• Bể Biogas Nhựa Composite

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 2/8/10

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Thái
   - Địa chỉ: Km8 - KCN ĐÔNG ĐỘNG - ĐÔNG HƯNG - THÁI BÌNH
   - Tel, Fax: 0363851112-0902039817 ::: FaX
   - email: ctyanhthai@yahoo.com.vn
   ================================

   <p style="text-align: justify"><span style="font-family: verdana; color: navy; font-size: 13pt">C&Ocirc;NG TY SX&nbsp;&amp; TM &nbsp;ANH TH&Aacute;I ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n SX &amp; Cung cấp Hầm bể Biogas nhựa composite l&agrave; sản phẩm được kết hợp bằng nhựa Polyeste v&agrave; gia cường bởi Sợi Thuỷ tinh, sợi Carbon, đ&aacute;p ứng đầy đủ những y&ecirc;u cầu khắt khe nhất trong qu&aacute; tr&igrave;nh thi c&ocirc;ng,</span><span style="font-family: arial; color: navy; font-size: 13pt"> </span><span style="font-family: verdana; color: navy; font-size: 13pt">x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&iacute; sinh học biogas như độ k&iacute;n,&nbsp;oxi h&oacute;a, c&oacute; độ chịu lực lớn, chống Ax&iacute;t ăn m&ograve;n, thi c&ocirc;ng nhanh. Bể biogas composite c&oacute; thể lắp đặt cả v&ugrave;ng đất l&uacute;n, s&igrave;nh lầy.</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: verdana; color: navy; font-size: 13pt">Hầm Biogas Composite c&oacute; độ k&iacute;n kh&iacute; tuyệt đối, cho lượng Gas cao hơn bể X&acirc;y, tự động Ph&aacute; V&aacute;ng v&agrave; tự động đẩy ph&acirc;n b&atilde; ra khỏi bể. Bể được trang bị hệ thống khử m&ugrave;i n&ecirc;n loại bỏ được kh&iacute; g&acirc;y m&ugrave;i h&ocirc;i kh&oacute; chịu.</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: verdana; color: navy; font-size: 13pt">Hầm Biogas Composite cải tiến sẽ đem lại sự tiện lợi, an to&agrave;n cho người sử dụng, bảo vệ m&ocirc;i trường giải quyết c&aacute;c vấn đề &ocirc; nhiễm đất, nước, kh&ocirc;ng kh&iacute;.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: verdana; color: navy; font-size: 13pt">C&Ocirc;NG TY SX&nbsp;&amp; TM &nbsp;ANH TH&Aacute;I ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c mặt h&agrave;ng đ&aacute; như l&agrave;: Đ&aacute; cầu thang, b&agrave;n (bệ) bếp bằng đ&aacute;,&nbsp;gạch b&ecirc; t&ocirc;ng&nbsp;&hellip; Cty Anh Th&aacute;i c&oacute; cung cấp c&aacute;c sản phẩm d&ugrave;ng kh&iacute; sinh học biogas như m&aacute;y ph&aacute;t điện, bếp gas, b&oacute;ng đ&egrave;n, m&aacute;y nước n&oacute;ng, nồi cơm &hellip;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: verdana; color: navy; font-size: 13pt">Tất cả c&aacute;c mặt h&agrave;ng đều do C&ocirc;ng ty sản xuất n&ecirc;n gi&aacute; cả phải chăng. Hầm biogas composite c&oacute; c&aacute;c k&iacute;ch cỡ l&agrave; : 5 m3, 7 m3, 9m3 </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: verdana; color: navy; font-size: 13pt">Th&ocirc;ng số kỹ thuật dưới đ&acirc;y thể hiện r&otilde; ưu điểm của vật liệu composite d&ugrave;ng l&agrave;m hầm bể biogas m&agrave; Trung T&acirc;m Kỹ Thuật Ti&ecirc;u Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 đ&atilde; kiểm định. </span><span style="font-size: small"><strong><span style="font-family: arial; color: #555555">Số </span></strong><strong><span style="font-family: arial; color: #555555">09/0349/TN3 - CS ng&agrave;y 15/04/2009</span></strong><strong><span style="font-family: arial; color: #555555" /></strong></span></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="border-collapse: collapse"> <tbody> <tr> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 45px"> <p align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="font-family: arial; color: #555555"><span style="font-size: small">STT</span></span></strong></p></td> <td style="border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; width: 167px"> <p align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="font-family: arial; color: #555555"><span style="font-size: small">T&ecirc;n Chỉ Ti&ecirc;u</span></span></strong></p></td> <td style="border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; width: 120px"> <p align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="font-family: arial; color: #555555"><span style="font-size: small">Đơn Vị</span></span></strong></p></td> <td style="border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; width: 179px"> <p align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="font-family: arial; color: #555555"><span style="font-size: small">Phương Ph&aacute;p Thử</span></span></strong></p></td> <td style="border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; width: 128px"> <p align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="font-family: arial; color: #555555"><span style="font-size: small">Kết Quả</span></span></strong></p></td></tr> <tr> <td style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: #f0f0f0 windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 45px"> <p align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: arial; color: #555555"><span style="font-size: small">1</span></span></p></td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); padding: 0cm 5.4pt; width: 167px"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial; color: #555555">Độ bền k&eacute;o đứt</span><span /></span></p></td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); padding: 0cm 5.4pt; width: 120px"> <p align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial; color: #555555">N</span><span style="font-family: arial; color: #555555"> </span><span style="font-family: arial; color: #555555">/</span><span style="font-family: arial; color: #555555"> </span><span style="font-family: arial; color: #555555">cm<sup>2</sup></span><span /></span></p></td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); padding: 0cm 5.4pt; width: 179px"> <p align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial; color: #555555">ISO 527</span><span style="font-family: arial; color: #555555">: 1997</span><span /></span></p></td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); padding: 0cm 5.4pt; width: 128px"> <p align="right" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial; color: #555555">10421</span><span /></span></p></td></tr> <tr> <td style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: #f0f0f0 windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 45px"> <p align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: arial; color: #555555"><span style="font-size: small">2</span></span></p></td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); padding: 0cm 5.4pt; width: 167px"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial; color: #555555">Độ bền uốn</span><span /></span></p></td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); padding: 0cm 5.4pt; width: 120px"> <p align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial; color: #555555">N</span><span style="font-family: arial; color: #555555"> </span><span style="font-family: arial; color: #555555">/</span><span style="font-family: arial; color: #555555"> </span><span style="font-family: arial; color: #555555">mm<sup>2</sup></span><span /></span></p></td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); padding: 0cm 5.4pt; width: 179px"> <p align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial; color: #555555">ISO 178</span><span style="font-family: arial; color: #555555">: 2000</span><span /></span></p></td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); padding: 0cm 5.4pt; width: 128px"> <p align="right" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial; color: #555555">192</span><span /></span></p></td></tr> <tr> <td style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: #f0f0f0 windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 45px"> <p align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: arial; color: #555555"><span style="font-size: small">3</span></span></p></td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); padding: 0cm 5.4pt; width: 167px"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial; color: #555555">Độ bền va đập</span><span /></span></p></td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); padding: 0cm 5.4pt; width: 120px"> <p align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial; color: #555555">KJ</span><span style="font-family: arial; color: #555555"> </span><span style="font-family: arial; color: #555555">/</span><span style="font-family: arial; color: #555555"> </span><span style="font-family: arial; color: #555555">m<sup>2</sup></span><span /></span></p></td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); padding: 0cm 5.4pt; width: 179px"> <p align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial; color: #555555">ISO 179</span><span style="font-family: arial; color: #555555">: 2001</span><span /></span></p></td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); padding: 0cm 5.4pt; width: 128px"> <p align="right" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial; color: #555555">90,11</span><span /></span></p></td></tr></tbody></table> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: times new roman; font-size: small">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify"><strong><span style="font-family: verdana; color: navy; font-size: 13.5pt">C&Ocirc;NG TY SX&nbsp;&amp; TM &nbsp;ANH TH&Aacute;I ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang t&igrave;m đại l&yacute; ph&acirc;n phối, đối t&aacute;c lắp đặt, chuyển giao hầm bể biogas composite tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</span></strong><span style="font-family: verdana; color: navy; font-size: 13pt"> <strong>Hợp t&aacute;c cung cấp c&aacute;c sản phẩm d&ugrave;ng kh&iacute; sinh học Biogas.</strong></span><strong><span style="font-family: arial; font-size: 13pt" /></strong></p> <p style="text-align: justify"><strong><span style="font-family: verdana; color: navy; font-size: 13.5pt">Xem th&ecirc;m nhiều th&ocirc;ng tin thiết thực tại : <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://vn.360plus.yahoo.com/ctyanhthai/article?mid=57"><span style="color: #004cca">http://vn.360plus.yahoo.com/ctyanhthai/</span></a></span></strong></p> <p style="text-align: justify"><strong><span style="font-family: verdana; color: navy; font-size: 13.5pt">Email: <a target="_blank" rel="nofollow" href="mailto:ctyanhthai@yahoo.com.vn"><span style="color: #004cca">ctyanhthai@yahoo.com.vn</span></a></span></strong><span style="font-family: arial; font-size: 10pt" /></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial; font-size: 10pt">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify"><strong><span style="font-family: verdana; color: navy; font-size: 13.5pt">Ngư</span></strong><strong><span style="font-family: arial; color: navy; font-size: 13.5pt">ời li&ecirc;n hệ: NGUYỄN VĂN TH&Aacute;I (Gi&aacute;m Đốc)</span></strong><span style="font-family: arial; font-size: 10pt" /></p> <p style="text-align: justify"><strong><span style="font-family: verdana; color: navy; font-size: 13.5pt">Điện thoại trụ sở ch&iacute;nh: 0363851112</span></strong><strong><span style="font-family: verdana; color: navy; font-size: 13.5pt" /></strong></p> <p style="text-align: justify"><strong><span style="font-family: verdana; color: navy; font-size: 13.5pt">Hot line: 0902039817</span></strong><strong><span style="font-family: verdana; color: navy; font-size: 13.5pt" /></strong></p> <p style="text-align: justify"><strong><span style="font-family: verdana; color: navy; font-size: 13.5pt">Địa chỉ trụ sở ch&iacute;nh: Km8 - KCN Đ&Ocirc;NG ĐỘNG - Đ&Ocirc;NG HƯNG - TH&Aacute;I B&Igrave;NH</span></strong></p>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...