• BAO JUMBO-CHU THANH LONG

  Thảo luận trong 'MuaBán ngành Lâm Nghiệp' , 9/12/11

  1. longbh94 Guest

   <strong><font face="Times New Roman">NH&Agrave; M&Aacute;Y SẢN XUẤT BAO&nbsp; PP CHUY&Ecirc;N DỤNG THAN Đ&Ocirc;NG BẮC xin k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Lần đầu ti&ecirc;n ban l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng ty xin gửi đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lời ch&uacute;c sức khỏe v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất:<br /></font></strong><strong><font size="3">Với nh&agrave; m&aacute;y bao b&igrave; PP dệt nhiều chủng loại, v&agrave; đội ngũ chuy&ecirc;n vi&ecirc;n thiết kế chuy&ecirc;n nghiệp, d&acirc;y chuyền c&ocirc;ng nghệ sản xuất hiện đại c&ugrave;ng với nhiều năm kinh nghiệm sản xuất. nh&agrave; m&aacute;y ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể đ&aacute;p ứng đầy đủ c&aacute;c y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng, c&aacute;c sản phẩm bao gồm:<br /></font></strong><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Sản xuất c&aacute;c loại bao PP khổ lớn d&ugrave;ng cho xuất khẩu: bao bigbag,Jumbo, bao container, vải địa kỹ thuật dệt khổ lớn, nhiều chủng loại, nhiều k&iacute;ch cỡ từ 200kg &ndash; 4.000kg&hellip; , Được sử dụng trong c&aacute;c ngh&agrave;nh : n&ocirc;ng sản, thực phẩm, m&ugrave;n cưa, kho&aacute;ng sản ( bột than đ&aacute;, v&ocirc;i, xi măng, c&aacute;t XK&hellip;.), h&oacute;a chất.v.v.v<br /></font></strong><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đặc biệt với d&acirc;y chuyền sản xuất đủ để đ&aacute;p ứng cho những đơn h&agrave;ng lớn trong nước v&agrave; xuất khẩu ,ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp vải manh pp cuộn cho tất cả c&aacute;c khổ với gi&aacute; cả cạnh tranh v&agrave; chất lượng tuyệt đối.<br /></font></strong><font size="3"><strong><u>&nbsp; Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</u></strong><strong><br /></strong></font><font size="3"><strong>Chu</strong><strong> Thanh Long&nbsp; -&nbsp;&nbsp; Trưởng ph&ograve;ng kinh doanh<br /></strong></font><strong><font size="3">Phone :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0909967894&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; 0613 772688&nbsp;&nbsp; -fax: 0613 772689<br /></font></strong><strong><font size="3">Địa chỉ:&nbsp;&nbsp; l&ocirc; f5-khu c&ocirc;ng nghiệp dầu GI&acirc;y-x&atilde; b&agrave;u h&agrave;m 2-huyện thống nhất-tỉnh đồng nai<br /></font></strong><strong><font size="3">Email:&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><a href="mailto:baobicongnghieptdb@gmail.com"><font color="#0000ff" size="3">baobicongnghieptdb@gmail.com</font></a><br /></strong><strong><font size="3">Website:&nbsp; </font><a href="http://www.vietnamjumbobag.com/"><font color="#0000ff" size="3">www.vietnamjumbobag.com</font></a><br /></strong><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></strong><strong><font face="Times New Roman">Tr&acirc;n trọng c&aacute;m ơn v&agrave; được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /></font></strong><strong>We are in the position to supply Jumbo Bag, Big Bag (container bag) with the big capacity from 500kg<br /></strong><strong>We are in the position to supply Jumbo Bag, Big Bag (container bag) with the big capacity from 500kg-2000kg. All bags are made in Vietnam with high quality and competitive price. <br />We can supply 50, 000-80, 000 bags per month or any your demand. This is some information for BIG BAG: <br />Material is Polypropylence. Additive is LDPE-UV-TITAN-UCAL as customization. Fabric body weight is from 110gr-260gr / m2. Webbing resistance is from 1000-2250kg. <br />Looking for cooperation with you soon<br /></strong><strong><u><a href="http://www.vietnamjumbobag.com/"><font color="#0000ff" size="3">www.vietnamjumbobag.com</font></a></u></strong><strong><br /><font size="3">email&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>baobicongnghieptdb@gmail.com</u></font></strong><strong><br />Cell phone: 0084.909967894</strong><strong><br /></strong>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: chu thanh bình
   - Địa chỉ: lô f5,kcn dầu giây,đồng nai
   - Điện thoại: 0909967894 - Fax:
   - email: longbh94@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...