Agrave;N BỘ H&Agrave;NG THƯƠNG PHẨM</span></span> <span style="color: #000000">CỦA C&Aacute;C CON VẬT NU&Ocirc;I TRONG TRANG TRẠI CHO B&Agrave; CON TR&Ecirc;N CẢ NƯỚC.</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; TRONG HAI NĂM 2010-2011 TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N Đ&Atilde; <span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">ĐƯỢC VTV2 PH&Aacute;T S&Oacute;NG</span></span> (TRONG CHƯƠNG TR&Igrave;NH BẠN NH&Agrave; N&Ocirc;NG), <span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">VTC16, VTC14, VTV5, H&Agrave; NỘI I</span></span>... V&Agrave;O TH&Aacute;NG 9/2010, TH&Aacute;NG 2,3,4,5,6,9,10,11/2011.</span></strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; X&Eacute;T THẤY SỰ </span></strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">PH&Aacute;T TRIỂN NG&Agrave;Y MỘT </span></strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">VỮNG CHẮC, </span></strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">NHỮNG S&Aacute;NG TẠO CẢI TIẾN TRONG PHƯƠNG PH&Aacute;P NU&Ocirc;I V&Agrave; SỰ G&Oacute;P SỨC THỰC SỰ C&Ugrave;NG B&Agrave; CON VỀ ĐẦU RA TRONG NHỮNG NĂM QUA. NĂM 2011 TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N Đ&Atilde; ĐƯỢC </span></strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000">&nbsp;</span><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #008000">B</span>Ộ N&Ocirc;NG NGHIỆ<span style="color: #008000">P</span></span></span><span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline"> &amp; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG <span style="color: #008000">TH&Ocirc;N</span></span><span style="color: #008000"> <span style="color: #000000">CHỌN L&Agrave;M TRANG TRẠI ĐẦU TI&Ecirc;N NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP, DẾ M&Egrave;N TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG TR&Ecirc;N TO&Agrave;N QUỐC THEO QUY TR&Igrave;NH CHĂN NU&Ocirc;I KH&Eacute;P K&Iacute;N, NHẰM QUẢNG B&Aacute; RỘNG R&Atilde;I TỚI C&Aacute;C HUYỆN, X&Atilde; TRONG CẢ NƯỚC.</span></span></span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000">***<br /></span></span></span></span></strong></span></span></p> </div> <div style="text-align: justify"> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000">&nbsp;</span></strong></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000">(HIỆN MỘT SỐ CƠ SỞ SAO CH&Eacute;P NỘI DUNG CỦA TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N ĐỂ QUẢNG C&Aacute;O).</span></span></span></strong></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><strong>***<br /></strong></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000">&nbsp;&nbsp; <span style="text-decoration: underline">B&Agrave; CON XIN LƯU &Yacute;</span>:</span> </span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-size: xx-large"><strong>CHO TỚI NAY </strong></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #000000">TRANG TRẠI C&Ocirc;N TR&Ugrave;NG THANH XU&Acirc;N</span> <span style="color: #ff0000"><span style="text-decoration: underline">L&Agrave; TRANG TRẠI DUY NHẤT</span></span><span style="color: #008000"> <span style="color: #000000">NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP, DẾ M&Egrave;N <span style="color: #000000">ĐƯỢC BỘ N&Ocirc;NG NGHIỆP, VTV2, VTV14, VTV16, VTV5, H&Agrave; NỘI 1, V&Agrave; Đ&Agrave;I C&Aacute;C TỈNH PH&Aacute;T S&Oacute;NG.</span></span></span></strong></span></span></span></p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: x-large"><span style="font-size: xx-large">&nbsp;</span></span></span><br /><p style="text-align: left"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; XIN MỜI B&Agrave; CON XEM LẠI C&Aacute;C CHƯƠNG TR&Igrave;NH PH&Aacute;T S&Oacute;NG CỦA VTV2 V&Agrave; BỘ N&Ocirc;NG NGHIỆP TẠI Đ&Acirc;Y:</span></span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #000000">&nbsp;</span></span></strong></span></span><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><strong><a title="VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=OJVwiDElyJg"><strong><span style="color: #0000ff">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;,BỌ CẠP PHẦN I</span> <span style="color: #ff0000">XEM TẠI Đ&Acirc;Y</span></strong></a></strong></span></span></p> <p><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><strong><strong><br /></strong></strong></span></span></p> <div><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><a title="VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=sDZAN0FzVIc&amp;feature=related"><strong><span style="color: #0000ff">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;,BỌ CẠP PHẦN II</span> <span style="color: #ff0000">XEM TẠI Đ&Acirc;Y</span></strong></a></span></span></div> <div><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><strong><br /></strong></span></span></div> <div> <p><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><span style="font-weight: bold"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=OTwG6YDYigs&amp;feature=related"><span style="color: #0000ff">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ PHẦN I</span> <span style="color: #ff0000">XEM TẠI Đ&Acirc;Y</span></a></span></span></span></p> <p><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><span style="font-weight: bold"><br /></span></span></span></p> <p><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><span style="font-weight: bold"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=pSPOx6nBeFY&amp;feature=related"><span style="color: #0000ff">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ PHẦN II</span> <span style="color: #ff0000">XEM TẠI Đ&Acirc;Y</span></a></span></span></span></p> <p><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><span style="font-weight: bold"><br /></span></span></span></p> </div> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: xx-large"><strong>(VIDEO NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP, DẾ M&Egrave;N DO BỘ N&Ocirc;NG NGHIỆP V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG TH&Ocirc;N GHI H&Igrave;NH CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ CẬP NHẬT SỚM NHẤT&nbsp;).</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #0000ff"><br /></span></strong></span></p> </div> <div style="text-align: justify"> <p><span style="color: #000000"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: xx-large">TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CON GIỐNG V&Agrave; K&Egrave;M THEO S&Aacute;CH HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I CỦA TỪNG LOẠI CHO B&Agrave; CON TO&Agrave;N QUỐC:</span></strong></span><span style="font-size: xx-large">&nbsp;</span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- TẮC K&Egrave; GIỐNG.</strong></span><span style="text-decoration: underline"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span></span></span><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #000000">V&agrave;o google g&otilde;:</span><span style="text-decoration: underline">KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave; VTV2 PH&Aacute;T S&Oacute;NG.</span></strong></span></span><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- BỌ CẠP GIỐNG.</strong></span><strong><span style="color: #000000">V&agrave;o google g&otilde;:</span><span style="text-decoration: underline">KỸ THUẬT NU&Ocirc;I BỌ CẠP VTV2 PH&Aacute;T S&Oacute;NG.</span></strong><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- DẾ M&Egrave;N GIỐNG.</strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;</span><span style="text-decoration: underline" /></strong><span style="text-decoration: underline"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"> </span></span></span><span style="font-size: xx-large"><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- RẾT GIỐNG.</strong></span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- TẮC K&Egrave; BAY.</strong></span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- KỲ T&Ocirc;M (RỒNG KIỂNG) hoặc chế biến c&aacute;c m&oacute;n đặc sản.</strong></span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- TRỨNG DẾ - loại khay to nở khoảng 6 - 8 ngh&igrave;n trứng.</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong><br /></strong></span></span></span></p> </div> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">NGO&Agrave;I RA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CHO NH&Agrave; H&Agrave;NG, KH&Aacute;CH SẠN, QU&Aacute;N NHẬU C&Aacute;C LOẠI SAU VỚI SỐ LƯỢNG LỚN V&Agrave; THƯỜNG XUY&Ecirc;N:</span><br /></strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- DẾ SẠCH <span style="color: #808000">(ĂN BỘT ĐẬU XANH).</span> </strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><em>(</em><span style="text-decoration: underline"><em>Lưu &yacute;</em></span><em>:</em><em> </em><span style="text-decoration: underline">Sản phẩm dế sạch l&agrave; sản phẩm độc quyền của cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i</span><span style="text-decoration: underline"><span style="text-decoration: underline">.</span> Sơ chế theo c&aacute;ch mới an to&agrave;n, kh&ocirc;ng bị dị ứng cho người d&ugrave;ng, dế c&oacute; m&ugrave;i thơm qu&yacute; vị sẽ ph&acirc;n biệt được ngay khi mua h&agrave;ng.</span></strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- DẾ V&Agrave;NG.<br /></strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- DẾ TRẮNG.<br /></strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- DẾ TRỨNG.</strong></span> <br /></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- DẾ LỘT.<br /></strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- BỌ CẠP.<br /></strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- TẮC K&Egrave;.<br /></strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- S&Acirc;U, C&Ocirc;NG, MỐI CH&Uacute;A, NHỆN H&Ugrave;M </strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- RẾT, BỬA CỦI (&ocirc;ng uống b&agrave; khen)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #008000">- RƯỢU NG&Acirc;M C&Aacute;C LOẠI...</span> </strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline"><em><strong>Xin li&ecirc;n hệ:</strong></em></span></span> </span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #008000"><strong>Mrs XU&Acirc;N - 097.487.0000</strong><br /><strong>ĐC: 119 TAM TRINH - HO&Agrave;NG MAI- H&Agrave; NỘI.</strong></span> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/16/bst1301726670.JPG"><br /></a></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></strong><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline"><em><strong>Lưu &yacute;:</strong></em></span></span></span><br /><span style="color: #008000"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">C&Aacute;C BẠN Ở XA KH&Ocirc;NG C&Oacute; ĐIỀU KIỆN TỚI TRANG TRẠI XIN MỜI MUA H&Agrave;NG BẰNG H&Igrave;NH THỨC CHUYỂN KHOẢN:</span></strong></span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #808000"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span><span style="text-decoration: underline"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&quot;CHỦ TK: TRẦN THỊ THANH XU&Acirc;N. SỐ TK: 1500205375877.</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"> NG&Acirc;N H&Agrave;NG N&Ocirc;NG NGHIỆP V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG TH&Ocirc;N H&Agrave; NỘI&quot;.</span></span></strong></span><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"> </span></strong></span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ CHUYỂN H&Agrave;NG NGAY CHO C&Aacute;C BẠN MỘT C&Aacute;CH AN TO&Agrave;N V&Agrave; ĐẢM BẢO NHANH NHẤT.</span></strong></span></span></p> <div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: justify"> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="color: #00ccff"><span style="font-size: large">&nbsp;</span></span><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium">Nu&ocirc;i Dế rất dễ d&agrave;ng mang lại hiệu quả kinh tế cao,kh&ocirc;ng tốn nhiều thời gian chăm s&oacute;c,kh&ocirc;ng tốn diện t&iacute;ch ,kh&ocirc;ng &ocirc; nhiễm m&ocirc;i</span><br /><span style="font-size: medium">trường,vốn đầu tư &iacute;t,dễ thu hồi vốn,kể cả n</span><span style="font-size: medium">hững hộ gia đ&igrave;nh sống ở khu đ&ocirc; thị vẫn c&oacute; thể nu&ocirc;i được.</span><br /><span style="font-size: medium">Trong những năm gần đ&acirc;y m&oacute;n ăn từ c&ocirc;n tr&ugrave;ng đ&atilde; thu h&uacute;t được rất nhiều thực kh&aacute;ch ở Ch&acirc;u &Acirc;u,Ch&acirc;u &Aacute;, trong đ&oacute; c&oacute; Việt Nam.Trong c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng được sử dụng th&igrave; ưa chuộng hơn cả l&agrave; thịt dế,thịt dế gi&agrave;u đạm,canxi,vị ngon kh&ocirc;ng k&eacute;m thịt cua n&ecirc;n c&agrave;ng nhiều kh&aacute;ch t&igrave;m đến. Theo c&aacute;c t&agrave;i liệu nước ngo&agrave;i dế m&egrave;n c&ograve;n l&agrave;m thuốc chữa bệnh,Dế m&egrave;n l&agrave; loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng gi&agrave;u protit,&iacute;t chất b&eacute;o,gi&uacute;p giảm lượng coletoron trong m&aacute;u,thịt dế m&egrave;n c&ograve;n được d&ugrave;ng trong c&aacute;c trường hợp chữa chứng nhiễm độc nước tiểu,chứng sỏi thận...</span><br /><span style="font-size: medium">Do nhu cầu thị trường đang tăng cao,số lượng dế thịt do c&aacute;c trang trại nu&ocirc;i kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng đủ <span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #99cc00; font-weight: bold">TRANG TRẠI DẾ THANH XU&Acirc;N</span></span> </span>đ&atilde; v&agrave; đang cung cấp dế m&egrave;n giống v&agrave; dế thịt cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i, c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn.</span><br /><span style="font-size: medium">Sau đ&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i xin hướng dẫn kỹ thuật v&agrave; một số kinh nghiệm nu&ocirc;i của trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i tới c&aacute;c bạn:</span><br /><br /></span></span></span><span style="font-size: medium"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #cc99ff"><span style="color: #0000ff">&nbsp;</span></span></span></span><span style="font-size: large; font-weight: bold"><span style="color: #ff0000"><span style="text-decoration: underline">KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ:</span> (C&Aacute;CH NU&Ocirc;I TH&Ocirc;NG THƯỜNG)</span></span><br /><br /></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #99cc00; font-weight: bold; font-style: italic">1. Ph&acirc;n biệt dế đực, dế c&aacute;i</span></span></span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Dế đực c&aacute;nh m&agrave;u n&acirc;u pha đen, kh&ocirc;ng b&oacute;ng mượt.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Dế c&aacute;i c&aacute;nh m&agrave;u đen, b&oacute;ng mượt.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Dế đực bụng nhỏ hơn.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Dế c&aacute;i bụng to hơn v&igrave; bụng dế c&aacute;i c&oacute; trứng.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Dế đực kh&ocirc;ng c&oacute; m&aacute;ng đẻ trứng.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Dế c&aacute;i c&oacute; m&aacute;ng đẻ trứng ở phần đu&ocirc;i, giống c&aacute;i kim kh&acirc;u quần &aacute;o dể dế c&aacute;i cắm xuống đất đẻ trứng.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Dế đực k&ecirc;u để ve v&atilde;n con c&aacute;i.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Dế c&aacute;i kh&ocirc;ng k&ecirc;u được.</span><br /><span style="color: #888888"><br /><span style="color: #99cc00"><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">2. V&ograve;ng sinh trưởng</span></span></span></span></span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Dế mẹ đẻ trứng đ&atilde; được thụ tinh sau 9 - 12 ng&agrave;y dế con sẽ nở.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Nu&ocirc;i dế từ khi mới nở tới khi thu hoạch khoảng 40 - 45 ng&agrave;y. </span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Dế trưởng th&agrave;nh từ 50 - 55 ng&agrave;y trở đi bắt đầu sinh sản.</span><br /><br /><span style="color: #99cc00"><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">3. Dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i</span></span></span><br /></span><br /><span style="font-size: medium">- Dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i l&agrave; kh&acirc;u quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i dế. N&oacute; kh&ocirc;ng chỉ li&ecirc;n quan đến kinh ph&iacute; đầu tư trong chăn nu&ocirc;i m&agrave; c&ograve;n ảnh hưởng đến sản lượng cũng như mức độ hao hụt của dế.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Nu&ocirc;i trong chậu nhựa: chậu cao 35 - 40cm, đường k&iacute;nh 40 - 50cm, nu&ocirc;i bằng chậu đỡ tốn diện t&iacute;ch, ph&ugrave; hợp v&igrave; gi&aacute; cả kh&ocirc;ng qu&aacute; cao, rất tiện &iacute;ch n&ecirc;n trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chọn c&aacute;ch nu&ocirc;i n&agrave;y.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Nu&ocirc;i trong th&ugrave;ng nhựa: d&ugrave;ng loại th&ugrave;ng 60 l&iacute;t, n&ecirc;n mua loại c&oacute; nắp đậy sau đ&oacute; chọc thủng lỗ nhỏ bằng đầu que di&ecirc;m l&ecirc;n nắp th&ugrave;ng tạo độ tho&aacute;ng.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Nu&ocirc;i trong khay h&igrave;nh chữ nhật v&agrave; sếp c&aacute;c hộp đ&egrave; n&ecirc;n nhau để tiết kiệm diện t&iacute;ch ph&ugrave; hợp với nu&ocirc;i với quy m&ocirc; lớn. Tuy nhi&ecirc;n đ&acirc;y cũng l&agrave; h&igrave;nh thức cần đầu tư lớn nhất.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Nu&ocirc;i trong th&ugrave;ng xốp, th&ugrave;ng b&igrave;a c&aacute;t t&ocirc;ng: tuy nhi&ecirc;n c&aacute;ch nu&ocirc;i n&agrave;y dế sẽ b&ograve; được ra ngo&agrave;i, cắn thủng trốn tho&aacute;t dễ g&acirc;y mất m&aacute;t.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Ngo&agrave;i ra c&oacute; thể tận dụng c&aacute;c vật liệu kh&aacute;c để nu&ocirc;i dế như th&ugrave;ng t&ocirc;n, th&ugrave;ng gỗ, chum, lu, vại.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- C&aacute;i dế bắc nồi cơm, cọng rơm, giấy l&agrave; những vật tạo khoảng kh&ocirc;ng cho dế m&egrave;n sinh sống leo tr&egrave;o, lột x&aacute;c v&agrave; trốn tr&aacute;nh kẻ th&ugrave;. Mỗi lấn lột x&aacute;c dế rất m&egrave;m v&agrave; thường bị đồng loại cắn, ăn v&igrave; thế cần tạo nhiều kh&ocirc;ng gian sinh sống cho dế như vậy sẽ tr&aacute;nh được hao hụt trong chăn nu&ocirc;i. C&aacute;c loại giấy đ&atilde; qua sử dụng hoặc giấy b&aacute;o được vo lại rất hữu &iacute;ch để nu&ocirc;i dế, dưới đ&aacute;y chậu nu&ocirc;i được l&oacute;t 1 lớp giấy sẽ dễ d&agrave;ng hơn cho lần vệ sinh sau, đồng thời đ&acirc;y cũng l&agrave; thứ để dế m&egrave;n gậm nhấm.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Khay đựng thức ăn: bạn c&oacute; thể tận d&ugrave;ng nắp nhựa c&oacute; sẵn, vỏ hộp sữa chua, c&aacute;c đĩa chấm thức ăn c&oacute; đường k&iacute;nh từ 4 - 5cm, c&oacute; v&agrave;nh cao 1cm, hoặc c&aacute;c bạn c&oacute; thể tự đổ bằng xi măng.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Khay đựng nước uống: tương tự như khay đựng thức ăn. C&aacute;c bạn ch&uacute; &yacute; d&ugrave; l&agrave;m khay đựng thức ăn hay nước uống đều phải l&agrave;m nh&aacute;m cả hai mặt để dế m&egrave;n c&oacute; thể leo tr&egrave;o ăn uống dễ d&agrave;ng.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Đất cho dế đẻ: t&ocirc;i thường d&ugrave;ng đất c&aacute;t, hoặc c&oacute; thể trộn theo tỷ lệ 2 đất, 1 c&aacute;t giữ ẩm cho dế đẻ.</span><br /><br /><span style="color: #99cc00; font-weight: bold"><span style="font-size: medium"><span style="font-style: italic; text-decoration: underline">4. Thức ăn cho dế</span></span><br /></span><br /><span style="font-size: medium">- C&aacute;c bạn c&oacute; thể tận dụng nhiều loại thực vật như c&aacute;c loại cỏ, l&aacute; rau khoai lang, l&aacute; sắn, l&aacute; đu đủ, rau muống, c&ugrave;i dưa hấu, dưa chuột... tất cả c&aacute;c rau, cỏ cho dế ăn đều phải được rửa sạch, kh&ocirc;ng c&oacute; thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo vệ sinh cho dế ăn.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Ngo&agrave;i ra c&aacute;c bạn c&oacute; thể cho dế ăn bổ xung c&aacute;c loại c&aacute;m đ&atilde; nghiền mịn.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Cần đảm bảo dế lu&ocirc;n c&oacute; nước sạch để uống.</span><br /><br /><span style="color: #99cc00"><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">5. C&aacute;ch chọn dế giống</span></span></span></span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Chọn dế to, khỏe, đầy đủ r&acirc;u, c&aacute;nh, ch&acirc;n.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Gh&eacute;p theo tỷ lệ 1 đực với 2 c&aacute;i.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- T&ugrave;y thuộc h&igrave;nh thức nu&ocirc;i để c&aacute;c bạn quyết định số lượng dế giống, trong một chậu c&aacute;c bạn để 1 khay nước cho dế uống, 1 khay đất cho dế đẻ, 2 khay đựng thức ăn, 3 c&aacute;i dế cho dế m&egrave;n đậu, tr&egrave;o leo. </span><br /><br /><span style="color: #99cc00; font-weight: bold"><span style="font-size: medium"><span style="font-style: italic; text-decoration: underline">6. C&aacute;ch cho dế đẻ</span></span><br /></span><br /><span style="font-size: medium">- Sau khi dế mọc c&aacute;nh c&aacute;c bạn chọn v&agrave; gh&eacute;p giống.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Thường 2 - 3 ng&agrave;y sau dế c&aacute;i sẽ bắt đầu đẻ trứng, khi đ&oacute; c&aacute;c bạn cho khay đất ẩm v&agrave;o cho dế đẻ. T&ocirc;i thường cho khay đất cho dế đẻ từ s&aacute;ng h&ocirc;m trước v&agrave; s&aacute;ng h&ocirc;m sau thay bằng khay đất kh&aacute;c.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Những ng&agrave;y đầu tỷ lệ nở của trứng &iacute;t hơn do kh&ocirc;ng phải tất cả trứng đều được thụ tinh 100%.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Dế đẻ li&ecirc;n tục đến khi rạc th&igrave; chết thường từ 20 đến 30 ng&agrave;y.</span><br /><br /><span style="color: #99cc00"><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">7. C&aacute;ch ấp trứng</span></span></span></span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Sau khi lấy khay trứng ra t&ocirc;i thường xịt nước cho ẩm, sau đ&oacute; cho v&agrave;o trong th&ugrave;ng ấp, xếp c&aacute;c khay trứng chồng n&ecirc;n nhau, d&ugrave;ng khăn ẩm để phủ n&ecirc;n.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Nhiệt độ cần cho trứng nở khoảng 24 - 25 độ C. H&agrave;ng ng&agrave;y xịt nước để giữ độ ẩm v&agrave; nhiệt độ, t&ocirc;i thường xịt ng&agrave;y 2 lần v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;, 1 lần v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, c&aacute;c bạn cũng nhớ kh&ocirc;ng xịt qu&aacute; nhiều nước nếu kh&ocirc;ng trứng sẽ dễ bị ung.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Sau 9 - 12 ng&agrave;y dế sẽ nở, c&aacute;c bạn n&ecirc;n ghi nhớ thời gian, hoặc quan s&aacute;t trứng, để cho khay trứng ra chậu nu&ocirc;i kịp thời. Trứng nở sau 4 - 5 ng&agrave;y l&agrave; hết, c&aacute;c bạn bỏ khay đ&oacute; ra ngo&agrave;i v&eacute;t hết đất v&agrave; tiếp tục cho dế đẻ lần sau.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- T&ocirc;i thường để 2 - 3 khay trứng v&agrave;o một chậu nu&ocirc;i như thế vừa đảm bảo mật độ vừa tạo đồng đều cho dế m&egrave;n. C&aacute;c bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n để khay trứng đẻ của 2 - 3 ng&agrave;y kh&aacute;c nhau v&agrave;o c&ugrave;ng một chậu, như vậy khi dế nở sẽ c&oacute; con to, con nhỏ kh&ocirc;ng đồng đều.</span><br /><br /><span style="color: #99cc00"><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">8. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ mới nở đến 15 ng&agrave;y tuổi</span></span></span></span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Dế mới nở từ 2 khay trứng trung b&igrave;nh được khoảng 2000 con.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- C&aacute;c bạn để từ 1 - 2 c&aacute;i dế bắc nồi cơm v&agrave;o chậu nu&ocirc;i cho dế c&oacute; chỗ đậu, leo treo, tr&uacute; ẩn.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Để v&agrave;o chậu dế 2 - 3 khay thức ăn (loại khay nhỏ).</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Do l&uacute;c n&agrave;y dế vẫn c&ograve;n nhỏ n&ecirc;n c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng được để khay nước v&agrave;o m&agrave; chỉ cho dế uống nước bằng c&aacute;ch phun v&agrave;o b&uacute;i cỏ, hoặc l&aacute; rau cho dế ăn. C&aacute;c bạn cũng c&oacute; thể d&ugrave;ng miếng vải tẩm nước cho dế h&uacute;t nước.</span><br /><br /><span style="font-weight: bold"><span style="color: #99cc00"><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-style: italic">9. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ 15 đến 45 ng&agrave;y tuổi</span></span></span></span><br /></span><br /><span style="font-size: medium">- L&uacute;c n&agrave;y dế đ&atilde; lớn c&aacute;c bạn c&oacute; thể đặt khay nước v&agrave;o cho dế uống được m&agrave; kh&ocirc;ng sợ dế bị chết đuối nữa. T&ocirc;i thường để 1 khay nước, 2 khay thức ăn cho dế. C&aacute;c bạn n&ecirc;n cho th&ecirc;m dế cho dế m&egrave;n đậu.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Nếu mật độ dế qu&aacute; đ&ocirc;ng c&aacute;c bạn n&ecirc;n t&aacute;ch bớt ra c&aacute;c chậu nu&ocirc;i kh&aacute;c, chậu nu&ocirc;i đảm bảo khoảng 1000 con.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- C&aacute;c bạn c&oacute; thể cho th&ecirc;m c&aacute;c loại l&aacute; rau, cỏ cho dế ăn.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Cứ mỗi ng&agrave;y thay nước cho dế một lần, khay thức ăn th&igrave; 2 ng&agrave;y một lần, nếu c&ograve;n c&aacute;m c&aacute;c bạn l&ecirc;n bỏ đi v&agrave; thay c&aacute;m mới. Tuỳ theo tốc độ dế ăn m&agrave; c&aacute;c bạn cho ăn ph&ugrave; hợp đảm bảo kh&ocirc;ng l&atilde;ng ph&iacute;.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Khoảng 5 - 7 ng&agrave;y c&aacute;c bạn n&ecirc;n vệ sinh chậu nu&ocirc;i một lần.</span><br /><br /><span style="color: #99cc00"><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">10. C&aacute;ch l&agrave;m thịt dế</span></span></span></span><br /><br /><span style="font-size: medium">- L&agrave;m thịt dế trước khi dế mọc c&aacute;nh, thường từ 45 - 50 ng&agrave;y tuổi, v&igrave; l&uacute;c n&agrave;y trọng lượng dế lớn nhất, b&eacute;o nhất, thu hoạch l&uacute;c n&agrave;y c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; sản phẩm thịt dế chất lượng nhất.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Trước khi l&agrave;m thịt c&aacute;c bạn ng&acirc;m dế trong nước muối pha lo&atilde;ng khoảng 2 ph&uacute;t. Một tay cầm dế, tay kia cấu nhẹ phần mẩu đu&ocirc;i v&agrave; từ từ r&uacute;t ruột dế ra khỏi bụng.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Sau khi đ&atilde; l&agrave;m sạch ruột dế c&aacute;c bạn rửa lại bằng nước sạch khoảng 2 - 3 lần v&agrave; để r&aacute;o nước, l&uacute;c n&agrave;y c&aacute;c bạn c&oacute; thể chế biến ra c&aacute;c m&oacute;n m&igrave;nh th&iacute;ch, hoặc trữ lạnh ti&ecirc;u thụ dần.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Những con dế c&ograve;n b&eacute; c&aacute;c bạn dồn lại, tiếp tục nu&ocirc;i phục vụ những lần thu hoạch sau.</span></span></span></span></p> <p align="left" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span><br /></span></span></span></p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><span style="font-weight: bold">Hiện tại TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N đ&atilde; &aacute;p dụng PHƯƠNG PH&Aacute;P NU&Ocirc;I MỚI </span><span style="font-weight: bold">cực kỳ hiệu quả v&agrave; đ&atilde; được VTV2 ph&aacute;t s&oacute;ng&nbsp;v&agrave;o đầu Th&aacute;ng 9/2010:</span></span></span></p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><span style="font-style: italic">- Giảm bớt đầu tư dụng cụ nu&ocirc;i (v&iacute; dụ: Từ&nbsp;<span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: bold">6</span><span style="font-weight: bold"> triệu</span></span> đồng giảm xuống c&ograve;n <span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: bold">2 trăm</span></span> ngh&igrave;n đồng),giảm bớt thời gian, c&ocirc;ng sức chăm s&oacute;c,m&agrave; nu&ocirc;i đươc số lượng dế lớn, dế kh&ocirc;ng ăn thịt lẫn nhau.</span></span></span></p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><span style="font-style: italic">-</span></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><span style="font-style: italic">&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><span style="font-style: italic">Kh&ocirc;ng cần&nbsp;cho dế uống nước bằng&nbsp;khay xi măng.</span></span></span></p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><span style="font-style: italic">- Kh&ocirc;ng cần xịt nước trong qu&aacute; tr&igrave;nh ấp trứng.</span></span></span></p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><span style="font-style: italic">- Kh&ocirc;ng cần vệ sinh dụng cụ nu&ocirc;i. </span></span></span></p> <p align="left" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><span style="font-style: italic">- <strong><span style="text-decoration: underline">Nu&ocirc;i qua m&ugrave;a đ&ocirc;ng</span>.</strong><br /></span></span></span></p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><span style="font-weight: bold">(Phương ph&aacute;p mới n&agrave;y do trực tiếp chủ trang trại nghi&ecirc;n cứu v&agrave; đ&atilde; &aacute;p dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng).</span></span></span></p> <div align="left"><span style="color: #99cc00"><span style="color: #000000"><img border="0" src="http://i347.photobucket.com/albums/p461/nguyendinhthoaivu/bocap1sq.jpg" /></span></span></div> <p><span style="color: #99cc00"><br /></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"><span style="color: #99cc00"><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline">11. C&Aacute;C M&Oacute;N ĂN V&Agrave; RƯỢU NG&Acirc;M C&Aacute;C LOẠI</span></span><span style="text-decoration: underline"><span style="color: yellowgreen; font-weight: bold"><br /><br /></span></span></span> </span></span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-weight: bold">BỔ DƯỠNG TẮC K&Egrave; NƯỚNG</span></span> </span></span></div> <p><span style="font-size: large"> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Muốn c&oacute; m&oacute;n tắc k&egrave; nướng đ&uacute;ng c&aacute;ch, trước hết ta phải chọn những con thật to (khoảng 150gr trở l&ecirc;n), đem cắt đầu, mổ bỏ ruột, chặt bỏ 4 ch&acirc;n, rửa sạch bằng rượu thay v&igrave; nước để thịt kh&ocirc;ng bị tanh. Tốt nhất l&agrave; nướng tắc k&egrave; tr&ecirc;n bếp than hồng. Kinh nghiệm d&acirc;n gian cho biết đu&ocirc;i tắc k&egrave; l&agrave; phần quan trọng nhất, bổ dưỡng nhất n&ecirc;n khi nướng phải ch&uacute; &yacute; đừng cho ch&aacute;y kh&eacute;t, nếu kh&ocirc;ng sẽ mất hết t&aacute;c dụng.</span></span><span style="font-size: large"><br /></span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Khi vừa ch&iacute;n v&agrave;ng, thịt tắc k&egrave; sẽ bốc l&ecirc;n một m&ugrave;i thơm lựng, hấp dẫn. Trước khi ăn ta d&ugrave;ng một thanh tre mỏng cạo sạch lớp vảy bị ch&aacute;y kh&eacute;t, sau đ&oacute; d&ugrave;ng tay gỡ từng thớ thịt chấm với muối ti&ecirc;u chanh hoặc x&igrave; dầu.</span><br /></span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000; font-weight: bold">X&Igrave; XỤP CH&Aacute;O TẮC K&Egrave;<br /></span></span></div> <p><span style="font-size: large"> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">M&oacute;n kho&aacute;i khẩu thứ hai l&agrave; ch&aacute;o tắc k&egrave;. Ch&aacute;o nấu chung với nấm, củ h&agrave;nh. Tắc k&egrave; sau khi lột da, l&agrave;m sạch, cắt bỏ đầu từ mắt trở l&ecirc;n rồi đem bằm cho thật nhuyễn, xong ướp với ti&ecirc;u, tỏi, h&agrave;nh, nước mắm. Sau đ&oacute; bắc chảo l&ecirc;n x&agrave;o cho đến l&uacute;c ch&iacute;n v&agrave;ng, bốc thơm l&agrave; được. Khi ăn m&uacute;c ch&aacute;o n&oacute;ng ra t&ocirc; rồi cho thịt tắc k&egrave; vừa x&agrave;o ch&iacute;n v&agrave;o vừa thổi vừa ăn, h&uacute;p tới đ&acirc;u ngon ngọt tới đ&oacute;. </span></span><span style="font-size: large"><br /></span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="font-weight: bold">NỘM TẮC K&Egrave;<br /></span></span></span></div> <p><span style="font-size: large"> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Tắc k&egrave; x&eacute; phay trộn với bắp chuối rau răm th&igrave; khỏi phải n&oacute;i, thịt vừa thơm ngon như thịt ếch, lại vừa dai vừa mềm như thịt g&agrave;, ăn miễn ch&ecirc;.</span></span><span style="font-size: large"><br /></span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000; font-weight: bold">RƯỢU TẮC K&Egrave;</span></span></div> <p style="text-align: left"><span style="font-size: large"> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Theo s&aacute;ch cổ th&igrave; tắc k&egrave; l&agrave; vị thuốc qu&iacute; tương đương với nh&acirc;n s&acirc;m. Thường được d&ugrave;ng trong những trường hợp bất lực ở đ&agrave;n &ocirc;ng. Khi d&ugrave;ng phải d&ugrave;ng 1 đ&ocirc;i (một đực một c&aacute;i mới c&ocirc;ng hiệu). Ngo&agrave;i ra tắc k&egrave; c&ograve;n l&agrave; vị thuốc bổ phế, d&ugrave;ng để chữa c&aacute;c chứng ho l&acirc;u ng&agrave;y kh&ocirc;ng hết.</span></span><span style="font-size: large"> <br /></span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">Phương thuốc:</span> Tắc K&egrave; (1 đực, 1 c&aacute;i) 50g, đảng s&acirc;m 80g, huyết gi&aacute;c 10g, trần b&igrave; 10g, tiểu hồi 10g, đường c&aacute;t 40g, rượu nếp 400 2 l&iacute;t.</span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: large"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #000000">C&aacute;ch b&agrave;o chế:</span></span><br /></span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">D&ugrave;ng tươi: Chặt bỏ đầu từ 2 mắt trở l&ecirc;n, bỏ 4 b&agrave;n ch&acirc;n, lột da, mổ bụng, bỏ nội tạng, nướng thật v&agrave;ng thơm, nhớ giữ c&ograve;n đu&ocirc;i.</span><br /></span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">D&ugrave;ng kh&ocirc;: Mổ bụng, bỏ hết phủ tạng, lau sạch bằng giấy bản tẩm rượu. Đem phơi hay sấy kh&ocirc;. Khi d&ugrave;ng nh&uacute;ng v&agrave;o nước s&ocirc;i, cạo sạch lớp vảy ở lưng, chặt bỏ đầu từ dưới 2 mắt trở l&ecirc;n v&agrave; 4 b&agrave;n ch&acirc;n. Tẩm rượu (hoặc mật ong) nướng cho v&agrave;ng đều. Ng&acirc;m 2 con trong 1 l&iacute;t rượu gạo 40 độ, cho c&aacute;c vị thuốc đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n v&agrave;o,ch&ocirc;n dưới đất 100 ng&agrave;y (b&aacute;ch nhật) để c&acirc;n bằng &acirc;m dương rồi mới đ&agrave;o l&ecirc;n. Sau đ&oacute; lọc bỏ b&atilde;, cho v&agrave;o chai thủy tinh, đậy n&uacute;t k&iacute;n</span><br /></span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">C&aacute;ch d&ugrave;ng:</span>Mỗi lần uống 1 ly nhỏ (30ml). Ng&agrave;y 3 lần trước bữa ăn.</span><br /></span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">C&ocirc;ng dụng</span>: Bổ phế, b&igrave;nh suyễn, bổ thận tr&aacute;ng dương.</span><br /></span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">Chủ trị</span>: Thận dương suy k&eacute;m, đau lưng mỏi gối, tiểu đ&ecirc;m, hen suyễn (thể hư h&agrave;n).</span><br /></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: large"><br /></span><span style="font-size: large"><span style="font-weight: bold">RƯỢU DẾ</span><span style="font-weight: bold">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: large"><span style="text-decoration: underline">C&aacute;ch l&agrave;m</span>: Dế cho nhịn ăn 2 ng&agrave;y cho sạch ruột ng&acirc;m với một &iacute;t rượu 40 độ C khoảng 20 ph&uacute;t rồi vớt ch&uacute;ng sang b&igrave;nh ng&acirc;m với1 l&iacute;t rượu 40 độ khoảng 200g dế.Ng&acirc;m sau khoảng 1 tuần l&agrave; uống được.Rất thơm ngon bổ dưỡng.</span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000; font-weight: bold"><br /> RƯỢU RẾT<br /></span></span></div> <p><span style="font-size: large"> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Con rết c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; ng&ocirc; c&ocirc;ng, thi&ecirc;n long, b&aacute;ch t&uacute;c, b&aacute;ch cước. Ch&uacute;ng sống ở dưới những kh&uacute;c gỗ mục, c&aacute;c h&ograve;n đ&aacute;, m&aacute;i nh&agrave; mục n&aacute;t. Con rết c&oacute; 2 chất độc gần giống nọc ong, c&oacute; t&iacute;nh ph&aacute; huyết.</span></span><span style="font-size: large"><br /></span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">Theo Đ&ocirc;ng y </span>: con rết vị cay, t&iacute;nh &ocirc;n, c&oacute; độc, v&agrave;o kinh can. T&aacute;c dụng khử phong, trấn kinh, giải độc rắn cắn. D&ugrave;ng rượu rết b&ocirc;i l&ecirc;n mụn nhọt c&oacute; t&aacute;c dụng ti&ecirc;u nhọt, trừ vi&ecirc;m. Rượu rết xoa b&oacute;p khi bị đau nhức sẽ đỡ rất nhanh.</span><br /><br /></span></p> <div align="center"><span style="font-size: large; font-weight: bold">RƯỢU BỌ CẠP</span></div> <span style="font-size: large"> </span><span style="font-size: large">&nbsp;</span><span style="font-size: large"><br /> C&aacute;ch l&agrave;m: Rửa sạch bằng c&aacute;ch ng&acirc;m khoảng 20 con bọ cạp với một &iacute;t rượu đậu khoảng 20 ph&uacute;t, sau đ&oacute; gắp bọ cạp sang b&igrave;nh ng&acirc;m c&oacute; chứa 1 lit rượu 40 độ. Đ&atilde; c&oacute; rất nhiều kh&aacute;ch mua khen mở ra thất thơm, uống rất đậm đ&agrave;. </span><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: large"><br /><br /></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">C&ocirc;ng dụng: Động kinh, người co quắp, bị cấm khẩu miệng m&eacute;o, b&aacute;n th&acirc;n bất toại, thi&ecirc;n đầu thống, tr&agrave;ng nhạc, ung nhọt vỡ mủ. </span></span> <p align="left" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><br /><img border="0" title="Ph&oacute;ng to ảnh" style="width: 600px; cursor: pointer" alt="Ph&oacute;ng to ảnh" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/100_1273153021.jpg" /><br /><br /><br /></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="color: #800080; font-style: italic">Dế chi&ecirc;n bột n&egrave;</span> <br /></span><br /><img border="0" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/101_1273153021.jpg" /><br /><br /><br /><span style="font-size: small"><span style="color: #800080; font-style: italic">Dế cuốn thịt ba rọi nướng n&egrave;</span><br /></span><br /><img border="0" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/102_1273153013.jpg" /><br /><br /><br /><span style="color: #800080; font-style: italic"><span style="font-size: small">V&agrave; dế rang muối ớt nữa</span></span><br /><br /><img border="0" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/103_1273153080.jpg" /><br /><br /><br /> &nbsp;</p> <div align="center" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="font-family: verdana; font-weight: bold">DẾ CHI&Ecirc;N GI&Ograve;N</span></span></span></div> <span style="font-size: large"><span style="color: #000000"> </span></span> <div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><br /><span style="font-family: verdana">1.</span> <span style="font-family: verdana; font-weight: bold">Nguy&ecirc;n Li&ecirc;u</span><br /><span style="font-family: verdana">- 100 g Dế l&agrave;m sạch để r&aacute;o nước</span><br /><span style="font-family: verdana">- Gừng , tỏi ,xả băm nhỏ.</span><br /><span style="font-family: verdana">- L&aacute; chanh th&aacute;i chỉ.</span><br /><span style="font-family: verdana">2.</span> <span style="font-family: verdana; font-weight: bold">C&aacute;ch chế biến</span><br /><span style="font-family: verdana">- Bột ngọt, bột n&ecirc;m, dầu h&agrave;o (đường), dấm, ướp trong v&ograve;ng 3-5 ph&uacute;t, cho v&agrave;o chảo chi&ecirc;n chin, vừa độ gi&ograve;n ngậy, cho ra b&aacute;t c&oacute; sẵn một &iacute;t gừng, tỏi, xả băm nhỏ v&agrave; l&aacute; chanh th&aacute;i chỉ, trộn đều để dậy m&ugrave;i thơm.</span><br /><span style="font-family: verdana">- B&agrave;y ra đĩa gồm l&aacute; thơm,l&aacute; lốt, phồng t&ocirc;m, &hellip;</span><br /><span style="font-family: verdana">3.</span> <span style="font-family: verdana; font-weight: bold">C&aacute;ch chế biến nước chấm</span><br /><span style="font-family: verdana">- Tỏi, sả, ớt băm nhở, bột ngọt, đường, nước mắm, v&agrave; tương ớt trộn đều sao cho nước chấm c&oacute; độ s&aacute;nh, c&oacute; vị cay chua ngọt l&agrave; được.&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: #800080; font-weight: bold"><span style="color: #000000">&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: small"> <div align="center" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="font-family: verdana; font-weight: bold">DẾ CHI&Ecirc;N BỘT</span></span></span></div> <span style="font-size: large"><span style="color: #000000"> </span></span> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><br /><span style="font-family: verdana">1.</span> <span style="font-family: verdana; font-weight: bold">Nguy&ecirc;n Liệu</span><br /><span style="font-family: verdana">- 100 g Dế l&agrave;m sạch để r&aacute;o nước.</span><br /><span style="font-family: verdana">- 70g bột chi&ecirc;n t&ocirc;m</span><br /><span style="font-family: verdana">- 50g cải x&agrave; l&aacute;ch</span><br /><span style="font-family: verdana">- 50g rau sống c&aacute;c loại</span><br /><span style="font-family: verdana">- 1 Tr&aacute;i dưa leo</span><br /><span style="font-family: verdana">- 1 Tr&aacute;i c&agrave; chua</span><br /><span style="font-family: verdana">- 10g đậu phộng hạt</span><br /><span style="font-family: verdana">- 10g tỏi, ớt , xả v&agrave; me</span><br /><span style="font-family: verdana">1.</span> <span style="font-family: verdana; font-weight: bold">C&aacute;ch chế biến</span><br /><span style="font-family: verdana">- Đun s&ocirc;i dầu ăn chi&ecirc;n gi&ograve;n đậu phộng vớt ra. Khuấy ti&ecirc;u , bộtchi&ecirc;n t&ocirc;m dẻo đều , cho dế v&agrave;o trộn đều. Cho dế v&agrave;o chảo chi&ecirc;n gi&ograve;n , vớt ra trộn lẫn với đậu phộng. Xếp rau, c&agrave; chua, dưa leo,rau thơm đều ra đĩa , cho dế v&agrave;o giữa . Ăn k&egrave;m với b&aacute;nh tr&aacute;ng rất ngon.</span><br /><span style="font-family: verdana">- Nước chấm : Tương tự như hướng dẫn tr&ecirc;n, cho th&ecirc;m vị chua.</span></span></span><br /><br /> &nbsp;</p> <div align="center" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"><span style="font-family: verdana; font-weight: bold">DẾ NƯỚNG</span></span></span></div> <span style="font-size: small"> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><br /><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"><span style="font-family: verdana; font-weight: bold">1. Nguy&ecirc;n liệu</span><br /><span style="font-family: verdana">- 100g Dế l&agrave;m sạch để r&aacute;o nước</span><br /><span style="font-family: verdana">- C&acirc;y, que, hoặc vỉ nướng</span><br /><span style="font-family: verdana">- Dế ướp bột ngọt, bột n&ecirc;m từ 5 - 10 ph&uacute;t</span><br /><span style="font-family: verdana">- Nước mắm cay ngọt</span><br /><span style="font-family: verdana">- Rau sống, phồng t&ocirc;m.</span><br /><span style="font-family: verdana; font-weight: bold">2. C&aacute;ch chế biến</span><br /><span style="font-family: verdana">- Dế ghim v&agrave;o c&acirc;y theo chiều ngang m&igrave;nh hoặc vỉ nướng. Đem nướng than cho đến khi dế ch&iacute;n gi&ograve;n thơm v&agrave; ngậy. Chi&ecirc;n gi&ograve;n phồng t&ocirc;m b&agrave;y ra đĩa c&ugrave;ng rau sống , sau đ&oacute; cho dế v&agrave;o giữa .</span><br /><span style="font-family: verdana">- Nước chấm: Như đ&atilde; hướng dẫn ở tr&ecirc;n, nước chấm cay ngọt.</span>&nbsp;</span></span></p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000; font-weight: bold">&nbsp;DẾ RANG MUỐI ỚT</span></span></p> <span style="font-size: large; font-weight: bold"> </span> <p><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="font-weight: bold">&nbsp;C&aacute;ch</span> <span style="font-weight: bold">C</span><span style="font-weight: bold">hế biến</span><span style="font-weight: bold">: </span></span></span></p> <span style="font-size: large"><span style="color: #000000"> </span></span> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><span style="color: #800080"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">- Cho muối ớt v&agrave;o chảo rang 5 ph&uacute;t .sau đ&oacute; bỏ Dế v&agrave;o rang c&ugrave;ng cho đến khi dế ch&iacute;n<br /> - Bạn sẽ c&oacute; m&oacute;n ăn rất đặc biệt . Vị cay vị mặn c&ugrave;ng vị b&eacute;o ngậy của Dế sẽ l&agrave;m thực kh&aacute;ch kh&oacute; qu&ecirc;n <br /> - M&oacute;n ăn n&agrave;y d&ugrave;ng k&egrave;m với dưa chuột , c&oacute;c , x&agrave; l&aacute;ch , rau thơm</span></span><br /><span style="font-weight: bold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span></span></p> <span style="color: #000000"> </span> <p style="text-align: center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000; font-weight: bold">&nbsp;GỎI DẾ</span></span></p> <span style="color: #000000"> </span> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><span style="color: #800080">&nbsp;<span style="color: #000000"><span style="font-size: large; font-weight: bold">1.Nguy&ecirc;n liệu:</span></span></span></span></span></p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">- 100g dế đ&atilde; l&agrave;m sạch</span></span></p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">- 30g đậu phộng</span></span></p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">- 40g xo&agrave;i xanh, c&oacute;c th&aacute;i chỉ, đậu phộng, b&aacute;nh tr&aacute;ng, phồng t&ocirc;m, h&uacute;ng, răm, m&ugrave;i, nước mắm cay ngọt...</span></span></p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span> <p><span style="font-size: small; font-weight: bold"><span style="color: #800080">&nbsp;<span style="color: #000000"><span style="font-size: large">2.C&aacute;ch chế biến :</span></span></span></span></p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">- Dế ướp mắm ,ti&ecirc;u, hạt n&ecirc;m,gia vị,gừng ,tỏi băm nhỏ...trong 15 ph&uacute;t.</span></span></p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">- Dầu đun s&ocirc;i cho dế v&agrave;o đảo 3-4 ph&uacute;t vớt ra để r&aacute;o dầu rồi cho ra đĩa trộn đậu phộng... đ&atilde; chuẩn bị từ trước cho th&ecirc;m gia vị cay ngọt cuộn ăn với b&aacute;nh tr&aacute;ng (m&oacute;n n&agrave;y rất ngon hấp dẫn thực kh&aacute;ch cả nam v&agrave; nữ)</span></span></p> <span style="color: #000000"> </span> <p style="text-align: center"><span style="font-size: small; font-weight: bold"><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium"><span style="color: #800080">&nbsp;</span></span></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: #800080; font-weight: bold"><span style="color: #000000">DẾ KHO TI&Ecirc;U</span></span></span></p> <span style="color: #000000"> </span> <span style="color: #000000"> </span> <p style="text-align: center"><span style="font-size: small; font-weight: bold"><span style="color: #800080"><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="color: #800080"><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></span><span style="color: #000000"><span style="font-size: large; font-weight: bold">(M&oacute;n n&agrave;y c&aacute;c h&agrave;ng cơm rất ưa chuộng )</span></span></span></span></p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">&nbsp;- Ướp dế với ti&ecirc;u,tỏi, ớt,hạt n&ecirc;m khoảng 10 ph&uacute;t sau đ&oacute; cho&nbsp;một &iacute;t nước v&agrave;o kho.khi nước cạn tiếp tục cho dầu ăn v&agrave;o chi&ecirc;n nhỏ lửa đến l&uacute;c gi&ograve;n l&agrave; được.(m&oacute;n n&agrave;y ăn với cơm n&oacute;ng dưa chuột, c&agrave; chua.)</span></span></p> <div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000; font-weight: bold">DẾ CHI&Ecirc;N BƠ</span></span></div> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"><span style="font-weight: bold">1. Nguy&ecirc;n Liệu:<br /><br /></span>- 300gr dế cơm.<br /> - 2 th&igrave;a s&uacute;p bột chi&ecirc;n gi&ograve;n.<br /> - 1 quả trứng g&agrave;.<br /> - 1/2 th&igrave;a s&uacute;p bột n&ecirc;m.<br /> - 2 th&igrave;a s&uacute;p bơ.</span></span></p> <span style="color: #000000"> </span> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large; font-weight: bold">2. C&aacute;ch chế biến:</span></span></p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">- L&agrave;m sạch dế, lấy bỏ ruột, sau đ&oacute; rửa lại v&agrave; để r&aacute;o nước.<br /> Đập trứng g&agrave; v&agrave;o b&aacute;t, đ&aacute;nh tan với ch&uacute;t bột n&ecirc;m, cho dế v&agrave;o hỗn hợp trứng, để khoảng 5 ph&uacute;t cho ngấm gia vị.</span></span></p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">- Đun bơ n&oacute;ng chảy, gắp dế từ hỗn hợp trứng, lăn qua bột chi&ecirc;n gi&ograve;n kh&ocirc; rồi thả v&agrave;o chảo bơ r&aacute;n v&agrave;ng.</span></span></p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">- Dọn dế ra dĩa, c&oacute; thể chấm k&egrave;m với tương ớt.</span></span></p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span> <p><span style="font-size: small; font-weight: bold"><span style="color: #800080">&nbsp;</span></span></p> <span style="color: #000000"> </span> <p style="text-align: center"><span style="font-size: large"><span style="color: #800080; font-weight: bold"><span style="color: #000000">DẾ KHO TỘ CƠM NI&Ecirc;U</span></span></span></p> <span style="color: #000000"> </span> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large; font-weight: bold">1.Nguy&ecirc;n liệu:</span></span></p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span> <p><span style="font-size: large"><span style="color: #800080"><span style="color: #000000">- &nbsp;1 gr dế (khoảng 90 con), 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng c&agrave; ph&ecirc; dầu m&egrave;, dầu h&agrave;o, 1/2 muỗng c&agrave; ph&ecirc; ớt xay nhuyễn, một &iacute;t ti&ecirc;u, bột ngọt.</span> </span></span></p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span> <p><span style="font-size: large"><span style="color: #000000; font-weight: bold">2. C&aacute;ch&nbsp;chế biến: <br /></span><span style="color: #800080"><span style="color: #000000">- Cho dế v&agrave;o nồi đất, ướp gia vị: nước mắm, dầu m&egrave;, dầu h&agrave;o, bột ngọt. <br /> - Bắc nồi l&ecirc;n bếp, để lửa nhỏ riu riu khoảng 10 ph&uacute;t, khi s&ocirc;i th&igrave; cho th&ecirc;m 1/2 ch&eacute;n nước lạnh v&agrave;o. Vẫn để nhỏ lửa đến khi nước kẹo lại, sền sệt l&agrave; được. <br /> - Cho ớt xay nhuyễn v&agrave; ti&ecirc;u v&agrave;o để dậy m&ugrave;i thơm. <br /> - Dế kho tộ ăn k&egrave;m với c&aacute;c loại l&aacute; c&oacute;c, l&aacute; lụa, l&aacute; bằng lăng. D&ugrave;ng với cơm trắng, n&oacute;ng rất ngon.</span>&nbsp;</span></span></p> <span style="color: #000000"> </span> <p style="text-align: center" class="p_last"><span style="font-size: large">Ch&uacute;c c&aacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng!</span></p> </span></span></div> </div></div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRAN THI THANH XUAN
- Địa chỉ: 119 TAM TRINH, HOÀNG MAI, HÀ NỘI
- Điện thoại: 097.487.0000 - Fax:
- email: chuyencontrung_vn@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH