Bể Biogas Nhựa Composite - CT SX & TM ANH THÁI

  • Thread starter anhthai_thaibinh
  • Ngày gửi
A

anhthai_thaibinh

Guest
#1
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium">C&Ocirc;NG TY SX &amp; TM ANH TH&Aacute;I ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n SX &amp; Cung cấp Hầm bể Biogas nhựa composite l&agrave; sản phẩm được kết hợp bằng nhựa Polyeste v&agrave; gia cường bởi Sợi Thuỷ tinh, sợi Carbon, đ&aacute;p ứng đầy đủ những y&ecirc;u cầu khắt khe nhất trong qu&aacute; tr&igrave;nh thi c&ocirc;ng, x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&iacute; sinh học biogas như độ k&iacute;n, oxi h&oacute;a, c&oacute; độ chịu lực lớn, chống Ax&iacute;t ăn m&ograve;n, thi c&ocirc;ng nhanh. Bể biogas composite c&oacute; thể lắp đặt cả v&ugrave;ng đất l&uacute;n, s&igrave;nh lầy. </span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium">Hầm Biogas Composite c&oacute; độ k&iacute;n kh&iacute; tuyệt đối, cho lượng Gas (kh&iacute; sinh học) cao hơn bể X&acirc;y, tự động Ph&aacute; V&aacute;ng v&agrave; tự động đẩy ph&acirc;n b&atilde; ra khỏi bể. Bể được trang bị hệ thống khử m&ugrave;i n&ecirc;n loại bỏ được kh&iacute; g&acirc;y m&ugrave;i h&ocirc;i kh&oacute; chịu.</span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium">Hầm Biogas Composite cải tiến sẽ đem lại sự tiện lợi, an to&agrave;n cho người sử dụng, bảo vệ m&ocirc;i trường giải quyết c&aacute;c vấn đề &ocirc; nhiễm đất, nước, kh&ocirc;ng kh&iacute;.</span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium">C&Ocirc;NG TY TNHH SX &amp; TM ANH TH&Aacute;I ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c mặt h&agrave;ng đ&aacute; như l&agrave;: Đ&aacute; cầu thang, b&agrave;n (bệ) bếp bằng đ&aacute;, gạch b&ecirc; t&ocirc;ng &hellip; Cty Anh Th&aacute;i c&oacute; cung cấp c&aacute;c sản phẩm d&ugrave;ng kh&iacute; sinh học biogas như m&aacute;y ph&aacute;t điện, bếp gas, b&oacute;ng đ&egrave;n, m&aacute;y nước n&oacute;ng, nồi cơm, đ&egrave;n sưởi, bếp l&ograve; sưởi &hellip;</span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium">Tất cả c&aacute;c mặt h&agrave;ng đều do C&ocirc;ng ty sản xuất n&ecirc;n gi&aacute; cả cạnh tranh (bao gi&aacute;). Hầm biogas composite c&oacute; c&aacute;c k&iacute;ch cỡ l&agrave; : 5 m3, 7 m3, 9m3</span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium">Th&ocirc;ng số kỹ thuật dưới đ&acirc;y thể hiện r&otilde; ưu điểm của vật liệu composite d&ugrave;ng l&agrave;m hầm bể biogas m&agrave; Trung T&acirc;m Kỹ Thuật Ti&ecirc;u Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 đ&atilde; kiểm định. <strong>Số </strong><strong>09/0349/TN3 - CS ng&agrave;y 15/04/2009</strong><strong> </strong></span></p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 45px"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium"><strong>STT</strong></span></p></td><td style="width: 167px"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium"><strong>T&ecirc;n Chỉ Ti&ecirc;u</strong></span></p></td><td style="width: 120px"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium"><strong>Đơn Vị</strong></span></p></td><td style="width: 179px"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium"><strong>Phương Ph&aacute;p Thử</strong></span></p></td><td style="width: 128px"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium"><strong>Kết Quả</strong></span></p></td></tr><tr><td style="width: 45px"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium">1</span></p></td><td style="width: 167px"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium">Độ bền k&eacute;o đứt</span></p></td><td style="width: 120px"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium">N / cm<sup>2</sup></span></p></td><td style="width: 179px"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium">ISO 527: 1997</span></p></td><td style="width: 128px"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium">10421</span></p></td></tr><tr><td style="width: 45px"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium">2</span></p></td><td style="width: 167px"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium">Độ bền uốn</span></p></td><td style="width: 120px"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium">N / mm<sup>2</sup></span></p></td><td style="width: 179px"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium">ISO 178: 2000</span></p></td><td style="width: 128px"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium">192</span></p></td></tr><tr><td style="width: 45px"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium">3</span></p></td><td style="width: 167px"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium">Độ bền va đập</span></p></td><td style="width: 120px"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium">KJ / m<sup>2</sup></span></p></td><td style="width: 179px"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium">ISO 179: 2001</span></p></td><td style="width: 128px"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium">90,11</span></p></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium"><strong> </strong></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium"><strong>C&Ocirc;NG TY SX &amp; TM ANH TH&Aacute;I ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang t&igrave;m đại l&yacute; ph&acirc;n phối, đối t&aacute;c lắp đặt, chuyển giao hầm bể biogas composite tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</strong> <strong>Hợp t&aacute;c cung cấp c&aacute;c sản phẩm d&ugrave;ng kh&iacute; sinh học Biogas.</strong></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium"><strong> </strong></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium"> </span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium"><strong>Xem th&ecirc;m nhiều th&ocirc;ng tin thiết thực tại : <a href="http://vn.360plus.yahoo.com/ctyanhthai/article?mid=57" target="_blank" rel="nofollow">http://vn.360plus.yahoo.com/ctyanhthai/</a></strong></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium"><strong>Email: <a href="mailto:ctyanhthai@yahoo.com.vn" target="_blank">ctyanhthai@yahoo.com.vn</a></strong></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium"><strong>Website:</strong><strong> <a href="http://biogas-anhthai.divivu.com/">http://biogas-anhthai.divivu.com/</a></strong></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium"> </span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium"><strong> </strong></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium"><strong>Ngư</strong><strong>ời li&ecirc;n hệ: NGUYỄN VĂN TH&Aacute;I (Gi&aacute;m Đốc)</strong></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium"><strong>Điện thoại trụ sở ch&iacute;nh: 0363851112</strong></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium"><strong>Hot line: 0902039817</strong></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium"><strong>Địa chỉ trụ sở ch&iacute;nh: Km8 - KCN Đ&Ocirc;NG ĐỘNG - Đ&Ocirc;NG HƯNG - TH&Aacute;I B&Igrave;NH</strong></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Thái
- Địa chỉ: Km8 - KCN ĐÔNG ĐỘNG - ĐÔNG HƯNG - THÁI BÌNH
- Điện thoại: 0902039817 - Fax:
- email: ctyanhthai@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH