Bán thuỷ hải sản cấp đông Các loại....

cuongseafood

Lữ khách
#1
DNTN CHÂU LONG : Bán Cá Nục Suôn Xanh , Cá Ồ Cấp đông ( Xếp khuôn Block )

Cá Nục suôn xanh nguyên con size : 7-8 ; 8-9 ; 9-10 ; 10-12 Con/Kg. Hàng xếp khuôn Block

Cá Ồ nguyên con size : 4-6 Con/Kg. Hàng xếp khuôn Block

Cá Cờ Gòn, Cờ Lá, Cờ Kiếm - Cắt đầu móc ruột lấy sạch gân máu cấp đông nguyên con - bao gồm các loại size....

( Hàng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu )

Quý Đơn vị và Cá nhân nào có nhu cầu mua hàng, vui lòng liên hệ A. Cường ĐT liên lạc : 0989 158709 - 0914 274786
 

Last edited:

cuongseafood

Lữ khách
#2
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none">C&aacute; Nục su&ocirc;n xanh nguy&ecirc;n con size : 7-8 ; 8-9 ; 9-10 ; 10-12 Con/Kg. H&agrave;ng xếp khu&ocirc;n Block 10kg<br /><br />C&aacute; Ồ nguy&ecirc;n con&nbsp;size: 4-6 Con/Kg. H&agrave;ng xếp khu&ocirc;n Block 10kg</div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none">C&aacute; Nục Gai đỏ đu&ocirc;i nguy&ecirc;n con size : 10 -15 ; 15-20 ; 20 -25 Con/Kg. Cấp đ&ocirc;ng Block khu&ocirc;n 10kg</div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none">V&agrave; c&aacute;c loại c&aacute; Nục kh&aacute;c....</div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><br />C&aacute; Cờ G&ograve;n, Cờ L&aacute;, Cờ Kiếm -&nbsp;Cắt đầu&nbsp;, lấy sạch nội tạng v&agrave; g&acirc;n m&aacute;u, cấp đ&ocirc;ng nguy&ecirc;n con - Bao gồm c&aacute;c loại size.. <br /><br />( H&agrave;ng đạt ti&ecirc;u chuẩn xuất khẩu )<br /><br />Qu&yacute; Đơn vị v&agrave; C&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu đặt v&agrave; mua h&agrave;ng, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ A. Cường ĐT li&ecirc;n lạc : 0989 158709 - 0914 274786</div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none">( DN Chế biến&nbsp;Hải Sản Ch&acirc;u Long - TP Nha Trang - Kh&aacute;nh Ho&agrave; )<br /><br /><br /><br />Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/101182-Can-ban-Ca-Nuc-Suon-Xanh-Ca-O-Cap-dong-Xep-khuon-Block-#ixzz21H9afNEC">http://agriviet.com/home/threads/101182-Can-ban-Ca-Nuc-Suon-Xanh-Ca-O-Cap-dong-Xep-khuon-Block-#ixzz21H9afNEC</a></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DN TN CHÂU LONG
b]- Địa chỉ: 117B Lý Nam Đế Phước Long Nha Trang
- Điện thoại: 0989 158709 - 0914 274786 - Fax:
- email: cuongseafood@yahoo.com.vn
 
Last edited:

ANC

Thành viên mới
#3
Kekeke chào bác Cường. Hôm nay đã vào đây chào hàng rồi đó hả. Chúc bác mua may bán đắt nhé.
 

ANC

Thành viên mới
#5
Bác coi thử có làm được cá yellowfin tuna nguyên con size 10kg-up (đến 60kg) thì báo nhé.
 

cuongseafood

Lữ khách
#7
Cung cấp cá ngừ sọc Dưa, Chù.... các loại.
 

#11


--------

20120726_125032.jpg:20120726_124212.jpg:20120726_124435.jpg:20120726_124631.jpg:20120726_125045.jpg:

20120726_125032.jpg:20120726_124212.jpg:20120726_124435.jpg:20120726_124631.jpg:20120726_125045.jpg


--------

20120726_123916.jpg:20120726_124212.jpg:20120726_124435.jpg:20120726_124631.jpg
 
Last edited:
#15
DN CHẾ BIẾN HẢI SẢN CHÂU LONG : Chế biến, Cấp Đông và Mua bán các mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu...