Bán thủy hải sản tại HCM

#1
<h1>B&aacute;n thủy hải sản tại HCM</h1> <p><strong><font size="4">T&igrave;m đại l&yacute; ti&ecirc;u thụ, ph&acirc;n phối thủy sản, hải sản; bếp ăn c&ocirc;ng nghệp, c&aacute;c qu&aacute;n ăn, qu&aacute;n nhậu, nh&agrave; h&agrave;ng tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (S&agrave;i G&ograve;n)</font></strong></p> <p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; cung cấp c&aacute;c lo&agrave;i thủy hải sản nước ngọt v&agrave; nước mặn cho c&aacute;c đại l&yacute;, cửa h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn, c&aacute;c chợ đầu mối, vựa c&aacute;, vựa cua, vựa t&ocirc;m, vựa kh&ocirc;, bếp ăn c&ocirc;ng nghiệp, qu&aacute;n ăn, qu&aacute;n nhậu, nh&agrave; h&agrave;ng tại S&agrave;i G&ograve;n. Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp: </p> <ul> <li>B&aacute;n c&aacute;c lo&agrave;i thủy hải sản nước ngọt: t&ocirc;m s&uacute;, c&aacute; đồng, c&aacute; r&ocirc;, c&aacute; r&ocirc; phi, c&aacute; tra, c&aacute; chim, c&aacute; ch&eacute;p, c&aacute; ch&igrave;nh, lươn, lịch, ếch, rắn, ốc đồng (ốc bươu, ốc đắng, ốc gạo, ốc l&aacute;c...), ...</li> <li>B&aacute;n c&aacute;c lo&agrave;i thủy hải sản nước mặn: ốc biển (ốc v&uacute; n&agrave;ng, ốc hương, ốc v&ograve;i voi, phi phi, ngh&ecirc;u, s&ograve; huyết, chep ch&eacute;p, ...), con ruốc, t&ocirc;m h&ugrave;m, t&ocirc;m biển, cua biển, c&aacute; biển (c&aacute; hố, c&aacute; thu, c&aacute; ngừ, c&aacute; b&oacute;p, c&aacute; lưỡi tr&acirc;u, c&aacute; lưỡi b&uacute;a, c&aacute; lưỡi b&ograve;, c&aacute; ngựa, ....</li></ul> <p>C&aacute;c đơn vị c&aacute; nh&acirc;n, c&ocirc;ng ty, <strong>c&aacute;c đại l&yacute;, cửa h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn, c&aacute;c chợ đầu mối, vựa c&aacute;, vựa cua, vựa t&ocirc;m, vựa kh&ocirc;, bếp ăn c&ocirc;ng nghiệp, qu&aacute;n ăn, qu&aacute;n nhậu, nh&agrave; h&agrave;ng</strong> c&oacute; nhu cầu mua, vui l&ograve;ng gửi email đến <a href="mailto:dangquocbuu@gmail.com">dangquocbuu@gmail.com</a></p> <p>hay DT 0 98 92 38 0 78</p> <p>Rất mong được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng qu&yacute; vị</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dang Quoc Buu
- Địa chỉ: Dong Thap
- Điện thoại: 0989238078 - Fax:
- email: dangquocbuu@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH