• Bán Thỏ giống thỏ thịt

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 15/3/12

  1. lequangphuongth Nhà nông nghiệp dư

   <div><br /></div><div><p class="MsoNormal">T<span style="font-family: Arial">ạ</span>i Thanh H&oacute;a. B&aacute;n th<span style="font-family: Arial">ỏ</span> gi<span style="font-family: Arial">ố</span>ng v&agrave; th<span style="font-family: Arial">ỏ</span> th<span style="font-family: Arial">ị</span>t.Gi<span style="font-family: Arial">ố</span>ng th<span style="font-family: Arial">ỏ</span> Ph&aacute;p v&agrave; Newzealand thu<span style="font-family: Arial">ầ</span>n ch<span style="font-family: Arial">ủ</span>ng. H<span style="font-family: Arial">ướ</span>ng d<span style="font-family: Arial">ẫ</span>n k<span style="font-family: Arial">ỹ</span> thu<span style="font-family: Arial">ậ</span>t nu&ocirc;i <span style="font-family: Arial">đạ</span>t hi<span style="font-family: Arial">ệ</span>u qu<span style="font-family: Arial">ả</span> kinh t<span style="font-family: Arial">ế</span> cao theo h<span style="font-family: Arial">ướ</span>ng nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghi<span style="font-family: Arial">ệ</span>p ho<span style="font-family: Arial">ặ</span>c nu&ocirc;i t<span style="font-family: Arial">ậ</span>n d<span style="font-family: Arial">ụ</span>ng th<span style="font-family: Arial">ứ</span>c <span style="font-family: Arial">ă</span>n rau c&aacute;m .Th<span style="font-family: Arial">ỏ</span> th<span style="font-family: Arial">ị</span>t theo gi&aacute; th<span style="font-family: Arial">ị</span> tr<span style="font-family: Arial">ườ</span>ng v&agrave; <span style="font-family: Arial">đị</span>a <span style="font-family: Arial">đ</span>i<span style="font-family: Arial">ể</span>m giao h&agrave;ng. Th<span style="font-family: Arial">ỏ</span> gi<span style="font-family: Arial">ố</span>ng tr<span style="font-family: Arial">ướ</span>c khi xu<span style="font-family: Arial">ấ</span>t chu<span style="font-family: Arial">ồ</span>ng s<span style="font-family: Arial">ẽ</span> <span style="font-family: Arial">đượ</span>c ti&ecirc;m ph&ograve;ng d<span style="font-family: Arial">ị</span>ch b<span style="font-family: Arial">ệ</span>nh b<span style="font-family: Arial">ạ</span>i huy<span style="font-family: Arial">ế</span>t. Gi&aacute; th<span style="font-family: Arial">ỏ</span> gi<span style="font-family: Arial">ố</span>ng theo 4 c<span style="font-family: Arial">ấ</span>p <span style="font-family: Arial">độ</span> : </p> <p class="MsoNormal">&nbsp;-Th<span style="font-family: Arial">ỏ</span> m<span style="font-family: Arial">ớ</span>i cai s<span style="font-family: Arial">ữ</span>a <span style="font-family: Arial">ở</span> <span style="font-family: Arial">độ</span> tu<span style="font-family: Arial">ổ</span>i 40 -45 ng&agrave;y c&oacute; tr<span style="font-family: Arial">ọ</span>ng l<span style="font-family: Arial">ượ</span>ng o,6-0,7kg, b&aacute;n gi&aacute; : 120 000<span style="font-family: Arial">đ</span>/kg</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;- Th<span style="font-family: Arial">ỏ</span> h<span style="font-family: Arial">ậ</span>u b<span style="font-family: Arial">ị</span> 2-3 th&aacute;ng tu<span style="font-family: Arial">ổ</span>i c&oacute; tr<span style="font-family: Arial">ọ</span>ng l<span style="font-family: Arial">ượ</span>ng 1,5- 2,0kg, b&aacute;n gi&aacute; : 100 000<span style="font-family: Arial">đ</span>/kg </p> <p class="MsoNormal">&nbsp;- Th<span style="font-family: Arial">ỏ</span> <span style="font-family: Arial">đ</span>&atilde; th&agrave;nh th<span style="font-family: Arial">ụ</span>c sinh s<span style="font-family: Arial">ả</span>n, c&acirc;n n<span style="font-family: Arial">ặ</span>ng 2,8 -3.2kg/1con, mua v<span style="font-family: Arial">ề</span> ph<span style="font-family: Arial">ố</span>i gi<span style="font-family: Arial">ố</span>ng <span style="font-family: Arial">đượ</span>c ngay, <span style="font-family: Arial">đ</span>&atilde; <span style="font-family: Arial">đượ</span>c ti&ecirc;m ph&ograve;ng d<span style="font-family: Arial">ị</span>ch v&agrave; mi<span style="font-family: Arial">ễ</span>n d<span style="font-family: Arial">ị</span>ch t<span style="font-family: Arial">ậ</span>p nhi<span style="font-family: Arial">ễ</span>m m<span style="font-family: Arial">ộ</span>t s<span style="font-family: Arial">ố</span> b<span style="font-family: Arial">ệ</span>nh th<span style="font-family: Arial">ườ</span>ng g<span style="font-family: Arial">ặ</span>p... Gi&aacute; b&aacute;n l&agrave; : 130 000<span style="font-family: Arial">đ</span>/kg</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;- Th<span style="font-family: Arial">ỏ</span> m<span style="font-family: Arial">ẹ</span> <span style="font-family: Arial">đ</span>ang sinh s<span style="font-family: Arial">ả</span>n, <span style="font-family: Arial">độ</span> tu<span style="font-family: Arial">ổ</span>i 1 n<span style="font-family: Arial">ă</span>m r<span style="font-family: Arial">ưỡ</span>i, <span style="font-family: Arial">đ</span>&atilde; <span style="font-family: Arial">đẻ</span> 3-6 l<span style="font-family: Arial">ứ</span>a <span style="font-family: Arial">đ</span>&atilde; qua ch<span style="font-family: Arial">ọ</span>n l<span style="font-family: Arial">ọ</span>c... b&aacute;n gi&aacute; tho<span style="font-family: Arial">ả</span> thu<span style="font-family: Arial">ậ</span>n .</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;Li&ecirc;n h<span style="font-family: Arial">ệ</span> : 0986 861 739 ; 0373 833 858</p></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: xuanletho
   - Địa chỉ: Thanh Hóa
   - Điện thoại: 0986861739 - Fax:
   - email: Xuanletho@rocketmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...