Bệnh ký sinh trùng máu, máu loãng

mrdatt_bt_green

Nghiệp dư
#1
VI. BEÄNH KYÙSINH TRUØNG MAÙU - BEÄNH MAÙU LOAÕNG DO<o:p></o:p>
LEUCOCYTOZOONE(LEUCOCYTOZOONOSISAVIUM)<o:p></o:p>
1. Giôùithieäu<o:p></o:p>
- Beänh maùuloaõng ngaøy nay raát phoå bieán, laây lan maïnh do moät<o:p></o:p>
loaøi kyù sinhtruøng trong maùu coù teân laø Leucocytozoone gaây ra, theo<o:p></o:p>
PGS. TS. Leâ VaênNaêm thì 2 naêm qua (2010, 2011) beänh ñaõ vaø<o:p></o:p>
ñang gaây nhieàuthieät haïi cho ngöôøi chaên nuoâi taäp trung. Beänh coù<o:p></o:p>
theå gaây cheátñeán 70% gaø ñaëc bieät laø gaø chaên nuoâi theo loái taäp trung<o:p></o:p>
coâng nghieäp.<o:p></o:p>
2. Nguyeânnhaân<o:p></o:p>
- Nguyeân nhaângaây beänh do moät loaïi ñôn baøo kyù sinh thuoäc<o:p></o:p>
ngaønh Protozoa,soáng vaø phaùt trieån trong maùu, boä Haemosporina,<o:p></o:p>
hoï truøng roi,loaøi Leucocytozoon.<o:p></o:p>
3. Loaïi giacaàm maéc beänh<o:p></o:p>
- Ñeán nay ngöôøita ñaõ thaáy 67 chuûng Leucocytozoon gaây beänh<o:p></o:p>
cho treân 100loaïi gia caàm, thuûy caàm nuoâi vaø chim hoang. Coù thoâng<o:p></o:p>
tin beänh naøycoù theå laây sang ngöôøi vaø gaây cheát ngöôøi, vì theá ôû caùc<o:p></o:p>
nöôùc phaùttrieån ngöôøi ta raát chuù troïng coâng taùc phoøng choáng.<o:p></o:p>
4. Tuoåi giacaàm maéc beänh<o:p></o:p>
- Gia caàm, thuûycaàm, coù theå maéc beänh baát cöù luùc naøo.<o:p></o:p>
- Tuoåi gia caàm,thuûy caàm caøng cao ñeán moät naêm tuoåi thì caøng<o:p></o:p>
deã maéc beänh.<o:p></o:p>
5. Phöôngthöùc truyeàn laây<o:p></o:p>
- Beänh lantruyeàn chuû yeáu qua con maït, dón, muoãi huùt maùu laøm laây<o:p></o:p>
lan beänh töø gaønaøy sang gaø khaùc, töø chuoàng naøy sang chuoàng khaùc.<o:p></o:p>
166 167<o:p></o:p>
- Moãi moät congia caàm coù theå bò nhieãm vaøi ba chuûng kyù sinh<o:p></o:p>
truøng Leucocytozoon.<o:p></o:p>
6. Muøa phaùtbeänh<o:p></o:p>
Beänh coù tínhmuøa roõ reät, lieân quan chaët cheõ tôùi muøa phaùt trieån<o:p></o:p>
cuûa muoãi, dón,maït.<o:p></o:p>
7. Trieäuchöùng: Beänh coù 4 theå bieåuhieän:<o:p></o:p>
7.1. Theåquaù caáp<o:p></o:p>
- Gia caàm ñoätnhieân ho hoaëc haét hôi, hoäc maùu töôi ra mieäng,<o:p></o:p>
muõi, maøo taùinhaït raát nhanh roài laên ñuøng ra cheát, chuû yeáu xaûy ra<o:p></o:p>
ôû gaø.<o:p></o:p>
7.2. Theåcaáp tính<o:p></o:p>
Thöôøng xaûy raôû gaø nhieàu hôn ôû thuûy caàm.<o:p></o:p>
- Soát raát cao440C, uoáng nhieàu nöôùc, tieâu chaûy phaân xanhvaøng,<o:p></o:p>
xanh traéng, luùclaïi xanh leït nhö laù chuoái.<o:p></o:p>
- Gaø run raåy vìreùt, ñi khoâng vöõng, maøo thaâm, gaày suùt nhanh, xuø<o:p></o:p>
loâng, ñaàu ruùcvaøo caùnh tìm choã aám ñeå söôûi (döôùi boùng ñeøn hoaëc<o:p></o:p>
döôùi aùnh saùngmaët trôøi).<o:p></o:p>
- Gaø beänh bò hohen khoù thôû, ruït coå, ñöùng leû loi, maét nhaém<o:p></o:p>
nghieàn hoaëcnaèm tuïm ñoáng, chuùng boû aên roài cheát.<o:p></o:p>
- Luùc ñaàu chæthaáy gaø cheát laùc ñaùc vaøo ban ñeâm sau cheát caû vaøo<o:p></o:p>
ban ngaøy, soágaø cheát moãi ngaøy moät taêng cao, neáu khoâng ñieàu trò<o:p></o:p>
kòp chuùng seõcheát leân ñeán 70% sau gaàn moät thaùng maéc beänh.<o:p></o:p>
- ÔÛ gaø ñeû:ngoaøi caùc bieåu hieän ñieån hình neâu treân coøn thaáy giaûm<o:p></o:p>
saûn löôïngtröùng vaø tröùng coù kích thöôùc beù khoâng bình thöôøng, coù<o:p></o:p>
nhieàu tröùng voûmeàm deã vôõ hoaëc voû raát daøy, khi ñöa tröùng ñuû tieâu<o:p></o:p>
chuaån cuûa ñaøngaø beänh vaøo aáp thì giaûm maïnh tyû leä phoâi, tyû leä aáp<o:p></o:p>
nôû vaø gaø connôû ra cheát nhieàu trong 3-5 ngaøy ñaàu tieân.<o:p></o:p>
7.3. Theådöôùi caáp<o:p></o:p>
- Ñaây laø theåbeänh thöôøng thaáy ôû thuûy caàm vòt, ngan vaø hoang caàm.<o:p></o:p>
+ Ho hen roõ,soát li bì keùo daøi, maøo tích thaâm tím hoaëc taùi nhôït.<o:p></o:p>
+ Tieâu chaûy phaânxanh leït, ñoâi khi xanh vaøng, giaûm hoaëc boû aên.<o:p></o:p>
+ Gaàymoøn,thieáu maùu suy nhöôïc vaø cheát.<o:p></o:p>
7.4. Theåmaõn tính<o:p></o:p>
- Ñaây laø theåbeänh hay coøn goïi laø theå mang truøng thöôøng xuaát<o:p></o:p>
hieän ôû thuûycaàm nhieàu hôn ôû gaø vôùi caùc bieåu hieän:<o:p></o:p>
+ Soát ngaétquaõng, giaûm boû aên roài laïi aên.<o:p></o:p>
+ Luùc tieâuchaûy luùc khoâng.<o:p></o:p>
+ Gia caàm ngaïivaän ñoäng, thieáu maùu nhöng khoâng ñình treä<o:p></o:p>
hoaït ñoäng tìmkieám thöùc aên neân chuùng chæ gaày vaø ít cheát, chuùng laø<o:p></o:p>
nguoàn beänh nguyhieåm.<o:p></o:p>
8. Moå khaùm<o:p></o:p>
- Gia caàm saépcheát soát cao, maøo traéng beäch hoaëc maøo thaâm<o:p></o:p>
nhöng khi caéttieát thì maøo tích trôû neân nhôït nhaït, loã huyeät baån.<o:p></o:p>
- Gia caàm cheátñoät töû thaáy maùu ñoâng ñoïng laïi trong loàng ngöïc,<o:p></o:p>
loàng buïng, khicaét tieát thaáy maùu loaõng, chaäm ñoäng.<o:p></o:p>
- Gan vaø laùchsöng to, nhôït nhaït, meàm nhuõn deã vôõ, treân beà maët<o:p></o:p>
coù nhieàu ñieåmhoaïi töû hoaëc xuaát huyeát, hoaëc trong moät soá tröôøng<o:p></o:p>
hôïp ta laïithaáy gan beù quaét laïi coù maøu thaâm ñen hoaëc xanh ñen.<o:p></o:p>
- Thaän söng to,loài roõ leân, rìa thaän bò xuaát huyeát, treân beà maët<o:p></o:p>
thaän coù nhieàutuï ñieåm traéng.<o:p></o:p>
- Buoàng tröùngvaø oáng daãn tröùng bò vieâm thoaùi hoùa, tröùng non<o:p></o:p>
vôõ, gaây vieâmdính phuùc maïc.<o:p></o:p>
168 169<o:p></o:p>
- Tim to, nhaõo,treân beà maët cuõng coù moät soá tuï ñieåm traéng.<o:p></o:p>
- Phoåi bò baàmhuyeát coù nhieàu tuï ñieåm vaøng traéng.<o:p></o:p>
- Ruoät non, daïdaøy tuyeán, daï daøy cô bò vieâm taêng sinh neân to hôn,<o:p></o:p>
daày hôn bìnhthöôøng, ñoâi khi thaáy caùc oå loeùt saâu treân beà maët.<o:p></o:p>
9. Ñieàu trò<o:p></o:p>
- Tuy beänh raátnguy hieåm nhö vaäy nhöng laïi deã daøng ñöôïc ñieàu<o:p></o:p>
trò khoûi theomoät trong caùc phaùc ñoà sau:<o:p></o:p>
* Phaùc ñoà 1:<o:p></o:p>
+ T. Cuùm giasuùc: 20g<o:p></o:p>
+ T. Coryzin:15-20g<o:p></o:p>
+ Super-Vitamin:15g<o:p></o:p>
+ Giaûi ñoäc ganTA-Sorbitol+B12: 40g<o:p></o:p>
Caû 4 loaïi phavaøo 15-20 lít nöôùc hoaëc troän thöùc aên cho 100kg gaø<o:p></o:p>
uoáng hoaëc aêncaû ngaøy, duøng lieân tuïc 4 ngaøy laø khoûi.<o:p></o:p>
* Phaùc ñoà 2:<o:p></o:p>
+ Sutrim.NT: 20g<o:p></o:p>
+ Anti-Gum: 20g<o:p></o:p>
+ Doxyvit: 20g<o:p></o:p>
+ Giaûi ñoäc gan,thaän, laùch.TA: 40g<o:p></o:p>
Caû 4 loaïi phavaøo 15-20 lít nöôùc hoaëc troän thöùc aên cho 100kg gaø<o:p></o:p>
uoáng hoaëc aêncaû ngaøy, duøng lieân tuïc 4 ngaøy laø khoûi.<o:p></o:p>
* Phaùc ñoà 3:<o:p></o:p>
+ Sul-depot:20-30ml<o:p></o:p>
+ T. Cuùm giasuùc: 20g<o:p></o:p>
+ Giaûi ñoäc gan,thaän, laùch.TA: 50g<o:p></o:p>
Caû 3 loaïi phavaøo 15-20 lít nöôùc hoaëc troän thöùc aên cho 100kg gaø<o:p></o:p>
uoáng hoaëc aêncaû ngaøy, duøng lieân tuïc 4 ngaøy laø khoûi.<o:p></o:p>
10. Phoøngbeänh<o:p></o:p>
- Cöù 10-15 ngaøyta phun thuoác muoãi 1 laàn nhaèm tieâu dieät coân<o:p></o:p>
truøng huùt maùu(dón, muoãi) vaø cho gaø uoáng thuoác T. Coryzin hoaëc<o:p></o:p>
Sutrim.NT hoaëc Sul-depotôû lieàu phoøng beänh 10g/100kg P/ngaøy,<o:p></o:p>
trong 3 ngaøylieân tuïc.<o:p></o:p>
- Phaûi phaùtquang caây coû, thoâng coáng raõnh, chaát thaûi phaûi ñöôïc<o:p></o:p>
xöû lyù uû kyõ,saân chôi phaûi thöôøng xuyeân cuoác xôùi, raéc voâi…

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ HƯỚNG DẪN MUA THUỐC ĐÚNG BỆNH
0975307382. MR. ĐẠT
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH