• Bán than theo tiêu chuấn quốc gia dùng lam chất đốt cho nông nghiệp

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 28/8/12

  1. cucxanhnd Guest

   <p align="justify" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: small">Sản phẩm của C&ocirc;ng ty chủ yếu l&agrave; than Antraxit (Anthracite) c&oacute; chất lượng theo ti&ecirc;u chuẩn ViệtNam&nbsp;phục vụ cho c&aacute;c ng&agrave;nh kinh tế quốc d&acirc;n v&agrave; xuất khẩu. Sản phẩm than của C&ocirc;ng ty đ&atilde; được Giải thưởng chất lượng khải&nbsp;&nbsp;ho&agrave;n m&ocirc;n Ch&acirc;u &acirc;u năm 1997 do Ban tổ chức chất lượng thế giới c&oacute; trụ sở tại Madrit cấp, Giải thưởng Sao v&agrave;ng Đất Việt năm 2004, c&uacute;p v&agrave;ng thương hiệu năm 2005. Chất lượng sản phẩm ch&iacute;nh của c&ocirc;ng ty như sau: ti&ecirc;u chuẩn Việt Nam&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">TCVN - 1790:1999.<br /> <br /> </span></span></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; color: #800000">Than cục<br /> <img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/06/11/436309/201206182139_13076852284._than_cuc_4a.jpg" />&nbsp;<br /> <br /> </span></strong></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-large">&nbsp;</span>2a&nbsp;&nbsp;HG Ak ( 6,8 - 8,0 % )<br /> <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: small">&nbsp;</span>2b<sub style="margin: 0px; padding: 0px">4&nbsp;&nbsp;</sub>cục<sub style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;&nbsp;</sub>x&ocirc; HG Ak ( 8,01 - 13,0 % )<br /> &nbsp;&nbsp;3a&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HG Ak ( 3,01 - 5,0 % )<br /> &nbsp;&nbsp;4a&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HG Ak ( 4,01 -&nbsp;&nbsp;6,0 % )<br /> <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: small">&nbsp;4b&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HG Ak ( 6,01 - 12,0 % )</span><br /> <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: small">&nbsp;</span>5a&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HG Ak&nbsp;&nbsp;( 5,0&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 7,0 % )<br /> <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: small">&nbsp;5b&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HG Ak ( 7,01 - 12,0 )<br /> </span></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: small"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; color: #800000">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><font size="3"><strong>R&acirc;́t mong được sự quan t&acirc;m của Qu&yacute; Kh&aacute;ch. <br /></strong></font></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><font size="3"><strong>Mọi chi ti&ecirc;́t v&ecirc;̀ gi&aacute; cả, sản ph&acirc;̉m, dịch vụ xin li&ecirc;n h&ecirc;̣ :Mr Tu&acirc;n :0982.490.374</strong></font></p> <p><font size="3"><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH X&Acirc;Y DỰNG V&Agrave; ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH TU&Acirc;N<br /> H&agrave; Nội:<br /> Số 22 ,ng&otilde; 12,Th&ocirc;n Trung Vă, X&atilde; Trung Văn, Huyện Từ Li&ecirc;m, Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội</strong></font></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: la cuc
   - Địa chỉ: hà nội
   - Điện thoại: 0982490374 - Fax:
   - email: cucxanhnd@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...