Băng Tải Gầu Tải , Nam Châm

  • Thread starter Quang Thinh
  • Ngày gửi
Q

Quang Thinh

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 34pt; color: #009aa6">Dong Tay Engineering Co.,Ltd</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt; color: #009aa6; font-style: italic">Quality Service for Your Industry</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt; color: #009aa6; font-style: italic">EU Standard Engineering products &amp; se</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 11pt">11 / 39/ 8 Nguyen Van Mai,&nbsp;Ward 4, Tan Binh Dist , HCMC, S.R.Vietnam</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 11pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tel&nbsp;: : 0908646649 &nbsp; &nbsp;</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-size: 11pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 11pt">Web Site&nbsp;: www.dongtayeng.com &nbsp;</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-size: 14pt">Dear Sir/ Madam</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-size: 14pt">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng đ&atilde; quan t&acirc;m sử dụng sản phẩm của c&ocirc;ng ty&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">Dong Tay Engineering</span><span style="font-size: 14pt">&nbsp;trong thời gian qua&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt">!</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-size: 12pt">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại m&aacute;y m&oacute;c, thiết bị,linh kiện,trong lĩnh vực tự động h&oacute;a ,đ&aacute;p ứng nhu cầu về chế độ bảo h&agrave;nh,bảo tr&igrave; của c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y trong c&aacute;c lĩnh vực như sau.</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">Khai th&aacute;c Kho&aacute;ng Sản .Chế biến Thức Ăn Gia S&uacute;c.Chế biến N&ocirc;ng Sản ,Thủy Sản .</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">Xi Măng .Ph&acirc;n B&oacute;n , H&oacute;a Chất ...</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt">&nbsp;</div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">SẢN PHẨM CỦA Đ&Ocirc;NG T&Acirc;Y GỒM&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt">.</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">A</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">: C&Aacute;C LOẠI BĂNG TẢI</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">1</span><span style="font-size: 12pt">&nbsp;: Bulon gầu tải c&aacute;c loại (&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">bolts&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt">)...</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">2</span><span style="font-size: 12pt">&nbsp;: Băng tải gầu .(</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">elevator belt&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt">)...</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt; margin-right: 56.692pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp; 3&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt">: Băng tải&nbsp;.(</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">conveyor belt&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt">)...PU, PVC</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">4</span><span style="font-size: 12pt">&nbsp;: Băng Tải l&otilde;i Th&eacute;p.(</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">steel web belt&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt">)</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp; 5</span><span style="font-size: 12pt">&nbsp;: Băng Tải g&acirc;n&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">V (</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">V _shaped conveyor belt&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt">)...</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp; 6</span><span style="font-size: 12pt">&nbsp;: Băng Tải Chịu Nhiệt&nbsp;(</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">Heat Resistant conveyor belt&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt">)&hellip;</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt">&nbsp;</div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">B : GẦU TẢI C&Aacute;C LOẠI.(Bucket,)&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt">(steel ,stainless steel, HDP, Nylon,polyurethane)...</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">C : NAM CH&Acirc;M C&Aacute;C LOẠI</span><span style="font-size: 12pt">.(Magnetic)</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">D : HỆ THỐNG LỌC T&Aacute;CH SẮT C&Ocirc;NG NGHIỆP</span><span style="font-size: 12pt">( Magnetic Separators)...</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">E : M&Aacute;Y&nbsp;M&Oacute;C THIẾT BỊ&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt">( Machinery)...</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 56.25pt; text-indent: -14.25pt"><span style="font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">1</span><span style="font-size: 12pt">&nbsp;: M&aacute;y nghiền Đ&aacute; ,(</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">Stone Crushers</span><span style="font-size: 12pt">)...</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp; 2&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt">: C&aacute;c loại v&iacute;t Tải&nbsp;(</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">Screw conveyors</span><span style="font-size: 12pt">)...</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">3</span><span style="font-size: 12pt">&nbsp;: C&aacute;c loại Băng Tải&nbsp;Nam Ch&acirc;m (</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">Permanet Mangnetic Overband</span><span style="font-size: 12pt">)...</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">4</span><span style="font-size: 12pt">&nbsp;: X&iacute;ch Tải c&aacute;c loại (</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">Chains &amp;Sprockets</span><span style="font-size: 12pt">)...</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">5</span><span style="font-size: 12pt">&nbsp;: Puly c&aacute;ch nhiệt .(&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">Lagged Pully</span><span style="font-size: 12pt">)...</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">6</span><span style="font-size: 12pt">&nbsp;: Puly Đất Hiếm (&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">nam ch&acirc;m vĩnh cửu,Rare Eath pully&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt">)...</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">7</span><span style="font-size: 12pt">&nbsp;:&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">Sensor</span><span style="font-size: 12pt">&nbsp;C&aacute;c loại&hellip;</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp; 8</span><span style="font-size: 12pt">&nbsp;: Khu&ocirc;n Tạo vi&ecirc;n cho nh&agrave; m&aacute;y thức ăn gia s&uacute;c(&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt">pellet die&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt">)&hellip;</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt">&nbsp;</div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp; Đến với Đ&ocirc;ng T&acirc;y Qu&yacute; Kh&aacute;ch lu&ocirc;n nhận được sự đảm&nbsp;bảo về chất lượng ,gi&aacute; cả hợp l&yacute;,chế độ hậu m&atilde;i v&agrave; thời gian giao h&agrave;ng tốt nhất&nbsp;để Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng y&ecirc;n t&acirc;m khi đến với Đ&ocirc;ng T&acirc;y.</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-left: 42pt"><span style="font-size: 12pt">Ngo&agrave;i việc cung ứng thay thế ,bảo tr&igrave; .Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; nhiều kinh nghiệm thiết kế thi c&ocirc;ng , n&acirc;ng cấp c&aacute;c hệ thống tự động h&oacute;a theo y&ecirc;u cầu thực tiển của Kh&aacute;ch H&agrave;ng.</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-bottom: 10pt; margin-left: 42pt; line-height: 13px"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18px">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ tr&ecirc;n hoặc người phụ tr&aacute;ch&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-bottom: 10pt; margin-left: 42pt; line-height: 13px"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18px">&nbsp;&nbsp; KS Trần Quang Thịnh ;HP: 0908 646 649 &nbsp;. &nbsp; &nbsp; 0903511055 &nbsp; </span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-bottom: 10pt; margin-left: 42pt; line-height: 13px"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18px">&nbsp;Email quangthinh0511@yahoo.com</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed; margin-bottom: 10pt; margin-left: 42pt; line-height: 13px"><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt; line-height: 18px; font-style: italic">K&iacute;nh ch&uacute;c qu&yacute; c&ocirc;ng ty ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triễn !</span></div><div style="color: #16387c; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; background-color: #f4efed">&nbsp;</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Quang Thịnh
- Địa chỉ: 39/8 Nguyễn Văn Mại . Tân Bình TPHCM
- Điện thoại: 0903511055 - Fax: 0908646649
- email: quangthinh0511@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH