• Bệnh viêm gan, ruột thừa ( đầu đen )

  Thảo luận trong 'Hội Chăn nuôi Gà' , 9/11/12

  1. mrdatt_bt_green Nhà nông nghiệp dư

   BEÄNH ÑAÀU ÑEN<o:p></o:p>
   <o:p></o:p>
   (BEÄNH VIEÂM GAN - RUOÄT TRUYEÀN NHIEÃM ÔÛ GAØ, BEÄNHÑAÀU ÑEN, BEÄNHKEÙN RUOÄT THÖØA (HEPATO-ENTERITISGALLINARUM,BLACK HEAD, HISTOMONOSIS AVIUM)<o:p></o:p>

   <v:shapetype id="_x0000_t202" path="m,l,21600r21600,l21600,xe" o:spt="202" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t"></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape style="left: 0px; width: 151.05pt; height: 21pt; text-align: left; margin-top: 189.15pt; margin-left: 78pt; position: absolute; z-index: 2;" id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t202" stroked="f" fillcolor="#5ee4e4"> <v:textbox style="mso-next-textbox: #_x0000_s1026;"></v:textbox></v:shape>[TABLE="width: 100%"]
   <tbody>[TR]
   [TD="bgcolor: transparent"]
   www.nongduocviet.com<o:p></o:p>
   [/TD]
   [/TR]
   </tbody>[/TABLE]

   <v:shapetype id="_x0000_t75" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:spt="75" coordsize="21600,21600" stroked="f" filled="f" o:preferrelative="t"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas> <v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"> <o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape style="left: 0px; width: 269.25pt; height: 210.75pt; text-align: left; margin-top: 0.5pt; margin-left: 240.3pt; visibility: visible; position: absolute; z-index: 1; mso-wrap-style: square; mso-wrap-distance-left: 9pt; mso-wrap-distance-top: 0; mso-wrap-distance-right: 9pt; mso-wrap-distance-bottom: 0; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text;" id="Picture_x0020_1" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_s1030"> <v:imagedata o:title="P1020024" src="file:///C:%5CUsers%5Cdenny%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image001.jpg"> <w:wrap type="square"></w:wrap></v:imagedata></v:shape><v:shape style="left: 0px; width: 157.5pt; height: 33pt; text-align: left; margin-top: 177.05pt; margin-left: 295.5pt; position: absolute; z-index: 4;" id="_x0000_s1028" type="#_x0000_t202" stroked="f" fillcolor="#e1dcc9"> <v:textbox style="mso-next-textbox: #_x0000_s1028;"></v:textbox></v:shape>[TABLE="width: 100%"]
   <tbody>[TR]
   [TD="bgcolor: transparent"]
   www.nongduocviet.com<o:p></o:p>
   [/TD]
   [/TR]
   </tbody>[/TABLE]

   <v:shape style="width: 238.5pt; height: 210.75pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" o:button="t" href="http://www.google.com.vn/imgres?um=1&hl=vi&biw=1280&bih=929&tbm=isch&tbnid=7SqYazOB17aQdM:&imgrefurl=http://biofarm.com.vn/mot-so-benh-thuong-gap-tren-ga-va-bien-phap-phong-tri.html&docid=H0WuNixXHQ6BKM&imgurl=http://biofarm.com.vn/wp-content/uploads/2012/07/4Tr%C3%AAn-b%E1%BB%81-m%E1%BA%B7t-gan-c%C3%B3-c%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%91m-%C4%91%E1%BB%8F-th%E1%BA%ABm-l%C3%A0m-cho-gan-l%E1%BB%97-ch%E1%BB%97-nh%C6%B0-%C4%91%C3%A1-hoa-c%C6%B0%C6%A1ng.jpg&w=300&h=325&ei=gkGPUJuaDobJrQeEi4GICg&zoom=1&iact=hc&vpx=621&vpy=135&dur=12607&hovh=234&hovw=216&tx=111&ty=125&sig=112034394878209271173&page=1&tbnh=149&tbnw=135&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,i:72" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTHaM0-QIMmQUnQt9O0OVZoX0zq3T_zY9FmVdRx4NDHT1gX9Vy3-Q"> <v:fill o:detectmouseclick="t"> <v:imagedata o:title="ANd9GcTHaM0-QIMmQUnQt9O0OVZoX0zq3T_zY9FmVdRx4NDHT1gX9Vy3-Q" src="file:///C:%5CUsers%5Cdenny%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image003.jpg"></v:imagedata></v:fill></v:shape><o:p></o:p>

   <v:shape style="left: 0px; width: 257.25pt; height: 47.25pt; text-align: left; margin-top: 3.3pt; margin-left: 243.75pt; position: absolute; z-index: 3;" id="_x0000_s1027" type="#_x0000_t202" stroked="f"> <v:textbox style="mso-next-textbox: #_x0000_s1027;"></v:textbox></v:shape><v:shape style="left: 0px; width: 241.5pt; height: 47.25pt; text-align: left; margin-top: 2.55pt; margin-left: -5.25pt; position: absolute; z-index: 5;" id="_x0000_s1029" type="#_x0000_t202" stroked="f"></v:shape>[TABLE="width: 100%"]
   <tbody>[TR]
   [TD="bgcolor: transparent"]Gan xöng gaáp 2 – 3 laàn, meàm nhuõn<o:p></o:p>
   Vieâm hoaïi töû loám ñoám hình ñaù hoa cöông<o:p></o:p>
   [/TD]
   [/TR]
   </tbody>[/TABLE]

   [TABLE="width: 100%"]
   <tbody>[TR]
   [TD="bgcolor: transparent"]Manh traøng xöng to chöùa maùu vaø chaát nhaày<o:p></o:p>
   2 manh traøng dính laïi<o:p></o:p>
   <o:p></o:p>
   [/TD]
   [/TR]
   </tbody>[/TABLE]

   <o:p></o:p><o:p></o:p>
   <o:p></o:p>

   I.Giôùi thieäu<o:p></o:p>
   Beänhvieâm gan ruoät truyeàn nhieãm coù teân khoa hoïc laø Hepatoenteritishay coøn goïi laø beänh ñaàu ñen - Black head, hay beänh<o:p></o:p>
   Histomonosisavium. Ñaây laø moät beänh kyù sinh truøng môùiñöôïc phaùt hieän ôû Vieät Nam naêm 2010, do moät loaïi ñôn baøo HistomonasMeleagridis gaây ra, laøm thieät haïi lôùn cho chaên nuoâi,bôûi beänh gaây cheát tôùi treân 80% soá gaø nuoâi.<o:p></o:p>
   II.Nguyeân nhaân<o:p></o:p>
   -Nguyeân nhaân gaây beänh laø moät loaïi ñôn baøo coù teân HistomonasMeleagridis thuoäc ngaønh Protozoa,hoï Tripanosomatidae,gioáng Histomonas,loaøi Histomonas Meleagridis vaøH. Wenrichi.<o:p></o:p>
   -Chuùng kyù sinh ôû nieâm maïc ruoät thöøa vaø trong caùc teá baøo gan.<o:p></o:p>
   -Chuùng coù 4 daïng toàn taïi:<o:p></o:p>
   +Daïng xaâm nhieãm ôû manh traøng (ruoät thöøa) (theå phaân laäp).<o:p></o:p>
   +Daïng sinh döôõng ôû caùc toån thöông ruoät, gan (theå phaân laäp vaø giaotöû).<o:p></o:p>
   +Daïng löôùi thöôøng dính vôùi nhau taïo ra caùc theå löôùi vaø hôïp baøo ôûgan.<o:p></o:p>
   +Daïng hình roi trong loøng ruoät thöøa vaø ngaõ ba hoài manh traøng.<o:p></o:p>
   III.Loaøi gia caàm maéc beänh<o:p></o:p>
   GaøTaây, gaø nuoâi, cút (gaøta, gaø coâng nghieäp) vaø moät soá hoang caàm cuøng noøi.<o:p></o:p>
   IV.Phöông thöùc truyeàn laây<o:p></o:p>
   -Beänh truyeàn laây qua ñöôøng aên uoáng, bôûi thöùc aên, nöôùc uoáng, chaátñoän, moâi tröôøng bò nhieãm tröùng giun kim Heterakisgalline ñaõ chöùa maàm beänh, sau khi gaø bò nhieãm vaøqua quaù trình phaùt trieån gaø laïi thaûi maàm beänh ra moâi tröôøng beânngoaøi qua 2 caùch: qua tröùng giun kim vaø tröïc tieáp qua phaân.<o:p></o:p>
   -Ra moâi tröôøng beân ngoaøi tröùng giun kim laïi bò giun ñaát aên vaø caênnguyeân ñöôïc baûo toàn trong giun ñaát raát laâu, gaø laïi aên giun ñaát vaølaïi taùi nhieãm. Ñaây laø nguyeân do saâu xa ñeå beänh ñaàu ñen löu trongthôøi gian raát daøi taïi cô sôû chaên nuoâi, laø lí do cô baûn ñeå gaø bò taùinhieãm vaø beänh cöù laëp ñi laëp lai sau khi ñaõ ñöôïc ñieàu trò khoûi.<o:p></o:p>
   V.Tuoåi gia caàm maéc beänh<o:p></o:p>
   -Töø sau 2 tuaàn ñeán 3-4 thaùng tuoåi, nhöng ôû Vieät Nam gaø sau 5 thaùng vaãnmaéc beänh, tuoåi gaø caøng cao beänh caøng naëng (2-5 thaùng tuoåi).<o:p></o:p>
   VI.Trieäu chöùng<o:p></o:p>
   -Ñaây laø beänh ñaëc thuø cuûa gaø vaø gaø Taây nuoâi theo phöông thöùc taäptrung thaû vöôøn.<o:p></o:p>
   -Beänh xuaát hieän vaø möùc ñoä beänh phuï thuoäc vaøo tuoåi gaø vaø ñieàu kieänveä sinh moâi tröôøng.<o:p></o:p>
   -Thôøi kyø uû beänh daøi: töø 7-28 ngaøy.<o:p></o:p>
   -Beänh coù 2 theå bieåu hieän caáp tính vaø maõn tính.<o:p></o:p>
   1.Theå quaù caáp vaø caáp tính<o:p></o:p>
   -Beänh xaûy ra ñoät ngoät: gaø boû aên, uû ruõ, xuø loâng, soát raát cao treân 44[SUP]0[/SUP]c,ruùc ñaàu vaøo naùch caùnh ñöùng run hoaëc tìm choã coù aùnh saùng, coù nhieätñeå söôûi (maëc duø trôøi raát noùng).<o:p></o:p>
   -Tieâu chaûy luùc ñaàu loaõng vaøng nhieàu boït, sau ñoù chuyeån sang laãn maùuraát gioáng beänh caàu truøng vaøi ba ngaøy (sau khi ngöôøi chaên nuoâi duøngthuoác trò caàu truøng) thì phaân chuyeån sang thaønh thoûi naâu ñoû nhaït nhögaïch non, cuoái cuøng gaø æa ra phaân loaõng ñaëc coù maøu traéng lôø lôø nhönöôùc vo gaïo ñaëc hoaëc nhö nöôùc chaùo loaõng.<o:p></o:p>
   -Da meùp, da vuøng ñaàu roài caû maøo tích coù maøu xaùm nhaït daàn daàn chuyeånsang xaùm xanh (nhìn roõ nhaát ôû gaø Taây), hoaëc xaùm xanh thaãm, coù leõ töøñaây beänh coù teân laø beänh ñaàu ñen (Black Head). Gaø boû aên neân raátgaày, do reùt neân thöôøng thaáy chuùng run hoaëc co giaät, luùc naøy thaânnhieät xuoáng döôùi möùc bình thöôøng vaø gaø seõ cheát trong 1-2 ngaøy tôùi.Luùc ñaàu chuùng cheát raûi raùc vaøo ñeâm, sau taêng daàn soá cheát vaø cheátcaû ban ngaøy. Neáu khoâng ñöôïc ñieàu trò gaø seõ cheát leân ñeán 80-95% toångñaøn.<o:p></o:p>
   2.Theå maõn tính<o:p></o:p>
   -Ñaây laø theå beänh thöôøng xaûy ra ôû gaø lôùn tuoåi (treân 5 thaùng) vôùinhöõng bieåu hieän nhö treân, nhöng vôùi cöôøng ñoä beänh nheï hôn, tyû leächeát ít hôn, beänh keùo daøi leâ theâ haøng thaùng, gaø gaày vaø giaûm maïnhnaêng suaát chaên nuoâi, tuy nhieân tyû leä cheát khoâng cao, giao ñoäng10-20%.<o:p></o:p>
   VII.Moå khaùm<o:p></o:p>
   1.Bieán ñoåi ôû ruoät thöøa (manh traøng)<o:p></o:p>
   -Moät trong hai ruoät thöøa hoaëc caû 2 ñeàu phình raát to, daøi hôn bìnhthöôøng, maøu saéc vaø ñoä ñaøn hoài thay ñoåi.<o:p></o:p>
   -Beà maët beân trong loøng ruoät saàn suøi chöùa chaát laãn nhieàu maùu loaõng, nhôùtnhö maùu caù raát gioáng caàu truøng, sau ñoù chuyeån sang vaøng xaùm thaønhruoät thöøa bò vieâm hoaïi töû, xuaát huyeát vaø taêng sinh neân raát daøy laømcho ruoät thöøa ngaøy caøng raén chaéc, caùc chaát chöùa bò canxi hoùa ñoùng quaùnhcoù maøu traéng taïo thaønh 1 loõi vôùi caùc neáp ngang raát gioáng keùn taèm. Vìtheá ngöôøi chaên nuoâi goïi laø Beänh keùn ruoät.<o:p></o:p>
   -Do nieâm maïc ruoät thöøa bò vieâm loeùt naëng, thaäm chí bò thuûng, neân caùcchaát vieâm traøn vaøo loøng buïng gaây vieâm dính phuùc maïc.<o:p></o:p>
   -Moät trong 2 hoaëc caû 2 ruoät thöøa dính chaët vaøo caùc cô quan noäi taïng,thaønh ruoät thöøa moãi ngaøy moät daøy leân laøm cho loã ruoät raát beù vaøruoät thöøa trôû thaønh moät thoûi raén chaéc.<o:p></o:p>
   2.Bieán ñoåi ôû gan<o:p></o:p>
   -Gan söng to gaáp 2-3 laàn, meàm nhuõn vaø nhìn thaáy 2 quaù trình bieán ñoåiñaëc tröng: luùc ñaàu gan bò vieâm xuaát huyeát laøm cho beà maët gan loã choãcoù hình hoa cuùc, hình đá hoa cươngsau ñoù caùc ñieåm xuaát huyeát naøy taïo racaùc oå vieâm loeùt hoaïi töû thaønh caùc oå baõ ñaäu maøu traéng totöø haït keâñeánhaït ngoâ to, thaäm chí ñöôøng kính to 1-2cm, gioáng oå lao hoaëckhoái u cuûa beänh Marek.<o:p></o:p>
   III.Ñieàu trò<o:p></o:p>
   -Beänh ñaàu ñen deã daøng ñöôïc ñieàu trò khoûi baèng phaùc ñoà sau:<o:p></o:p>
   *Phaùc ñoà: laøm 2 vieäc sau ñaâycuøng 1 luùc:<o:p></o:p>
   -Tieâm baép vaøo naùch caùnh T. Avibracin hocdoxycillin 10% 1ml/5kg P/laàn/ngaøy x3 ngaøy. <o:p></o:p>
   -Cho uoáng: ĐV- Coryzin 20g,Panadol + C20g, Gii đc gan, thn 40g,Nm phi:20g.<o:p></o:p>
   Caùcloaïi thuoác treân pha vaøo 15-20 lít nöôùc cho 100kg gaø uoáng caû ngaøy,duøng lieân tuïc 4 ngaøy laø khoûi.<o:p></o:p>
   -Tröôøng hôïp khoâng tieâm ñöôïc thì hoøa chung 30ml Docycillin vaøo thuoáctreân cho uoáng<o:p></o:p>
   IX.Phoøng beänh<o:p></o:p>
   -Khoâng nuoâi chung gaø ta vôùi gaø Taây.<o:p></o:p>
   -Töø 20 ngaøy tuoåi trôû leân phaûi cho uoáng thuoác tím 0,1% (KMnO4), töùc 1gthuoác tím pha vôùi 10 lít nöôùc hoaëc Sulphat ñoàng (CuSO4) vôùi tyû leä 1gpha vaøo 10 lít nöôùc cho gaø uoáng trong voøng 2h, neáu thöøa phaûi ñoå ñi.Sau ñoù kyø coï röûa saïch maùng uoáng, cho uoáng nöôùc bình thöôøng.<o:p></o:p>
   -Cöù 18-20 ngaøy thì laïi cho uoáng KMnO[SUB]4[/SUB] hoaëc CuSO[SUB]4[/SUB] moätlaàn.<o:p></o:p>
   -Cöù 10 - 20 ngaøy thì saân vöôøn phaûi ñöôïc quoác xôùi vaø raéc voâi 1 laàn hoaëcphun foocmon 2% ñeå tieâu dieät giun ñaát vaø khöû truøng saân vöôøn.<o:p></o:p>
   -Toát nhaát neân duøng DV- NAÁM PHOÅI vaøo giöõa giai ñoaïn uùm gaø, vaø chu kyøsau 15 ngaøy thì cho uoáng laëp laïi (gaø töø khi bieát aên, uoáng ñaõ ò nhieãmnaám roài chöù chöa noùi tôùi trong thöùc aên, duïng cuï, vaø hieän nay 1 soábaø con thöôøng cho aên öôùt) vì trong thuoác naøy phoái troän KMnO4 vôùi CuSO4phuø hôïp, chaát keát dính vaø 1 soá chaát phuï ñoäc toá maø trong quaù trìnhtrao ñoåi chaát vaø sinh tröôûng sinh ra. Cho neân hieäu quaû cuûa vieäc söûduïng DV – Naám Phoåi ñöôïc caùc trang traïi, baø con chaên duøng raát tíchcöïc rong thôøi gian gaân ñaây. Hieäu quaû bieåu hieän raát roõ khi söû duïngDV – Naám Phoåi ñeå uùm vaø uoáng ñònh kì trong chaên nuoâi.<o:p></o:p>
   <o:p></o:p>
   Löu yù: Ñieàu trò caàu truøng 3 ngaøy trôû leân maøchöa khoûi thì haõy nghó tôùi ÑAÀU ÑEN<o:p></o:p>
   <o:p></o:p>
   <v:shape style="width: 342.75pt; height: 225pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" id="rg_hi" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1025" o:button="t" href="http://www.google.com.vn/imgres?hl=vi&biw=1280&bih=929&tbm=isch&tbnid=YFJ7AYJMdl7uQM:&imgrefurl=http://www.agriculture.gov.ie/animalhealthwelfare/laboratoryservices/regionalveterinarylaboratoryreports/rvlmonthlyreports2009/july2009rvlmonthlyreport/&docid=bbp_FQH2SwFZWM&imgurl=http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/labservice/cvrlimages/0907kilkenny-400x300.JPG&w=400&h=300&ei=c2ePUJCvLNHqrQevs4HgDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=560&vpy=438&dur=22719&hovh=194&hovw=259&tx=123&ty=137&sig=112034394878209271173&page=3&tbnh=152&tbnw=177&start=64&ndsp=36&ved=1t:429,i:324" alt="https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT_9jae3O6GsK2X5JgA5GbZZ1ipe4B9SxkN2YrUFoh9Mb1MngU4"> <v:fill o:detectmouseclick="t"> <v:imagedata o:title="ANd9GcT_9jae3O6GsK2X5JgA5GbZZ1ipe4B9SxkN2YrUFoh9Mb1MngU4" src="file:///C:%5CUsers%5Cdenny%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image005.jpg"></v:imagedata></v:fill></v:shape><o:p></o:p>
   <o:p></o:p>Bổ sung hình ảnh của thành viên vangian:

   Mình up hinh thực tế anh em xem phải nó ko nha? mới mổ khám thực tế gà 7 tuần tuổi.
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]

   --------

   [​IMG]
    
   Last edited by a moderator: 16/11/12
   4 thành viên thích bài này.
   Đang tải...
  2. tigonyeuthuong

   tigonyeuthuong thuongyeutigon >"<

   Bài viết:
   1.318
   Đã được thích:
   850
   Nghề nghiệp:
   Làm thinh
   Anh Đạt coi lại dùm phông chữ, em đọc không được gì hết trơn! Không biết mọi người có như vậy không nữa?
   Đang quan tâm mà.....Hic....hic.....!
    
  3. hoangtucantho

   hoangtucantho Nông dân ¾

   Bài viết:
   977
   Đã được thích:
   1.051
   Nghề nghiệp:
   Thú y xóm ấp
   Thầy ơi, đang quan tâm bệnh này đó.
   Post lại nhé. Chúc ngày vui vẻ.! Lâu quá mới gặp Tigon..:6^:
    
  4. tigonyeuthuong

   tigonyeuthuong thuongyeutigon >"<

   Bài viết:
   1.318
   Đã được thích:
   850
   Nghề nghiệp:
   Làm thinh
   Mấy hôm nay Hoangtu "tàng hình" đâu mất vậy? Hội sắp đăng tin "tìm trẻ lạc" rồi ấy!:lol:
    
  5. 3buitoan

   3buitoan Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   70
   Đã được thích:
   11
   Nghề nghiệp:
   đo đạc
   lâu quá cũng không gặp e he tigon, a đọc cũng không được nên copy về máy tính cho cỡ chữ to lên đọc đã luôn,hiii
    
  6. mrdatt_bt_green

   mrdatt_bt_green Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   73
   Đã được thích:
   73
   Nghề nghiệp:
   kinh doanh , kinh doanh thuốc thú y
   vậy hả. để mình làm lại cho rõ và đưa hình ảnh nữa. cám ơn ae góp ý, nếu có g chưa rõ thì alo cho mình nhé,
   sdt:0975307382. các anh em ở gần khu vực tp.hcm với bán kính 100km mà nghi ngờ bệnh này thì alo mình cùng đoàn nghiên cứu sẽ tới mổ và lấy mẫu bệnh về bệnh viện làm sét nghiệm.
   chúc bà con chăn nuôi và ace sức khỏe và thành công
    
   2 thành viên thích bài này.
  7. tigonyeuthuong

   tigonyeuthuong thuongyeutigon >"<

   Bài viết:
   1.318
   Đã được thích:
   850
   Nghề nghiệp:
   Làm thinh
   Tiếc nhỉ, hôm trước đàn gà của Tigon bị bệnh đầu đen quái ác này đây. Nếu hôm trước có thông báo này chắc Tigon đã nhờ anh Đạt và mấy bác sĩ một tay rồi. Quả là khó khăn khi phải gặp một loại bệnh khá mới mẻ ở khu vựa mình mà thuốc men thì chưa có nhiều. Đàn gà của Tigon hiện đã tạm ổn. Nhưng có số do bệnh nặng, gan bị tổn thương quá nhiều nên giờ ốm nhom. Lần đầu tiên biết khái niệm "lườn dao lam" của gà. Hi...hi...!

   Tigon tưởng anh Đạt tham gia offline, sẽ có dịp trao đổi nhiều, nhưng xem ra thất vọng rồi! -_-.


   P/S: 3buitoan ơi! Tigon vẫn online hằng ngày mà. Chỉ có mấy anh là "luxabu" thôi à!:lol:
    
   1 person likes this.
  8. hoangtucantho

   hoangtucantho Nông dân ¾

   Bài viết:
   977
   Đã được thích:
   1.051
   Nghề nghiệp:
   Thú y xóm ấp
   Mà bệnh này mình có thể kiểm tra bằng phương pháp phòng thí nghiệm nào không Anh Đạt.
   Chứ nhìn bệnh tích thì cũng khá chung chung, em đang điều trị một số bầy gà như thế nhưng muốn xác định chính xác chút xíu.
   Thân!
    
  9. mrdatt_bt_green

   mrdatt_bt_green Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   73
   Đã được thích:
   73
   Nghề nghiệp:
   kinh doanh , kinh doanh thuốc thú y
   Ngoan ơi ! bệnh này tập trung ở 2 bộ phận chính đó là manh tràng và gan.
   còn N thăm khám và chuẩn đoán lâm sàn bằng mắt thì : trước tiên là phải sờ coi gà có sốt cao không, nếu có sốt từ 39 - 41 độ coi đến phân nếu phân mà có màu như bùn và đôi khi có lẫn máu ướt. lông sù ủ rũ và 1 số con rút đầu vào cánh
   Đó là khám bằng mắt còn nếu mổ khám thì N tập trung ở manh tràng ( ruột thừa ) thấy có nhớt như máu cá thành ruột thừa dày lên, viêm có lẫn máu, khi trở nặng thì thấy có kén ( là 1 cục cứng nằm dọc ruột thừa )
   còn ở gan thì sưng to gấp 2 - 3 lần mền nhũn và có từng ổ hoại tử như đá hoa cương
   lưu ý là ổ hoại tử bị hơi lõm là 100% bệnh này. nếu ổ hoại tử có phần lồi lên thì phải mổ thêm con nữa :
   con thứ 2 có ổ hoại tử lõm thì là bệnh đầu đen, còn mà ổ hoại tử lồi lên thì phải nghĩ tới bệnh khác nhé.
   chúc N thành công ha
    
   2 thành viên thích bài này.
  10. tigonyeuthuong

   tigonyeuthuong thuongyeutigon >"<

   Bài viết:
   1.318
   Đã được thích:
   850
   Nghề nghiệp:
   Làm thinh
   Tigon chia sẽ chút nhé!
   Bệnh đầu đen theo cách nhìn nhận của riêng mình:
   Gà tái nhợt, phân đi màu trắng, xanh, vàng nhớt, màu gạch cua (giống bệnh viêm ruột hoại tử - Có thể đầu đen ghép VRHT).
   Gà chết rãi rác và đặc biệt gà gầy ốm như .....bộ xương khô.
   Mổ khám thì đặc điểm dễ nhận biết nhất là manh tràng có xuất huyết, thành dày và đóng thành kén, ban đầu kén có độ dai, sau rắn. Gan hoại tử đốm trắng.

   Lúc trước thấy đi phân vậy tưởng cầu trùng, điều trị mất mấy ngày mà vẫn không hết. Sau mới biết là đầu đen.
   Hiện thì chỉ có nhóm Sulpha là điều trị dứt bệnh này. Hiệu quả nhất là Sulphamonomethoxine.

   Tuy nhiên, Tigon cũng còn một điều băn khoăn thế này. Theo tài liệu thì để phòng bệnh , chúng ta cho uống thuốc tím hoặc sulfat đồng định kỳ, ngoài ra còn tẩy giun cho gà. Tuy nhiên, nhà sản xuất (xin được giấu tên) lại khuyên nên cho uống Sulphamonomethoxine ngừa. Vậy thì khi gà bệnh tăng liều để điều trị có hiệu quả không???
    
   2 thành viên thích bài này.
  11. hoangtucantho

   hoangtucantho Nông dân ¾

   Bài viết:
   977
   Đã được thích:
   1.051
   Nghề nghiệp:
   Thú y xóm ấp
   Thanks Anh Đạt nhé.!
   Tigon nói điều này mới chợt chạy lên đọc kỹ bài viết.
   Ủa.! Anh Đạt sự liên quan giữa nấm phổi và ký sinh trùng này ở đâu mà mình phòng ngừa nấm phổi nhỉ?.
   Nghe đâu việc khuyến cáo Sulfa đó chắc có quan điểm cá nhân quá.! Nếu sử dụng thì cẩn thận lúc nhỏ thôi...vì trước nhớ là hạn chế sự phát triển của tuỷ xương làm chậm lớn. Nhưng chưa nghiên cứu kỹ.!
    
   Last edited: 10/11/12
   1 person likes this.

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...