BÁN THỊT HEO RỪNG ĐÓN XUÂN 2012

#1
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; TRẠI HEO B&Igrave;NH KH&Aacute;NH 1 TH&Agrave;NH PHỐ HỒ CH&Iacute; MINH<br /></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; B&Aacute;N THỊT HEO RỪNG Đ&Oacute;N XU&Acirc;N NH&Acirc;M TH&Igrave;N 2012&nbsp;</p><p>TRẠI HEO CH&Uacute;NG T&Ocirc;I B&Aacute;N HEO RỪNG THỊT 95000Đ/K&Yacute; HƠI</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; HEO GIỐNG 1500000/1CẶP</p><p>TRẠI HEO NĂM NAY Đ&Atilde; C&Oacute; LOẠI HEO (R1) GIỐNG LAI TẠO VỚI HEO B&Ograve; ĐỂ PHỤC VỤ NGƯỜI NU&Ocirc;I CHUỒNG LOẠI HEO N&Agrave;Y C&Oacute; SỨC ĐỀ KH&Aacute;NG TỐT,THỨC ĂN CHỈ RAU CỦ C&Acirc;Y CHUỐI B&Egrave;O T&Acirc;Y&nbsp; ,KH&Ocirc;NG THUỐC KH&Ocirc;NG THỨC ĂN C&Ocirc;NG NGHIỆP ,HEO PH&Aacute;T TRIỂN THỊT 06 TH&Aacute;NG TĂNG TRỌNG TỪ 80KG ĐẾN 85/KG CON ,DO VẬY TRẠI HEO CH&Uacute;NG T&Ocirc;I GỌI L&Agrave; HEO (BA SẠCH) THỊT B&Aacute;N 75NG&Agrave;N ĐỒNG /KG</p><p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; TRẠI HEO B&Igrave;NH KH&Aacute;NH 1 K&Iacute;NH CH&Uacute;C KH&Aacute;CH H&Agrave;NG NĂM MỚI THẮNG LỢI MỚI.</p><p>MỌI TH&Ocirc;NG TIN LI&Ecirc;N HỆ THẦY GI&Aacute;O HO&Agrave;NG&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 01632514765 <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN VĂN HOÀNG
- Địa chỉ: 225ngô tất tố p22 q bình thạnh
- Điện thoại: 01632514765 - Fax:
- email: email@catluongq7.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH