BAO TIÊU NHÍM CON - TRẠI NHÍM GIA HUY CỦ CHI

#1
<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN -CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG -NH&Iacute;M THỊT C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">VỚI PHƯƠNG CH&Acirc;M C&Ugrave;NG NHAU VƯỢT KH&Oacute; L&Agrave;M GI&Agrave;U , CH&Uacute;NG T&Ocirc;I LU&Ocirc;N GẮN KẾT VỚI B&Agrave; CON MUA GIỐNG TỪ TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I , ĐI T&Igrave;M ĐẦU RA V&Agrave; BAO TI&Ecirc;U NH&Iacute;M CHO B&Agrave; CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">C&Aacute;M ƠN B&Agrave; CON GẦN XA Đ&Atilde; TIN TƯỞNG V&Agrave; HỢP T&Aacute;C VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I TRONG THỜI GIAN VỪA QUA </font></strong></p><p><strong><font size="2">CH&Uacute;NG T&Ocirc;I XIN B&Aacute;O GI&Aacute; NH&Iacute;M :</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 2-3 TH&Aacute;NG : 11T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M ĐANG GIAO PHỐI LẦN ĐẦU : 24T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN :26T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG MANG THAI : 32T/CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG DẪN CON : 36T/CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT : 500.000/KG</font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT:0903027776</font></strong></p><p><strong><font size="2">GIẤY TỜ HỢP LỆ </font></strong></p><p><strong><font size="2">HỖ TRỢ TIỀN - XE VẬN CHUYỂN </font></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: GIA HUY
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH