Ban tac ke

#1
<div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div align="left"> <div><span style="font-family: Times New Roman"><span style="font-size: large">KY THUAT NUOI TAC KE, KY THUAT NUOI DE MEN, KY THUAT NUOI DE, KY THUAT NUOI BO CAP<br /> KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ M&Egrave;N, KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ, KỸ THUẬT NU&Ocirc;I BỌ CẠP<strong><br /> </strong></span><span style="font-size: large">BAN DE MEN, BAN DE M&Egrave;N GIONG, BAN DE GIONG, MUA BAN DE MEN, NUOI DE, NUOI DE MEN, THU MUA DE MEN, MUA DE MEN<br /> B&Aacute;N DẾ M&Egrave;N, B&Aacute;N DẾ M&Egrave;N GIỐNG, B&Aacute;N DẾ GIỐNG, MUA B&Aacute;N DẾ M&Egrave;N, NU&Ocirc;I DẾ, NU&Ocirc;I DẾ M&Egrave;N, THU MUA DẾ M&Egrave;N, MUA DẾ M&Egrave;N<br /> BAN TAC KE, BAN TAC KE GIONG, TAC KE GIONG, NUOI TAC KE, MUA BAN TAC KE, BAN TAC KE THIT, BAN TAC KE THUONG PHAM</span></span><span style="font-family: Times New Roman"><span style="font-size: large">, MUA TAC KE<br /> B&Aacute;N TẮC K&Egrave;, B&Aacute;N TẮC K&Egrave; GIỐNG, TẮC K&Egrave; GIỐNG, NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, MUA B&Aacute;N TẮC K&Egrave;, B&Aacute;N TẮC K&Egrave; THỊT, B&Aacute;N TẮC K&Egrave; THƯƠNG PHẨM, MUA TẮC K&Egrave;<br /> BAN BO CAP, BAN BO CAP GIONG, BO CAP GIONG, NUOI BO CAP, MUA BAN BO CAP, THU MUA BO CAP, BAN BO CAP THỊT, MUA BO CAP THƯƠNG PHAM, MUA BO CAP<br /> B&Aacute;N BỌ CẠP, B&Aacute;N BỌ CẠP GIỐNG, BỌ CẠP GIỐNG, NU&Ocirc;I BỌ CẠP, MUA B&Aacute;N BỌ CẠP, THU MUA BỌ CẠP, B&Aacute;N BỌ CẠP THỊT, MUA BỌ CẠP, MUA BỌ CẠP THƯƠNG PHẨM</span></span><br /> <span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #000000"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large">XIN MỜI B&Agrave; CON XEM LẠI C&Aacute;C CHƯƠNG TR&Igrave;NH PH&Aacute;T S&Oacute;NG CỦA VTV2 V&Agrave; BỘ N&Ocirc;NG NGHIỆP TẠI Đ&Acirc;Y:</span><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: xx-large"><br /> </span></span></span></span></span></span></strong></span></span></div> <div><strong><a target="_blank" rel="nofollow" title="VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP" href="http://www.youtube.com/watch?v=OJVwiDElyJg"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: x-large"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #000000">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;,BỌ CẠP PHẦN I</span> <span style="color: #ff0000"><span style="background-color: #ffffff">XEM TẠI </span></span></span><span style="color: #ff0000"><span style="color: #ff0000"><span style="background-color: #ffffff">Đ&Acirc;</span></span>Y</span></span></span></strong></span></a></strong><span style="text-decoration: underline"><strong><br /> </strong></span></div> <div> <div> <div><a target="_blank" rel="nofollow" title="VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP" href="http://www.youtube.com/watch?v=sDZAN0FzVIc&amp;feature=related"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: x-large"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #000000">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;,BỌ CẠP PHẦN II</span> <span style="color: #ff0000">XEM TẠI </span></span><span style="color: #ff0000">Đ&Acirc;Y</span></span></span></strong></span></a></div> </div> </div> <div> <p class="p_first"><span style="font-size: medium"><span style="font-weight: bold"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=OTwG6YDYigs&amp;feature=related"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #000000">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ PHẦN I</span> <span style="color: #ff0000">XEM TẠI Đ</span><span style="color: #ff0000">&Acirc;Y</span></span></a></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="font-weight: bold"><span style="color: #ff0000"><br /> </span></span></span><span style="font-size: small"><span style="font-weight: bold"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=pSPOx6nBeFY&amp;feature=related"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #000000">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ PHẦN II</span> <span style="color: #ff0000">XEM TẠI Đ&Acirc;</span><span style="color: #ff0000">Y</span></span></a></span></span></p> </div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #000000"><strong>(VIDEO NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP, DẾ M&Egrave;N DO BỘ N&Ocirc;NG NGHIỆP V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG TH&Ocirc;N GHI H&Igrave;NH CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ CẬP NHẬT SỚM NHẤT)</strong></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #000000">&nbsp;</span></span></span></strong></span></span></span></p> <img border="0" width="233" style="margin: 5px" src="http://skds.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/04/07/2000638128597458394rs.JPG" /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large"><span style="font-weight: bold">&nbsp;</span></span></span> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large"><span style="font-weight: bold">Tắc k&egrave; t&ecirc;n thuốc l&agrave; c&aacute;p giới. Từ l&acirc;u, y học cổ truyền v&agrave; kinh nghiệm d&acirc;n gian đ&atilde; c&ocirc;ng nhận tắc k&egrave; c&oacute; gi&aacute; trị cao về mặt bổ dưỡng: &iacute;ch kh&iacute;, trợ dương, lợi huyết, tăng cường sinh lực. Dạng phơi kh&ocirc; được d&ugrave;ng chữa yếu sinh l&yacute;, liệt dương, đ&aacute;i rắt, đ&aacute;i s&oacute;n, đau xương, đau m&igrave;nh.</span></span></span></p> <p><span style="font-size: large">&nbsp;&nbsp; <img border="0" height="179" width="230" src="http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/05/bocap.jpg" /></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="color: #3366ff">D&ugrave;ng xung điện để chi&ecirc;́t xu&acirc;́t nọc b&ograve; cạp. </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">D&acirc;n gian thường truy&ecirc;̀n nhau bài thu&ocirc;́c giảm đau, giảm sưng t&acirc;́y từ bọ cạp, ph&ocirc;̉ bi&ecirc;́n nh&acirc;́t là rượu bọ cạp ng&acirc;m đ&ecirc;̉ xoa bóp. Từ đ&oacute;, TS Hoàng Ngọc Anh, Vi&ecirc;̣n Khoa học v&acirc;̣t li&ecirc;̣u ứng dụng đã nghi&ecirc;n cứu s&acirc;u t&aacute;c dụng của loài c&ocirc;n tr&ugrave;ng nguy hiểm này. </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">Theo TS Ho&agrave;ng Ngọc Anh, k&ecirc;́t quả thử nghi&ecirc;̣m tr&ecirc;n chu&ocirc;̣t cho th&acirc;́y: nọc bò cạp có tác dụng giảm đau ngoại bi&ecirc;n t&ocirc;́t hơn aspirin li&ecirc;̀u 50mg một kg mà kh&ocirc;ng g&acirc;y ra phản ứng phụ. Ngoài ra, dung dịch nọc bọ cạp ti&ecirc;m dưới da có tác dụng giảm đau kéo dài đ&ecirc;́n 90 phút, hơn nữa lại c&oacute; t&aacute;c tác dụng kháng vi&ecirc;m tương đương ketoprofen li&ecirc;̀u 2,5mg một kg.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">Thuốc chữa trẻ em kinh phong, người lớn sau khi ngất bị b&aacute;n th&acirc;n bất toại, thi&ecirc;n đầu thống (kinh nghiệm của Diệp Quyết Tuyền): To&agrave;n yết (bỏ đầu, ch&acirc;n) 3g, địa long (rửa sạch, sao v&agrave;ng) 3g, cam thảo 2g, tất cả t&aacute;n bột. Chia l&agrave;m 5 hay 6 lần uống trong ng&agrave;y. D&ugrave;ng nước n&oacute;ng chi&ecirc;u thuốc.</span></span><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: large">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large">Theo t&agrave;i liệu cổ, to&agrave;n yết c&oacute; vị mặn, hơi cay, t&iacute;nh b&igrave;nh, c&oacute; độc, v&agrave;o kinh can. C&oacute; t&aacute;c dụng khu phong, trấn kinh. D&ugrave;ng chữa kinh giản, ph&aacute; thương phong, cảm mồm m&eacute;o, mắt xếch, b&aacute;n th&acirc;n bất toại. Người huyết hư sinh phong kh&ocirc;ng d&ugrave;ng được.</span></p> <p><a class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" rel="raovat_picture_tinyMCE" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/8/dzv1325216900.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/8/medium_dzv1325216900.jpg" /></a></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">Trong y học cổ truyền, dế m&egrave;n c&ograve; vị mặn cay, t&iacute;nh b&igrave;nh v&agrave; c&oacute; t&aacute;c dụng lợi tiểu chữa b&iacute; đ&aacute;i. Theo y tổ Tuệ Tĩnh, dế m&egrave;n (5 con) sấy kh&ocirc;, t&aacute;n nhỏ, r&acirc;y bột mịn, uống với nước b&igrave;m bịp sắc l&ecirc;n, uống v&agrave;o l&uacute;c đ&oacute;i c&oacute; thể chữa bệnh cổ trướng, thở dốc (Nam dược thần hiệu). Theo c&aacute;c t&agrave;i liệu nước ngo&agrave;i, dế m&egrave;n l&agrave; loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng gi&agrave;u pr&ocirc;t&iacute;t, &iacute;t chất b&eacute;o, gi&uacute;p giảm lượng coletoron trong m&aacute;u, thịt dế m&egrave;n c&ograve;n được d&ugrave;ng trong c&aacute;c trường hợp chữa chứng nhiễm độc nước tiểu, chữa sỏi thận.</span></span></p> <p><span style="font-size: x-large"><span style="color: #000000"><strong>&nbsp;</strong></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #000000"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/cga1327898305.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_cga1327898305.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/tpa1327898292.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_tpa1327898292.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/xwf1327898240.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_xwf1327898240.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/lmj1327898234.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_lmj1327898234.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/xel1327898162.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_xel1327898162.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/rwx1327898189.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_rwx1327898189.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/gds1327898178.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_gds1327898178.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/yol1327898128.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_yol1327898128.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/ygn1327898156.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_ygn1327898156.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/bhv1327898146.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_bhv1327898146.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/cdp1327898136.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_cdp1327898136.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/ttj1327898123.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_ttj1327898123.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/fzx1327898111.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_fzx1327898111.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/qyt1327898211.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_qyt1327898211.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/znu1327898100.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_znu1327898100.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/lxd1327898096.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_lxd1327898096.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/ceb1327898183.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_ceb1327898183.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/gna1327898248.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_gna1327898248.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/rfo1327898227.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_rfo1327898227.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/mav1327898220.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_mav1327898220.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/gvs1327898203.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_gvs1327898203.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/rat1327898252.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_rat1327898252.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/gxb1327898261.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_gxb1327898261.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/fzb1327898267.jpg"><img border="0" height="134" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_fzb1327898267.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/yax1327898539.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_yax1327898539.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/grr1327898628.jpg"><img border="0" height="133" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_grr1327898628.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/fhc1327898682.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_fhc1327898682.jpg" /></a></span></span></span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><img border="0" height="127" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_wfu1323247396.JPG" /></span></span></span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><img border="0" height="131" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_sbp1323247421.jpg" /></span></span></span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_vpk1323246497.JPG" /></span></span></span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><img border="0" height="136" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_afu1323247443.JPG" /><img border="0" height="135" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_hvo1323247432.jpg" /></span></span></span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_svj1323247664.jpg" /></span></span></span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_tse1323247389.JPG" /></span></span></span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_pdh1323247452.jpg" /></span></span></span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_wmm1323247355.jpg" /></span></span></span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_egm1323247492.jpg" /></span></span></span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_wzy1323247611.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_rxa1323247620.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_oof1323247681.jpg" /><img border="0" height="130" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_umm1323247645.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_ozm1323247638.jpg" /><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/rcn1324133695.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_rcn1324133695.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/jcp1324133723.jpg"><img border="0" height="132" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_jcp1324133723.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/jid1324133754.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_jid1324133754.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/wvz1324133795.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_wvz1324133795.jpg" /></a></span></span></span></strong></span></span></span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/dsj1325145885.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_dsj1325145885.jpg" /></a><a class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" rel="raovat_picture_tinyMCE" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/nnu1301634795.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_nnu1301634795.JPG" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/lus1327895049.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_lus1327895049.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/sxu1327895298.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_sxu1327895298.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/oht1327895347.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_oht1327895347.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/xaz1327895194.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_xaz1327895194.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/xro1327895119.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_xro1327895119.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/bli1327895094.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_bli1327895094.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img_temp/medium_nhd1327824808.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img_temp/medium_ind1327825035.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/zan1327825709.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img_temp/medium_znb1327824957.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img_temp/medium_zzr1327824847.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/uuz1327819538.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_uuz1327819538.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/kss1327819271.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_kss1327819271.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/eqq1321005223.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery./gallery_img/18/medium_eqq1321005223.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/eqq1321005223.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery./gallery_img/18/medium_eqq1321005223.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery./gallery_img/18/coo1316493962.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery./gallery_img/18/medium_coo1316493962.JPG" /></a></p> <div style="text-align: justify"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">Ch&uacute;ng t&ocirc;i thật sự ngạc nhi&ecirc;n khi thấy c&aacute;ch nu&ocirc;i của chị kh&aacute;c lạ với mọi người: b&ecirc;n dưới chị x&acirc;y bằng gạch, ph&iacute;a tr&ecirc;n chị đ&oacute;ng khung qu&acirc;y bằng lưới, một mặt l&agrave; tường gạch. Tr&ecirc;n tường, chị giăng đầy quần &aacute;o cũ, chẳng ai nghĩ đ&oacute; l&agrave; chỗ nu&ocirc;i tắc k&egrave;. T&ocirc;i tưởng chị phơi ch&uacute;ng, nhưng khi t&ocirc;i nhấc ch&uacute;ng l&ecirc;n, trong đ&oacute; tắc k&egrave; b&aacute;m k&iacute;n tr&ecirc;n tường. Ch&uacute;ng nấp ph&iacute;a sau những chiếc quần, &aacute;o treo ở đ&oacute;. Đến chuồng kh&aacute;c lại thấy chị treo th&ecirc;m h&agrave;ng trăm ống tre th&ocirc;ng hai đầu, hoặc xếp c&aacute;c hộc gỗ d&agrave;i khoảng 25cm. Chị n&oacute;i chuồng n&agrave;y d&ugrave;ng để nu&ocirc;i tắc k&egrave; sinh sản, cho ống tre, hộc gỗ để tắc k&egrave; đẻ trứng v&agrave;o đ&oacute; rồi chuyển sang chuồng nu&ocirc;i con nhỏ chờ trứng nở. V&igrave; nu&ocirc;i nhốt số lượng nhiều n&ecirc;n phải nu&ocirc;i ri&ecirc;ng kẻo tắc k&egrave; bố mẹ ăn mất trứng v&agrave; con của những con kh&aacute;c. Ngo&agrave;i ra, quần &aacute;o cũ, chăn cũ gi&uacute;p ch&uacute;ng giữ ấm rất tốt </span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng</span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">. N</span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">go&agrave;i m&ocirc;i trường tự nhi&ecirc;n ch&uacute;ng phải phơi sương v&agrave;o ban đ&ecirc;m v&igrave; da ch&uacute;ng cũng cần thẩm thấu một lượng nước nhất định. T</span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">ắc k&egrave; l&agrave; lo&agrave;i kh&ocirc;ng chịu nước n&ecirc;n việc nu&ocirc;i nhốt phải c&oacute; m&aacute;i che, n&ecirc;n thỉnh thoảng chị tưới nước sạch v&agrave;o bức tường gạch để tạo độ ẩm gi&uacute;p da ch&uacute;ng lu&ocirc;n căng mọng. T&ocirc;i hỏi do đ&acirc;u m&agrave; chị lại c&oacute; những s&aacute;ng kiến hay như vậy, chị n&oacute;i v&igrave; chị rất th&iacute;ch ch&uacute;ng, chị theo s&aacute;t ch&uacute;ng từng ng&agrave;y n&ecirc;n rất hiểu những tập t&iacute;nh của ch&uacute;ng. Gia đ&igrave;nh chị nu&ocirc;i tắc k&egrave; hoa đến nay đ&atilde; được hơn 3 năm n&ecirc;n cũng c&oacute; nhiều kinh nghiệm để gi&uacute;p ch&uacute;ng ph&aacute;t triển tốt trong m&ocirc;i trường nu&ocirc;i nhốt.&nbsp; <br /> </span></span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">Tắc k&egrave; l&agrave; một vị thuốc qu&yacute;. N&oacute; gi&uacute;p cơ thể chống lại sự mệt mỏi, chữa hen, chữa lao phổi v&agrave; cường dương. Phần qu&yacute; nhất của tắc k&egrave; ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;i đu&ocirc;i t&aacute;i sinh. Khi n&oacute; bị đứt, chỉ sau một thời gian l&agrave; n&oacute; lại mọc ra c&aacute;i đu&ocirc;i mới. C&oacute; người nu&ocirc;i tắc k&egrave; chỉ để khai th&aacute;c... đu&ocirc;i!</span></span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">Nu&ocirc;i tắc k&egrave; kh&ocirc;ng vất vả, nặng nhọc. Thậm ch&iacute;, nu&ocirc;i n&oacute; như một th&uacute; chơi như nu&ocirc;i chim cảnh. V&igrave; vậy, mọi nh&agrave; n&ecirc;n nghĩ tới. Tại sao lại kh&ocirc;ng nu&ocirc;i tắc k&egrave;!</span></span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">&quot;Tr&iacute;ch b&agrave;i viết của GS Nguyễn L&acirc;n H&ugrave;ng&quot;.</span></span></p> </div> <p><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold"><span style="text-decoration: underline">Cơ sở 1:</span>119 TAM TRINH- MAI ĐỘNG- HO&Agrave;NG MAI- H&Agrave; NỘI.</span><span style="font-size: xx-large"><br /> </span> <span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">LH: Mrs XU&Acirc;N - ĐT: 097.487.0000</span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold"><span style="text-decoration: underline">Cơ sở 2:</span> TH&Ocirc;N H&Oacute;P- X&Atilde; MỸ PH&Uacute;C- H.MỸ LỘC- NAM ĐỊNH.</span><span style="font-size: xx-large"><br /> <span style="color: #008000; font-weight: bold">LH: B&Aacute;C MẠC - ĐT: </span></span><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">0350.3818.159- 0945.370.300</span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- </span></span><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">CHĂN NU&Ocirc;I DỄ D&Agrave;NG.</span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- </span></span><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">VỐN ĐẦU TƯ THẤP.<br /> </span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- THU NHẬP RẤT CAO.<br /> </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- THU MUA SẢN PHẨM ĐẦU RA TRONG NHIỀU NĂM VỚI GI&Aacute; CAO NHẤT SO VỚI THỊ TRƯỜNG.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000; font-weight: bold"><span style="color: #000000"><span style="font-size: x-large">TRONG NHIỀU NĂM QUA, <span style="color: #008000"><span style="color: #000000">TRANG TRẠI C&Ocirc;N TR&Ugrave;NG THANH XU&Acirc;N L&Agrave;</span> </span></span></span><span style="font-size: x-large"><span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">TRANG TRẠI </span></span></span></span><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000; font-weight: bold"><span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">ĐẦU TI&Ecirc;N TẠI MIỀN BẮC</span> </span><span style="color: #000000">Đ&Atilde; TẠO DỰNG ĐƯỢC MỘT HƯỚNG ĐI MỚI, MỘT M&Ocirc; H&Igrave;NH L&Agrave;M KINH TẾ GIỎI V&Agrave; Đ&Atilde; MANG LẠI NGUỒN THU NHẬP KH&Aacute; CAO CHO B&Agrave; CON TRONG CẢ NƯỚC.</span></span></span></span><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold"> TRONG QU&Aacute; TR&Igrave;NH CHĂN NU&Ocirc;I CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; KH&Ocirc;NG NGỪNG NGHI&Ecirc;N CỨU RA NHỮNG KỸ THUẬT MỚI NHẰM TIẾT KIỆM RẤT NHIỀU CHI PH&Iacute;, DIỆN T&Iacute;CH CHUỒNG TRẠI CŨNG NHƯ C&Ocirc;NG SỨC, THỜI GIAN CỦA NGƯỜI CHĂN NU&Ocirc;I.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold">&nbsp;&nbsp; L&Acirc;U NAY DẾ M&Egrave;N Đ&Atilde; ĐƯỢC ĐƯA V&Agrave;O C&Aacute;C QU&Aacute;N NHẬU, NH&Agrave; H&Agrave;NG, KH&Aacute;CH SẠN HOẶC CUNG CẤP CHO GIỚI NU&Ocirc;I CHIM CẢNH, C&Aacute; CẢNH, G&Agrave; CHỌI... VỚI SỐ LƯỢNG RẤT LỚN. NGO&Agrave;I RA CH&Uacute;NG C&Ograve;N ĐƯỢC&nbsp; D&Ugrave;NG L&Agrave;M NGUỒN THỨC ĂN CH&Iacute;NH CHO TẮC K&Egrave; V&Agrave; BỌ CẠP... </span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000; font-weight: bold"><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I NU&Ocirc;I NHỮNG&nbsp; ĐỐI TƯỢNG N&Agrave;Y THEO MỘT QUY TR&Igrave;NH KH&Eacute;P K&Iacute;N V&Agrave; &Aacute;P DỤNG THEO M&Ocirc; H&Igrave;NH AN TO&Agrave;N SINH HỌC VỚI MỤC Đ&Iacute;CH L&Agrave; TIẾT KIỆM CHI PH&Iacute; V&Agrave; ĐEM LẠI NHỮNG SẢN PHẨM SẠCH TỚI TAY NGƯỜI TI&Ecirc;U D&Ugrave;NG. VỚI QUY M&Ocirc; NG&Agrave;Y C&Agrave;NG LỚN MẠNH HIỆN NAY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I</span> <span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">THU MUA LẠI TO&Agrave;N BỘ H&Agrave;NG THƯƠNG PHẨM</span></span> <span style="color: #000000">CỦA C&Aacute;C CON VẬT NU&Ocirc;I TRONG TRANG TRẠI CHO B&Agrave; CON TR&Ecirc;N CẢ NƯỚC.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold">&nbsp;&nbsp; TRONG HAI NĂM 2010-2011 TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N Đ&Atilde; <span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">ĐƯỢC VTV2 PH&Aacute;T S&Oacute;NG</span></span> (TRONG CHƯƠNG TR&Igrave;NH BẠN NH&Agrave; N&Ocirc;NG), <span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">VTC16, VTC14, VTV5, H&Agrave; NỘI I</span></span>... V&Agrave;O TH&Aacute;NG 9/2010, TH&Aacute;NG 2,3,4,5,6,9,10,11/2011.</span></span><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold">&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold">&nbsp;&nbsp; X&Eacute;T THẤY SỰ </span></span><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold">PH&Aacute;T TRIỂN NG&Agrave;Y MỘT </span></span><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold">VỮNG CHẮC, </span></span><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold">NHỮNG S&Aacute;NG TẠO CẢI TIẾN TRONG PHƯƠNG PH&Aacute;P NU&Ocirc;I V&Agrave; SỰ G&Oacute;P SỨC THỰC SỰ C&Ugrave;NG B&Agrave; CON VỀ ĐẦU RA TRONG NHỮNG NĂM QUA. NĂM 2011 TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N Đ&Atilde; ĐƯỢC </span></span><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000">&nbsp;</span><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #008000">B</span>Ộ N&Ocirc;NG NGHIỆ<span style="color: #008000">P</span></span></span><span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline"> &amp; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG <span style="color: #008000">TH&Ocirc;N</span></span><span style="color: #008000"> <span style="color: #000000">CHỌN L&Agrave;M TRANG TRẠI ĐẦU TI&Ecirc;N NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP, DẾ M&Egrave;N TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG TR&Ecirc;N TO&Agrave;N QUỐC THEO QUY TR&Igrave;NH CHĂN NU&Ocirc;I KH&Eacute;P K&Iacute;N, NHẰM QUẢNG B&Aacute; RỘNG R&Atilde;I TỚI C&Aacute;C HUYỆN, X&Atilde; TRONG CẢ NƯỚC.</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold"><span style="color: #008000"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000">&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold"><span style="color: #008000"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000">***</span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold"><span style="color: #008000"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000">&nbsp;</span></span></span></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000; font-weight: bold">&nbsp;</span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #008000; font-weight: bold">&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="color: #008000; font-weight: bold"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000">(HIỆN NAY, MỘT SỐ CƠ SỞ SAO CH&Eacute;P NỘI DUNG, H&Igrave;NH ẢNH CỦA TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N ĐỂ QUẢNG C&Aacute;O)</span></span></span></span></span></span></p> <div style="text-align: justify"> <p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold"><span style="font-size: large">***</span><br /> </span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #000000; font-weight: bold"><span style="color: #ff0000">&nbsp;&nbsp; <span style="text-decoration: underline">ĐỂ TR&Aacute;NH THIỆT HẠI B&Agrave; CON XIN LƯU &Yacute;</span>:</span> </span></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">CHO TỚI NAY </span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold"><span style="color: #000000">TRANG TRẠI C&Ocirc;N TR&Ugrave;NG THANH XU&Acirc;N</span> <span style="color: #ff0000"><span style="text-decoration: underline">L&Agrave; TRANG TRẠI DUY NHẤT</span></span><span style="color: #008000"> <span style="color: #000000">NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP, DẾ M&Egrave;N <span style="color: #000000">ĐƯỢC BỘ N&Ocirc;NG NGHIỆP, VTV2, VTC14, VTC16, VTV5, H&Agrave; NỘI 1, V&Agrave; Đ&Agrave;I C&Aacute;C TỈNH PH&Aacute;T S&Oacute;NG.</span></span></span></span></span></span></p> </div> <div style="text-align: justify"> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><span style="font-size: x-large"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold">TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CON GIỐNG V&Agrave; K&Egrave;M THEO S&Aacute;CH HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I CỦA TỪNG LOẠI CHO B&Agrave; CON TO&Agrave;N QUỐC:</span></span>&nbsp;</span></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold">- TẮC K&Egrave; GIỐNG.</span></span></span><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold">- BỌ CẠP GIỐNG.</span><span style="font-weight: bold"><span style="color: #000000">V&agrave;o google g&otilde;:</span><span style="text-decoration: underline">KỸ THUẬT NU&Ocirc;I BỌ CẠP VTV2 PH&Aacute;T S&Oacute;NG.</span></span><br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold">- DẾ M&Egrave;N GIỐNG.</span></span></span><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><span style="font-weight: bold"><span style="color: #000000">V&agrave;o google g&otilde;:</span><span style="text-decoration: underline">KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ M&Egrave;N VTV2 PH&Aacute;T S&Oacute;NG.</span></span></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold">- RẾT GIỐNG.</span></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold">- S&Acirc;U GIỐNG.</span><br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold">- TẮC K&Egrave; BAY.</span><br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold">- KỲ T&Ocirc;M (RỒNG KIỂNG) hoặc chế biến c&aacute;c m&oacute;n đặc sản.</span><br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold">- TRỨNG DẾ - loại khay to nở khoảng 6 - 8 ngh&igrave;n trứng.</span></span></span></p> </div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000; font-weight: bold"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #000000">NGO&Agrave;I RA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CHO NH&Agrave; H&Agrave;NG, KH&Aacute;CH SẠN, QU&Aacute;N NHẬU C&Aacute;C LOẠI SAU VỚI SỐ LƯỢNG LỚN V&Agrave; THƯỜNG XUY&Ecirc;N:</span></span></span><br /> </span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- DẾ SẠCH <span style="color: #808000">(ĂN BỘT ĐẬU XANH).</span> </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #008000; font-weight: bold"><span style="font-style: italic">(</span><span style="font-style: italic; text-decoration: underline">Lưu &yacute;</span><span style="font-style: italic">:</span><span style="font-style: italic"> </span><span style="text-decoration: underline">Sản phẩm dế sạch l&agrave; sản phẩm độc quyền của cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i</span><span style="text-decoration: underline"><span style="text-decoration: underline">.</span> Sơ chế theo c&aacute;ch mới an to&agrave;n, kh&ocirc;ng bị dị ứng cho người d&ugrave;ng, dế c&oacute; m&ugrave;i thơm qu&yacute; vị sẽ ph&acirc;n biệt được ngay khi mua h&agrave;ng.</span></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- DẾ V&Agrave;NG.<br /> </span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- DẾ TRẮNG.<br /> </span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- DẾ TRỨNG.</span> <br /> </span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- DẾ LỘT.<br /> </span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- BỌ CẠP.<br /> </span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- TẮC K&Egrave;.<br /> </span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- S&Acirc;U, C&Ocirc;NG, MỐI CH&Uacute;A, NHỆN H&Ugrave;M. </span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- RẾT, BỬA CỦI (&ocirc;ng uống b&agrave; khen)</span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000; font-weight: bold"><span style="color: #008000">- <span style="color: #008000">RƯỢU NG&Acirc;M TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP, DẾ...</span></span> </span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">Xin li&ecirc;n hệ:</span></span></span> </span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #008000"><span style="font-weight: bold">Mrs XU&Acirc;N - 097.487.0000</span><br /> <span style="font-weight: bold">ĐC: 119 TAM TRINH - HO&Agrave;NG MAI- H&Agrave; NỘI.</span></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold">&nbsp;</span></span><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">Lưu &yacute;:</span></span></span></span><br /> </span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #008000"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold"><span style="font-size: x-large">C&Aacute;C BẠN Ở XA KH&Ocirc;NG C&Oacute; ĐIỀU KIỆN TỚI TRANG TRẠI XIN MỜI MUA H</span><span style="font-size: x-large">&Agrave;NG BẰNG H&Igrave;NH THỨC CHUYỂN KHOẢN:</span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #808000"><span style="color: #ff0000; font-weight: bold"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span><span style="text-decoration: underline"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&quot;CHỦ TK: TRẦN THỊ THANH XU&Acirc;N. SỐ TK: 1500205375877.</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"> NG&Acirc;N H&Agrave;NG N&Ocirc;NG NGHIỆP V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG TH&Ocirc;N H&Agrave; NỘI&quot;.</span></span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold"> </span></span></span></p> <span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ CHUYỂN H&Agrave;NG TỚI TAY B&Agrave; CON MỘT C&Aacute;CH AN TO&Agrave;N V&Agrave; ĐẢM BẢO NHANH NHẤT.</span></span></span></span> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><strong>TẮC K&Egrave;</strong> </span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000">c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Gekko gekko, họ Gekkonidac, bộ Lacertilia, lớp Reptilia. N&oacute; l&agrave; một dược liệu qu&iacute; m&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta vẫn quen d&ugrave;ng từ l&acirc;u. Do việc khai th&aacute;c qu&aacute; mức n&ecirc;n số lượng tắc k&egrave; ngo&agrave;i thi&ecirc;n nhi&ecirc;n giảm s&uacute;t nhanh ch&oacute;ng, n&ecirc;n việc nu&ocirc;i n&oacute; để chủ động sử dụng l&agrave; điều cần thiết.<br /> </span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><strong>TẮC K&Egrave;</strong> </span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000">l&agrave; loại dược liệu qu&yacute; hiếm, c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế cao.Tắc k&egrave; hay c&ograve;n gọi l&agrave; ĐẠI B&Iacute;CH HỔ hay C&Aacute;P GIẢI.Theo y học d&acirc;n tộc tắc k&egrave; l&agrave; một vị thuốc bổ c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m giảm mệt mỏi, chữa nhiều chứng ho kho trị, ho ra m&aacute;u, hen suyễn, đ&aacute;i rắt ,đ&aacute;i s&oacute;n, đau xương...tr&aacute;ng dương bổ thận... rất hiệu quả.Trong c&aacute;c b&agrave;i thuốc nam tắc k&egrave; được d&ugrave;ng ng&acirc;m rượu hoặc sấy kh&ocirc; t&aacute;n th&agrave;nh bột để uống.Theo c&aacute;c kết quả ph&acirc;n t&iacute;ch cho thấy th&acirc;n v&agrave; đặc biệt l&agrave; đu&ocirc;i tắc k&egrave; c&oacute; chứa rất nhiều a xit a min v&agrave; c&aacute;c chất b&eacute;o c&oacute; t&aacute;c dụng k&iacute;ch th&iacute;ch sự hoạt động của hệ thần kinh, tăng sức khỏe con người. (Tr&iacute;ch b&agrave;i của KS ĐẶNG TỊNH )<br /> Ngo&agrave;i sử dụng trong y học tắc k&egrave; c&ograve;n được sử dụng l&agrave;m c&aacute;c m&oacute;n ăn bổ dưỡng, rất được c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn ưa chuộng.<br /> Trước đ&acirc;y tắc k&egrave; ngo&agrave;i tự nhi&ecirc;n rất nhiều, nhưng do nhu cầu sử dụng của thị trường nội địa v&agrave; xuất khẩu ng&agrave;y c&agrave;ng cao n&ecirc;n tắc k&egrave; ngo&agrave;i tự nhi&ecirc;n bị săn bắt qu&aacute; mức gần như cạn kiệt . Do thị trường ti&ecirc;u thụ tắc k&egrave; rất phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng, hiện c&ograve;n khan hiếm, để đ&aacute;p ứng một phần nhu cầu của thị trường n&ecirc;n trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; v&agrave; đang cung cấp tắc k&egrave; giống , tắc k&egrave; thịt cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i v&agrave; nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn.</span></span><br /> <br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><strong><span style="color: #99cc00"><img border="0" src="http://img.suckhoedoisong.vn/Images/Uploaded/Share/2010/04/15/2b864001358772n.JPG" /><br /> </span></strong></span></span><br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><strong><span style="color: #99cc00"><span style="text-decoration: underline">1.ĐẶC ĐIỂM:</span></span></strong> </span></span><br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000">H&igrave;nh d&aacute;ng b&ecirc;n ngo&agrave;i tr&ocirc;ng giống như con thạch s&ugrave;ng (thằn lằn) nhưng to v&agrave; d&agrave;i hơn. Th&acirc;n d&agrave;i 15-17cm, đu&ocirc;i d&agrave;i 10-15cm. Đầu h&igrave;nh tam gi&aacute;c nhọn về ph&iacute;a m&otilde;m. Mắt c&oacute; con ngươi thẳng đứng. C&oacute; hai ch&acirc;n trước v&agrave; hai ch&acirc;n sau, mỗi ch&acirc;n c&oacute; 5 ng&oacute;n to&egrave; rộng, mặt dưới ng&oacute;n c&oacute; c&aacute;c n&uacute;t b&aacute;m để con vật dễ leo tr&egrave;o. To&agrave;n th&acirc;n từ đầu đến đu&ocirc;i c&oacute; những vảy nhỏ h&igrave;nh hạt lồi với nhiều m&agrave;u sắc (xanh thẫm, xanh nhạt, v&agrave;ng, đen, đỏ nhạt...). M&agrave;u sắc của con vật thay đổi theo m&agrave;u sắc của m&ocirc;i trường sống để ngụy trang che giấu kẻ th&ugrave; ăn thịt. Đu&ocirc;i tắc k&egrave; được xem l&agrave; phần bổ nhất của con vật. Tắc k&egrave; mất đu&ocirc;i trị gi&aacute; bị giảm hẳn.<br /> </span></span><br /> <strong><span style="color: #99cc00"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #99cc00">2.TẬP T&Iacute;NH V&Agrave; SINH TRƯỞNG:</span></span></span></strong><br /> <span style="color: #000000">Tắc k&egrave; c&oacute; t&ecirc;n trong y học cổ truyền l&agrave; c&aacute;p giới. C&aacute;c v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n Việt Nam, nhiều gia đ&igrave;nh đ&atilde; nu&ocirc;i tắc k&egrave;, n&oacute; ở trong c&aacute;c hốc c&acirc;y, cột nh&agrave; hoặc nằm ở dưới c&aacute;c lớp ng&oacute;i &acirc;m dương.</span><br /> <span style="color: #000000">Tắc k&egrave; hoạt động săn mồi về ban đ&ecirc;m l&agrave; chủ yếu, n&oacute; ăn s&acirc;u bọ, gi&aacute;n, muỗi, ruồi, nhện v&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i bọ c&aacute;nh cứng kh&aacute;c. M&ugrave;a đ&ocirc;ng, khi nhiệt độ xuống dưới 20<sup>o</sup>C th&igrave; tắc k&egrave; ngủ đ&ocirc;ng. M&ugrave;a xu&acirc;n về, thời tiết ấm &aacute;p, những tiếng k&ecirc;u: &ldquo;tắc k&egrave;, tắc k&egrave;&hellip; &egrave;&rdquo; l&agrave; tiếng gọi bạn t&igrave;nh trong m&ugrave;a động dục.</span><br /> <span style="color: #000000">Da tắc k&egrave; c&oacute; nhiều m&agrave;u &oacute;ng &aacute;nh lu&ocirc;n thay đổi theo m&ocirc;i trường với mực đ&iacute;ch ngụy trang để trốn tr&aacute;nh kẻ th&ugrave;. Nếu khi bắt được tắc k&egrave; m&agrave; t&uacute;m lấy đu&ocirc;i n&oacute;, lập tức đu&ocirc;i sẽ đứt l&igrave;a gi&uacute;p cho tắc k&egrave; chạy tho&aacute;t. Tắc k&egrave; cũng giống như con thằn lằn, đứt đu&ocirc;i l&agrave; h&igrave;nh thức tự vệ v&agrave; n&oacute; sẽ t&aacute;i sinh đu&ocirc;i kh&aacute;c. Tắc k&egrave; thuộc họ b&ograve; s&aacute;t nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; nọc độc. </span><br /> <span style="color: #000000">Khi tắc k&egrave; được 6 đến 7 th&aacute;ng tuổi đạt trọng lượng khoảng 80g trở l&ecirc;n th&igrave; bắt đầu đẻ trứng, một th&aacute;ng đẻ một lần mỗi lần đẻ từ 2 đến 5 trứng.Ch&uacute;ng đẻ li&ecirc;n tục trong nhiều năm, trứng b&aacute;m v&agrave;o v&aacute;ch tường hoặc th&acirc;n c&acirc;y sau 2 đến 3 th&aacute;ng th&igrave; nở.<span style="font-family: arial">Tắc k&egrave; con thường sống chung tổ với bố mẹ, ch&uacute;ng chỉ đi t&igrave;m tổ mới khi tổ cũ đ&atilde; qu&aacute; đ&ocirc;ng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span><br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><strong><span style="color: #99cc00">&nbsp;</span></strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size: large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><strong><span style="color: #99cc00"><span style="text-decoration: underline">3.THỨC ĂN:</span></span></strong><br /> Tắc k&egrave; ăn c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng c&ograve;n sống như: dế m&egrave;n, gi&aacute;n, ch&acirc;u chấu, tr&ugrave;n quế, s&acirc;u, mối, nhện...</span></span><br /> <strong><span style="color: #99cc00">&nbsp;</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #99cc00"><span style="text-decoration: underline">4.C&Ocirc;NG DỤNG:</span></span></strong></span></p> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #99cc00"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000">Theo s&aacute;ch: Những c&acirc;y thuốc v&agrave; vị thuốc Việt Nam của GSTS Đỗ Tất Lợi c&oacute; đoạn viết &ldquo;Thịt tắc k&egrave; vị mặn, t&iacute;nh &ocirc;n, c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m giảm mệt mỏi, cơ thể suy nhược, chữa nhiều chứng ho kh&oacute; trị rất hiệu quả, tr&aacute;ng dương bổ thận, tăng cường sinh lực, trẻ em c&ograve;i xương, suy dinh dưỡng, hen suyễn, người gi&agrave; đau lưng, đau khớp...&quot; C&ograve;n theo nhiều s&aacute;ch y học cổ truyền, thịt tắc k&egrave;, rượu v&agrave; thuốc b&agrave;o chế từ con tắc k&egrave; c&oacute; t&aacute;c dụng trợ dương, &iacute;ch &acirc;m, trị ho l&acirc;u, ho ra m&aacute;u. Từ gi&aacute; trị bổ dưỡng đ&oacute; trong d&acirc;n gian nhiều người đ&atilde; coi tắc k&egrave; l&agrave; một con vật qu&yacute; hiếm, người d&ugrave;ng thường xuy&ecirc;n c&oacute; thể n&acirc;ng cao sức khỏe, tăng cường sự dẻo dai. C&aacute;c kết quả ph&acirc;n t&iacute;ch cho thấy th&acirc;n v&agrave; đặc biệt l&agrave; đu&ocirc;i của n&oacute; c&oacute; chứa nhiều ax&iacute;t amin v&agrave; c&aacute;c chất b&eacute;o c&oacute; t&aacute;c động k&iacute;ch th&iacute;ch sự hoạt động của hệ thần kinh, tăng cường sức khoẻ cho con người&hellip;</span></span></span></span></div> <div align="left"><span style="font-size: large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><strong><span style="color: #99cc00"><span style="text-decoration: underline">5.C&Aacute;CH L&Agrave;M CHUỒNG NU&Ocirc;I: <br /> </span></span></strong></span></span></span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000">Trước đ&acirc;y ở nước ta c&oacute; rất nhiều tắc k&egrave;, mỗi năm bẫy bắt tới 2-3 trăm ng&agrave;n con vừa để đ&aacute;p ứng nhu cầu nội ti&ecirc;u vừa để xuất khẩu. Ng&agrave;y nay do bị săn bắn qu&aacute; nhiều đồng thời m&ocirc;i trường sống th&iacute;ch hợp của n&oacute; bị thu hẹp lại n&ecirc;n lượng tắc k&egrave; sống trong tự nhi&ecirc;n bị giảm s&uacute;t mạnh. V&igrave; vậy, người ta đ&atilde; nghĩ ra c&aacute;ch nu&ocirc;i tắc k&egrave; để c&oacute; sản phẩm cung cấp cho thị trường. Căn cứ v&agrave;o tập t&iacute;nh sinh hoạt, đặc biệt l&agrave; tập t&iacute;nh th&iacute;ch sống ở một hang tổ quen thuộc tr&ecirc;n th&acirc;n c&acirc;y, kh&ocirc;ng ưa rời chỗ ở cũ chuyển đến nơi kh&aacute;c n&ecirc;n ta đ&atilde; nu&ocirc;i được tắc k&egrave; trong chuồng nu&ocirc;i theo c&aacute;ch sau đ&acirc;y:</span></span><br /> - Chuồng nu&ocirc;i được qu&acirc;y bằng lưới nilon hoặc lưới sắt mắt c&aacute;o đường k&iacute;nh mắt lưới 0,3cm. K&iacute;ch thước chuồng: D&agrave;i 3m- rộng 2m- cao 2m. <br /> - L&agrave;m cửa cao để người nu&ocirc;i tiện ra v&agrave;o.<br /> - B&ecirc;n trong chuồng đặt v&agrave;i c&acirc;y gỗ hoặc ống tre nứa cho ch&uacute;ng leo tr&egrave;o v&agrave; đẻ trứng. <br /> Sau đ&oacute; ch&uacute;ng ta chon những con tắc k&egrave; khỏe mạnh gần đến độ tuổi sinh sản thả v&agrave;o chuồng để nu&ocirc;i.Chỉ cần cho ch&uacute;ng ăn uống tốt l&agrave; ch&uacute;ng tự sinh sản v&agrave; ph&aacute;t triển rất tốt.<br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><strong><span style="color: #99cc00">&nbsp;</span></strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size: large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><strong><span style="color: #99cc00"><span style="text-decoration: underline">6. PH&Acirc;N BIỆT CON ĐỰC,CON C&Aacute;I:</span></span></strong></span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000">Cầm con tắc k&egrave; ngửa bụng, giữ cho tư thế nằm y&ecirc;n v&agrave; thẳng, xem c&aacute;c dấu hiệu sau:</span></span><br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000">- Con đực gốc đu&ocirc;i phồng to, lỗ huyệt lồi c&oacute; gờ cao, c&ograve;n con c&aacute;i gốc đu&ocirc;i thon, lỗ huyệt l&eacute;p hơn.</span></span><br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000">- Dưới lỗ huyệt c&oacute; hai chấm gọi l&agrave; chấm dưới huyệt. ở con đực chấm dưới huyệt to như hạt gạo, lồi v&agrave; rất đen, c&ograve;n con c&aacute;i mờ v&agrave; l&eacute;p.</span></span><br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000">- D&ugrave;ng ng&oacute;n tay trỏ v&agrave; ng&oacute;n tay c&aacute;i b&oacute;p v&agrave;o chỗ phồng to của gốc đu&ocirc;i, nếu l&agrave; con đực th&igrave; c&oacute; gai giao cấu l&ograve;i ra mầu đỏ thẫm, con c&aacute;i kh&ocirc;ng c&oacute;.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><strong><span style="color: #99cc00"><span style="color: #99cc00"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #99cc00">7.C&Aacute;CH CHẾ BIẾN:</span></span></span></span></strong></span><br /> Tắc k&egrave; sau khi bắt về nếu muốn d&ugrave;ng tươi th&igrave; chặt bỏ đầu v&agrave; bốn b&agrave;n ch&acirc;n. D&ugrave;ng dao khứa dọc sống lưng, lột da, mổ bụng bỏ ruột, chặt th&agrave;nh từng miếng đem ướp gia vị: Nước mắm, gừng tươi rồi đem nấu ch&aacute;o. Hoặc sau khi l&agrave;m thịt tắc k&egrave; xong, rửa sạch để r&aacute;o nước, tẩm nước gừng rồi sấy kh&ocirc;, t&aacute;n th&agrave;nh bột. Bột tắc k&egrave; c&oacute; thể trộn mật ong, l&agrave;m th&agrave;nh vi&ecirc;n để để d&ugrave;ng dần.<br /> Muốn bảo quản tắc k&egrave; được l&acirc;u, nhất l&agrave; tắc k&egrave; thương phẩm, cần chế biến tắc k&egrave; kh&ocirc; như sau: Đặt tắc k&egrave; nằm ngửa tr&ecirc;n một miếng gỗ phẳng, đ&oacute;ng đinh ghim bốn b&agrave;n ch&acirc;n v&agrave;o mặt gỗ, d&ugrave;ng dao sắc rạch một đường từ cổ cho đến đu&ocirc;i, moi bỏ ruột, lau sạch m&aacute;u v&agrave; nhớt. D&ugrave;ng hai que to, một que xi&ecirc;n ngang căng hai ch&acirc;n trước. Que nữa xuy&ecirc;n ngang căng hai ch&acirc;n sau. D&ugrave;ng tiếp hai que ngắn v&agrave; mềm hơn đặt ch&eacute;o trong l&ograve;ng bụng để căng cho phẳng. Cuối c&ugrave;ng d&ugrave;ng một que d&agrave;i xuy&ecirc;n từ đầu xuống tận đu&ocirc;i.<br /> Cắt giấy bản th&agrave;nh từng giải quấn chặt đu&ocirc;i v&agrave;o que để khỏi bị đứt hoặc g&atilde;y, v&igrave; đu&ocirc;i tắc k&egrave; vốn được coi l&agrave; phần qu&yacute; nhất. Sau khi đ&atilde; xử l&iacute; xong đem phơi kh&ocirc; hoặc sấy kh&ocirc;. Dược liệu sau khi đ&atilde; được sấy kh&ocirc; c&oacute; h&igrave;nh dẹt phẳng. Đầu, đu&ocirc;i, ch&acirc;n đều được căng tr&ecirc;n một mặt phẳng. L&uacute;c n&agrave;y, mắt tắc k&egrave; kh&ocirc; l&otilde;m xuống, miệng hơi h&aacute; c&oacute; h&agrave;m răng nhỏ, lưng c&oacute; m&agrave;u đen x&aacute;m, sống lưng nh&ocirc; r&otilde;, to&agrave;n th&acirc;n dược liệu c&oacute; những h&agrave;ng vảy nhỏ&hellip;<br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><span style="color: #99cc00"><span style="text-decoration: underline">&nbsp;</span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><span style="color: #99cc00"><span style="text-decoration: underline"><strong>8. C&Aacute;C M&Oacute;N ĂN V&Agrave; RƯỢU NG&Acirc;M C&Aacute;C LOẠI</strong></span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: large"><em><span style="color: #800080">Dế chi&ecirc;n bột n&egrave;</span></em></span> <span style="font-size: large"><br /> <img border="0" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/101_1273153021.jpg" /><br /> <br /> <em><span style="color: #800080">Dế cuốn thịt ba rọi nướng n&egrave;</span></em><br /> <img border="0" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/102_1273153013.jpg" /><br /> <br /> <em><span style="color: #800080">V&agrave; dế rang muối ớt nữa</span></em><br /> <img border="0" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/103_1273153080.jpg" /></span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><strong>Bổ dưỡng tắc k&egrave; nướng:</strong> </span></span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Muốn c&oacute; m&oacute;n tắc k&egrave; nướng đ&uacute;ng c&aacute;ch, trước hết ta phải chọn những con thật to (khoảng 150gr trở l&ecirc;n), đem cắt đầu, mổ bỏ ruột, chặt bỏ 4 ch&acirc;n, rửa sạch bằng rượu thay v&igrave; nước để thịt kh&ocirc;ng bị tanh. Tốt nhất l&agrave; nướng tắc k&egrave; tr&ecirc;n bếp than hồng. Kinh nghiệm d&acirc;n gian cho biết đu&ocirc;i tắc k&egrave; l&agrave; phần quan trọng nhất, bổ dưỡng nhất n&ecirc;n khi nướng phải ch&uacute; &yacute; đừng cho ch&aacute;y kh&eacute;t, nếu kh&ocirc;ng sẽ mất hết t&aacute;c dụng.</span><br /> <span style="color: #000000">Khi vừa ch&iacute;n v&agrave;ng, thịt tắc k&egrave; sẽ bốc l&ecirc;n một m&ugrave;i thơm lựng, hấp dẫn. Trước khi ăn ta d&ugrave;ng một thanh tre mỏng cạo sạch lớp vảy bị ch&aacute;y kh&eacute;t, sau đ&oacute; d&ugrave;ng tay gỡ từng thớ thịt chấm với muối ti&ecirc;u chanh hoặc x&igrave; dầu.</span><br /> </span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #000000">X&igrave; xụp ch&aacute;o tắc k&egrave;:</span></strong></span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">M&oacute;n kho&aacute;i khẩu thứ hai l&agrave; ch&aacute;o tắc k&egrave;. Ch&aacute;o nấu chung với nấm, củ h&agrave;nh. Tắc k&egrave; sau khi lột da, l&agrave;m sạch, cắt bỏ đầu từ mắt trở l&ecirc;n rồi đem bằm cho thật nhuyễn, xong ướp với ti&ecirc;u, tỏi, h&agrave;nh, nước mắm. Sau đ&oacute; bắc chảo l&ecirc;n x&agrave;o cho đến l&uacute;c ch&iacute;n v&agrave;ng, bốc thơm l&agrave; được. Khi ăn m&uacute;c ch&aacute;o n&oacute;ng ra t&ocirc; rồi cho thịt tắc k&egrave; vừa x&agrave;o ch&iacute;n v&agrave;o vừa thổi vừa ăn, h&uacute;p tới đ&acirc;u ngon ngọt tới đ&oacute;. </span><br /> </span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><strong>Nộm tắc k&egrave;:</strong> </span></span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Tắc k&egrave; x&eacute; phay trộn với bắp chuối rau răm th&igrave; khỏi phải n&oacute;i, thịt vừa thơm ngon như thịt ếch, lại vừa dai vừa mềm như thịt g&agrave;, ăn miễn ch&ecirc;.</span></span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><strong>RƯỢU TẮC K&Egrave;:</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Theo s&aacute;ch cổ th&igrave; tắc k&egrave; l&agrave; vị thuốc qu&iacute; tương đương với nh&acirc;n s&acirc;m. Thường được d&ugrave;ng trong những trường hợp bất lực ở đ&agrave;n &ocirc;ng. Khi d&ugrave;ng phải d&ugrave;ng 1 đ&ocirc;i (một đực một c&aacute;i mới c&ocirc;ng hiệu). Ngo&agrave;i ra tắc k&egrave; c&ograve;n l&agrave; vị thuốc bổ phế, d&ugrave;ng để chữa c&aacute;c chứng ho l&acirc;u ng&agrave;y kh&ocirc;ng hết.</span></span> <span style="font-size: large"><br /> <span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">Phương thuốc:</span> Tắc K&egrave; (1 đực, 1 c&aacute;i) 50g, đảng s&acirc;m 80g, huyết gi&aacute;c 10g, trần b&igrave; 10g, tiểu hồi 10g, đường c&aacute;t 40g, rượu nếp 400 2 l&iacute;t.</span></span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #000000">C&aacute;ch b&agrave;o chế:</span></span><br /> <span style="color: #000000">D&ugrave;ng tươi: Chặt bỏ đầu từ 2 mắt trở l&ecirc;n, bỏ 4 b&agrave;n ch&acirc;n, lột da, mổ bụng, bỏ nội tạng, nướng thật v&agrave;ng thơm, nhớ giữ c&ograve;n đu&ocirc;i.</span><br /> <span style="color: #000000">D&ugrave;ng kh&ocirc;: Mổ bụng, bỏ hết phủ tạng, lau sạch bằng giấy bản tẩm rượu. Đem phơi hay sấy kh&ocirc;. Khi d&ugrave;ng nh&uacute;ng v&agrave;o nước s&ocirc;i, cạo sạch lớp vảy ở lưng, chặt bỏ đầu từ dưới 2 mắt trở l&ecirc;n v&agrave; 4 b&agrave;n ch&acirc;n. Tẩm rượu (hoặc mật ong) nướng cho v&agrave;ng đều. Ng&acirc;m 2 con trong 1 l&iacute;t rượu gạo 40 độ, cho c&aacute;c vị thuốc đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n v&agrave;o,ch&ocirc;n dưới đất 100 ng&agrave;y (b&aacute;ch nhật) để c&acirc;n bằng &acirc;m dương rồi mới đ&agrave;o l&ecirc;n. Sau đ&oacute; lọc bỏ b&atilde;, cho v&agrave;o chai thủy tinh, đậy n&uacute;t k&iacute;n</span><br /> <span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">C&aacute;ch d&ugrave;ng:</span>Mỗi lần uống 1 ly nhỏ (30ml). Ng&agrave;y 3 lần trước bữa ăn.</span><br /> <span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">C&ocirc;ng dụng</span>: Bổ phế, b&igrave;nh suyễn, bổ thận tr&aacute;ng dương.</span><br /> <span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">Chủ trị</span>: Thận dương suy k&eacute;m, đau lưng mỏi gối, tiểu đ&ecirc;m, hen suyễn (thể hư h&agrave;n).</span></span></div> <p style="text-align: center"><span style="font-size: large"><strong>RƯỢU DẾ:</strong></span></p> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="text-decoration: underline">C&aacute;ch l&agrave;m</span>: Dế cho nhịn ăn 2 ng&agrave;y cho sạch ruột ng&acirc;m với một &iacute;t rượu 40 độ C khoảng 20 ph&uacute;t rồi vớt ch&uacute;ng sang b&igrave;nh ng&acirc;m với1 l&iacute;t rượu 40 độ khoảng 200g dế.Ng&acirc;m sau khoảng 1 tuần l&agrave; uống được.Rất thơm ngon bổ dưỡng.<strong><span style="color: #000000">&nbsp;</span></strong></span></div> <div align="center"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #000000">RƯỢU RẾT:<br /> </span></strong></span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Con rết c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; ng&ocirc; c&ocirc;ng, thi&ecirc;n long, b&aacute;ch t&uacute;c, b&aacute;ch cước. Ch&uacute;ng sống ở dưới những kh&uacute;c gỗ mục, c&aacute;c h&ograve;n đ&aacute;, m&aacute;i nh&agrave; mục n&aacute;t. Con rết c&oacute; 2 chất độc gần giống nọc ong, c&oacute; t&iacute;nh ph&aacute; huyết.</span><br /> <span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">Theo Đ&ocirc;ng y </span>: con rết vị cay, t&iacute;nh &ocirc;n, c&oacute; độc, v&agrave;o kinh can. T&aacute;c dụng khử phong, trấn kinh, giải độc rắn cắn. D&ugrave;ng rượu rết b&ocirc;i l&ecirc;n mụn nhọt c&oacute; t&aacute;c dụng ti&ecirc;u nhọt, trừ vi&ecirc;m. Rượu rết xoa b&oacute;p khi bị đau nhức sẽ đỡ rất nhanh.</span><br /> </span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><strong>RƯỢU BỌ CẠP:</strong></span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large">C&aacute;ch l&agrave;m: Rửa sạch bằng c&aacute;ch ng&acirc;m khoảng 20 con bọ cạp với một &iacute;t rượu đậu khoảng 20 ph&uacute;t, sau đ&oacute; gắp bọ cạp sang b&igrave;nh ng&acirc;m c&oacute; chứa 1 lit rượu 40 độ. Đ&atilde; c&oacute; rất nhiều kh&aacute;ch mua khen mở ra thất thơm, uống rất đậm đ&agrave;. <span style="color: #000000">C&ocirc;ng dụng: Động kinh, người co quắp, bị cấm khẩu miệng m&eacute;o, b&aacute;n th&acirc;n bất toại, thi&ecirc;n đầu thống, tr&agrave;ng nhạc, ung nhọt vỡ mủ. </span></span></p> <p style="text-align: center" class="p_last"><span style="font-size: large">TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N CH&Uacute;C B&Agrave; CON TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG!</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div align="center"><img border="0" hspace="5" vspace="5" alt="B&Aacute;N TẮC K&Egrave; ,BỌ CẠP, DẾ M&Egrave;N (TẠI MIỀN BẮC) VTV2." src="http://muabanraovat.com/images/picture/tac-ke-bo-cap-de-men-%283027590%29.jpg" /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANG TRẠI CON TRÙNG THANH XUÂN
- Địa chỉ: THÔN HÓP, XÃ MỸ PHÚC, HUYỆN MỸ LỘC, NAM ĐỊNH
- Điện thoại: 097 487 0000 - Fax: 0945 370 300
- email: SIMVIETTELSODEP@GMAIL.COM
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH