Bán Trứng Chim Trĩ, Và Con Giống, Chim Trĩ Thịt

#1
<div><br /></div><div><br /></div><p style="font-size: 11px"><span style="color: #333333; font-family: arial, tahoma; font-size: 11.818181991577148px"><img style="border: 0px; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_xub1349958041.JPG" border="0" /></span><span style="color: #333333; font-family: arial, tahoma; font-size: 11.818181991577148px"><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; color: #e97d13; line-height: 17.27272605895996px" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/kex1350577300.JPG"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_kex1350577300.JPG" border="0" /></a></span><img style="font-size: 11px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/ujr1350835976.JPG" border="0" /></p><p style="font-size: 11px">&nbsp;<img src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/oto1350835944.JPG" border="0" /></p><p style="font-size: 11px"><br /></p><p style="font-size: 11px"><span style="color: #333333; font-family: arial, tahoma; font-size: 11.818181991577148px"><strong>Ch</strong></span><span style="color: #333333; font-family: arial, tahoma; font-size: 11.818181991577148px"><strong>&agrave;o c&aacute;c bạn!&nbsp;</strong></span></p><p style="font-size: 11px"><span style="color: #333333; font-family: arial, tahoma; font-size: 11.818181991577148px"></span><span style="color: #333333; font-family: arial, tahoma; font-size: 11.818181991577148px">Hiện t&ocirc;i đang nu&ocirc;i Chin Trĩ c&oacute; Trứng v&agrave; con giống b&aacute;n tại Ứng H&ograve;a, H&agrave; Nội ai c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i h&atilde;y li&ecirc;n hệ với&nbsp;<strong><em>Quốc Tuấn</em></strong></span><span style="color: #333333; font-family: arial, tahoma; font-size: 11.818181991577148px"><strong><em>&nbsp;qua số ĐT : 0972.556.986 - 016.95.83.1111</em></strong>&nbsp;t&ocirc;i sẽ cung c&acirc;p con giống v&agrave; hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i cho c&aacute;c bạn. t&ocirc;i đảm bảo l&agrave; c&aacute;c bạn sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng. ( N&agrave;o ch&uacute;ng ta h&atilde;y bắt tay v&agrave;o kiếm tiền nh&eacute; đừng chậm trễ ) c&aacute;c bạn c&agrave;ng nu&ocirc;i sớm c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; thu nhập sớm. T&ocirc;i rất vui l&ograve;ng hợp t&aacute;c trao đổi kinh nghiệm v&agrave; l&agrave;m ăn với c&aacute;c bạn. Hiện Trứng Chim Trĩ t&ocirc;i đang để gi&aacute; l&agrave;: 35.000đ/ 1 quả. Chim con mới nở gi&aacute; l&agrave;: 65.000đ/ 1 con. Chim Trĩ đang đẻ trứng gi&aacute;: 2.000.000đ/ 1 Bộ gồm 3 con Chim Trĩ M&aacute;i, 1 con Chim Trĩ Trống. Đặc biệt Chim Trĩ Hậu Bị 5 th&aacute;ng tới 6 th&aacute;ng gi&aacute; 1,6 triệu 1 Bộ gồm 1 Chim Trĩ Trống v&agrave; 3 Chim Trĩ M&aacute;i Ch&uacute;c c&aacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng trong chăn nu&ocirc;i. Cảm ơn đ&atilde; d&agrave;nh ch&uacute;t thời gian qu&yacute; b&aacute;u để đọc tin. ...</span></p><p style="font-size: 11px"><span style="color: #333333; font-family: arial, tahoma; font-size: 11.818181991577148px">http://s1356.photobucket.com/albums/q740/tonytuan_83/?action=view&curren;t=ChimTriDo_zpsf5a1ffe5.jpg</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ Quốc Tuấn
- Địa chỉ: Xóm Chợ, Xã Hòa Xá, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội
- Điện thoại: 0972556986 - Fax: 01695831111
- email: tonytuan8388@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH