• Bán thuốc thú y, thủy sản

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 10/9/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN HỮU HUY
   - Địa chỉ: 341 ĐIỆN BIÊN PHỦ, Q. 3
   - Tel, Fax: 08-3824 6058 ::: FaX 08-3824 6075
   - email:
   ================================

   <div align="left"><table width="100%" align="left" id="table12949" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p align="center"><font size="4"><strong>C&Ocirc;NG TY CP C&Aacute;T PH&Ugrave; SA CHUY&Ecirc;N SẢN XUẤT V&Agrave; PH&Acirc;N PHỐI C&Aacute;C LOẠI THUỐC TH&Uacute;&nbsp;Y C&Oacute; NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC MANG LẠI HIỆU QUẢ CAO, AN TO&Agrave;N TR&Ecirc;N VẬT NU&Ocirc;I. HIỆN CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; C&Aacute;C&nbsp;SẢN PHẨM HỖ TRỢ&nbsp;ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ C&Aacute;C BỆN HEO TAI XANH, VI RUT TREN G&Agrave;, VỊT.</strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>WWW. CATPHUSA.COM</strong></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>LH:&nbsp;A.HUY 0913 108 364&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><font size="4"></font></p><p align="center"><font size="4"><strong>Hesozym</strong></font></p></td></tr><tr><td><font size="4"><strong>&nbsp;</strong></font></td></tr><tr><td><font size="4"><strong>T&ecirc;n sản phẩm : Hesozym</strong></font></td></tr><tr><td><font size="4"><strong>&nbsp;</strong></font></td></tr><tr><td><font size="4"><strong>M&atilde; h&agrave;ng : DM0201001</strong></font></td></tr><tr><td><font size="4"><strong>&nbsp;</strong></font></td></tr><tr><td><font size="4"><strong>Gi&aacute; : <font color="#ff0000">0 VNĐ </font></strong></font></td></tr><tr><td><font size="4"><strong>&nbsp;</strong></font></td></tr><tr><td><font size="4"><strong>Th&ocirc;ng tin chi tiết&nbsp; : </strong></font></td></tr><tr><td><div class="MsoNormal"><br /><p><p><font size="4"></font></p><p><font size="4"><strong>&nbsp;</strong></font></p><u><font size="4"><strong>Th&agrave;nh phần:<br /></strong></font></u><u><p><font size="4"></font></p></u><div class="MsoNormal"><font size="4"></font></div><div class="MsoNormal"><font size="4"><strong>Trong 100g Hesozym c&oacute; men tan khuẩn Lysozyme 2.000.000 UI v&agrave; t&aacute; dược vừa đủ.<br /></strong></font></div><p><font size="4"><strong>&nbsp;</strong></font></p><u><font size="4"><strong>C&ocirc;ng dụng:<br /></strong></font></u><u><p><font size="4"></font></p></u><div class="MsoNormal"><font size="4"></font></div><div class="MsoNormal"><font size="4"><strong>- Hesozym c&oacute; t&aacute;c dụng kh&aacute;ng vi&ecirc;m, s&aacute;t khuẩn, kh&aacute;ng vi r&uacute;t, tăng <br /></strong></font></div><font size="4"><strong>&nbsp; cường khả năng miễn dịch của cơ thể gia s&uacute;c.<br /></strong></font><font size="4"><strong>- Tăng cường hiệu quả của kh&aacute;ng sinh khi kết hợp trong ph&ograve;ng v&agrave; <br /></strong></font><font size="4"><strong>&nbsp;&nbsp; trị bệnh.<br /></strong></font><font size="4"><strong>- Gi&uacute;p tăng tỉ lệ ti&ecirc;u h&oacute;a thức ăn th&uacute;c đẩy tăng trưởng.<br /></strong></font><font size="4"><strong>- Gi&uacute;p heo n&aacute;i hồi phục nhanh ch&oacute;ng sau khi sinh, ngăn ngừa <br /></strong></font><font size="4"><strong>&nbsp;&nbsp; vi&ecirc;m v&uacute;, vi&ecirc;m tử cung.<br /></strong></font><p><font size="4"><strong>&nbsp;</strong></font></p><u><font size="4"><strong>Hướng dẫn sử dụng:<br /></strong></font></u><p><font size="4"><strong>&nbsp;</strong></font></p><font size="4"><strong>- Trộn 100g Hesozym cho 100kg thức ăn.<br /></strong></font><font size="4"><strong>- Trị bệnh tăng liều gấp đ&ocirc;i.<br /></strong></font><font size="4"><strong>- Sử dụng thường xuy&ecirc;n cho heo con, heo thịt v&agrave; heo n&aacute;i.<br /></strong></font><p><font size="4"><strong>&nbsp;</strong></font></p><u><font size="4"><strong>Bảo quản:<br /></strong></font></u><u><p><font size="4"></font></p></u><div class="MsoNormal"><font size="4"></font></div><div class="MsoNormal"><font size="4"><strong>Để nơi kh&ocirc; r&aacute;o, tr&aacute;nh hơi n&oacute;ng, d&ugrave;ng ngay v&agrave; d&ugrave;ng hết khi đ&atilde; mở bao.<br /></strong></font></div><p><font size="4"><strong>&nbsp;</strong></font></p><u><font size="4"><strong>Bao b&igrave;: <br /></strong></font></u><p><font size="4"><strong>&nbsp;</strong></font></p><font size="4"><strong>50g, 100g, 1kg, 5kg. Bao bì bằng túi nh&ocirc;m.<br /></strong></font></p></div></td></tr></tbody></table></div>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...