Bán trang trại 10.000m2 nuôi rắn, baba, kỳ đà gá shock 990trệu

  • Thread starter mikenguyen
  • Ngày gửi
M

mikenguyen

Guest
#1
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><p>Do điều kiện chuyển v&agrave;o Nam, gia đ&igrave;nh t&ocirc;i đang cần b&aacute;n gấp trang trại c&oacute; tổng diện t&iacute;ch gần 10.000m2 bao gồm:</p><p>1. Nh&agrave; nu&ocirc;i 600m2 khu nu&ocirc;i rắn tập trung, chuồng đơn, chuồng tập trung thiết kế ph&ugrave; hợp nu&ocirc;i rắn r&aacute;o tr&acirc;u v&agrave; rắn hổ ph&igrave;. c&oacute; thể nu&ocirc;i 2 tấn rắn.</p><p>2. Hai d&atilde;y chuồng thiết kế nu&ocirc;i kỳ đ&agrave; bao gồm 150 chuồng, c&oacute; thể nu&ocirc;i 2 tấn kỳ đ&agrave; giống.</p><p>3. Ao c&aacute; rộng 1500m2.</p><p>4. Nh&agrave; ở, 2 nh&agrave; kho, 1 nh&agrave; bảo vệ.</p><p>C&ograve;n lại l&agrave; ruộng v&agrave; vườn. Do điều kiện kh&ocirc;ng c&oacute; người quản l&yacute;, n&ecirc;n gia đ&igrave;nh muốn b&aacute;n gấp. Cơ sở hạ tầng đầy đủ, xe tải v&agrave;o tận nơi, hệ thống điện 2 v&agrave; 3 pha ri&ecirc;ng biệt cho sinh hoạt v&agrave; trang trại. Đ&atilde; lắpđặt nước m&aacute;y. Đất c&oacute; b&igrave;a đỏ trang trại, nằm trogn khu quiu hoạch trang trại g&agrave; tại Huyện Vĩnh Bảo, th&agrave;nh p&ocirc;ố Hải Ph&ograve;ng. </p><p>Trng trại rất ph&ugrave; hợp với nu&ocirc;i nhốt sinh sản rắn, ba ba v&agrave; kỳ đ&agrave;. Đồng thời c&oacute; thể cải tạo lại th&agrave;nh trang trại nu&ocirc;i g&agrave; lạnh 6000 con ( v&igrave; trước đ&acirc;y l&agrave; trang trai nu&ocirc;i g&agrave;)</p><p>&nbsp;Gi&aacute; b&aacute;n 990tr. Li&ecirc;n hệ trực tiếp: 0918749559</p><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: mikenguyen
- Địa chỉ: Hải Phòng
- Điện thoại: 0918749559 - Fax:
- email: ngdmark@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH