BÁN THỊT HEO RỪNG ĂN TẾT 2013 0903 926 912

#1
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; color: lime">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;TRANG TRẠI HEO RỪNG</span></em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; color: lime">&nbsp;MINH PH&Aacute;T &nbsp;</span></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; color: lime">HỒ CH&Iacute; MINH</span></em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; color: lime">&nbsp;</span></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime"><br /></span></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; color: lime">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =========================</span></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime"><br /><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma">- Trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;chuy&ecirc;n cung cấp heo rừng giống v&agrave; heo rừng thịt .</span></em></span></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime"><br /></span></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; color: lime">- Heo rừng Th&aacute;i Lan v&agrave; Heo rừng Việt Nam,&nbsp;đủ loại,&nbsp; với giấy tờ hợp lệ .</span></em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime"><br /></span></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; color: lime">- Cung cấp t&agrave;i liệu kỹ thuật miễn ph&iacute;.&nbsp;</span></em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime"><br /></span></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; color: lime">- Tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua hoặc tham quan xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ&nbsp; :</span></em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime"><br /></span></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; color: lime">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Địa chỉ: A12/22A1 Đường Bao X&oacute;m Hố - Ấp 1 - X&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n - Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh - TP.HCM</span></em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime"><br /></span></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; color: lime">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại : 22 438 329 .</span></em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime"><br /></span></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; color: lime">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime">&nbsp;: 38 410 585&nbsp;</span></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime"><br /></span></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; color: lime">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:thaotri_ltd@yahoo.com"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: lime; text-decoration: none">thaotri_ltd@yahoo.com</span></a></span></em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime"><br /></span></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma; color: lime">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Anh Lễ : 090 3 926 912 &ndash; Anh B&igrave;nh : 090 7 471 999&nbsp;</span></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime"><br /><br /><br /></span></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; color: lime">CẦN MUA HEO RỪNG THỊT TH&Aacute;I LAN , VIỆT NAM&nbsp; SỐ LƯỢNG LỚN , HEO THỊT TRỌNG LƯỢNG TỪ 35 KG ĐẾN 100 KG, MUA ỔN ĐỊNH L&Acirc;U D&Agrave;I, NHẬN BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM C&Aacute;C TỔ CHỨC, C&Aacute; NH&Acirc;N TẠI TP.HCM V&Agrave; C&Aacute;C TỈNH L&Acirc;N CẬN&hellip; VỚI GI&Aacute; SỈ ( KH&Ocirc;NG MUA HEO RỪNG LAI HEO MỌI ) , MUA TẬN NƠI CHĂN NU&Ocirc; I, KH&Ocirc;NG MUA QUA TRUNG GIAN , DT : 090 3 926 912</span></em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 22pt; font-family: Tahoma; color: #3366ff"><br /></span></em></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: black"><br /></span><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: red">NHẬN CUNG CẤP HEO RỪNG GIỐNG CHẤT LƯỢNG &ndash; K&Yacute; HỢP ĐỒNG BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM TO&Agrave;N BỘ SAU KHI CHĂN NU&Ocirc;I &nbsp;THEO THỜI GI&Aacute; CHO B&Agrave; CON&nbsp;</span></strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: red"><br /><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma">HIỆN TRẠI ĐANG CẦN NGUỒN CUNG CẤP HEO THỊT SỐ LƯỢNG LỚN . B&Agrave; CON HỘ CHĂN NU&Ocirc;I N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI&nbsp; 090 3 926 912 GẶP LỄ &nbsp;HOẶC GỞI &nbsp;H&Igrave;NH V&Agrave; TRAO ĐỔI GI&Aacute; CẢ MỚI NHẤT , HỢP L&Yacute; NHẤT</span></strong></em></span></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: black">&nbsp;</span></strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: black"><br /><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma">&nbsp;Emai :&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:thaotri_ltd@yahoo.com"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none">thaotri_ltd@yahoo.com</span></a></span></strong></em><br /></span></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; color: blue">( kh&ocirc;ng thu mua heo mọi v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng từ miền trung th&ocirc;ng cảm v&igrave; xa qu&aacute; bắt heo về n&oacute; mệt , chi ph&iacute; vận chuyển cao )</span></em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: blue"><br /></span></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; color: blue">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn &amp; tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o &hellip; hợp t&aacute;c</span></em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: blue"><br /></span></em></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /><br /></span></span></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: heorungcanlaco
- Địa chỉ: A 12 / 22 A 1 Ap 1 - XA Tan Kien - Binh Chanh
- Điện thoại: 0903 926 912 - Fax:
- email: thaotri_ltd@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH