bao jumbo bao 1 tan bao bigbag bao jumbo jumbo

  • Thread starter nguyenngoccam
  • Ngày gửi
N

nguyenngoccam

Guest
#1
<p style="margin: 12pt -1in 12pt -27pt"><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; cung cấp c&aacute;c sản phẩm<strong>BAO B&Igrave;</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>bao gồm c&aacute;c sản phẩm như</span></em></p> <p style="margin: 12pt -1in 12pt -27pt"><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BAO JUMBO , BAO CONTAINER ,&nbsp;BIG BAG ,&nbsp;PP DỆT DẠNG&nbsp;MANH&nbsp;VẢI ĐỊA X&Acirc;y DỰNG, HDPE SỢI , HDPE D&Ugrave;NG CHO HỒ NU&Ocirc;I T&Ocirc;M..C&Aacute;C LOẠI PP ,HD&nbsp;DỆT DANH MANH&nbsp;KHỔ CỰC LỚN</span></em></strong></p> <p style="margin: 12pt -1in 12pt -27pt"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hiện tại, sản phẩm của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i ngo&agrave;i việc cung cấp cho thị trường nội địa, v&agrave; thị trường&nbsp;xuất&nbsp;khẩu như EU va AFIKA&nbsp;&nbsp; cho c&aacute;c mặt h&agrave;ng như h&agrave;ng h&oacute;a n&ocirc;ng nghiệp (<strong>gạo, c&agrave; ph&ecirc;, bột m&igrave;, ti&ecirc;u</strong>&hellip;),<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>h&oacute;a chất, xi măng, ph&acirc;n b&oacute;n, thức ăn gia s&uacute;c, kho&aacute;ng sản (c&aacute;t, clanke, bột đ&aacute;, barit&hellip;).</strong>&nbsp;Với ti&ecirc;u ch&iacute;&nbsp;phục vụ tận t&igrave;nh, uy t&iacute;n, chất lượng, gi&aacute; cả cạnh tranh, ch&uacute;ng t&ocirc;i mong được hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i, bền vững với Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng.</span></p> <p style="margin: 12pt -1in 12pt -27pt"><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đặc biệt :<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><u>do phải nhập một số lượng lớn c&aacute;c loại hạt nhựa để sản xuất , n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i thường xuy&ecirc;n c&oacute; c&aacute;c loại bao jumbo cũ đ&atilde; qua sử dụng một lần hoặc h&agrave;ng thanh l&yacute;.</u>Đảm bảo cung cấp cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu đơn h&agrave;ng xuất khẩu gấp ( bao đựng hạt nhựa n&ecirc;n sạch sẽ, h&agrave;ng mới 95% v&agrave; nhiều quy c&aacute;ch&hellip;)<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></em></strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d">đ&aacute;p ứng đơn h&agrave;ng gấp, ưu đ&atilde;i với kh&aacute;ch h&agrave;ng</span></em><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d"></span></p> <p align="center" style="margin: 12pt -1in 12pt -27pt; text-align: center"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal">Mục ti&ecirc;u của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đem đến cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng những sản phẩm đạt <strong><em>&quot; Chất lượng tốt &ndash; gi&aacute; cả hợp l&yacute; &ndash; giao h&agrave;ng đ&uacute;ng hẹn&rdquo;</em>. H&agrave;ng được giao tận nơi tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><em><u>Mọi chi tiết xin&nbsp; li&ecirc;n hệ :</u></em><u></u></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><em><u>&nbsp;</u></em></p> <p class="MsoNormal"><strong><em>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN BAO B&Igrave; VINA T&Acirc;N &Aacute;</em></strong></p> <p class="MsoNormal"><em>Đ/c: 14A12, Đường 03, KCN Bi&ecirc;n H&ograve;a, Tp. Bi&ecirc;n H&ograve;a, Đồng Nai</em></p> <p class="MsoNormal"><strong><em>Li&ecirc;n Hệ: Nguyễn Ngọc Cẩm &ndash; Nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh.</em></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 11.25pt"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Tel: 0618 825173 ( Exit 111 ) Fax 0613935 687</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 15pt; font-family: Arial">Phone: 0915 778874</span></strong><span style="font-size: 15pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 11.25pt"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">http://vinatana.com.vn</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 11.25pt"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">mail :&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; background-color: #cccccc">ntncam.tana@gmail.com.vn</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 11.25pt"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Skype: nguyen.ngoccam</span></strong><em></em></p> <p class="MsoNormal"><strong><em>Website: <u><span style="color: blue">www.vinatana.com.vn</span></u><span style="color: blue"></span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong><em>Xin tr&acirc;n trọng cảm ơn v&agrave; h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng !</em></p> <p style="margin: 12pt -1in 12pt -27pt; line-height: 13.5pt">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Ngọc Cẩm
- Địa chỉ: Biên Hòa - Đồng Nai
- Điện thoại: 0618 825 173 - Fax: 0915 778874
- email: ntncam.tana@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH